Överförmyndare

En överförmyndare eller överförmyndarnämnd finns i alla Sveriges kommuner och har utnämnts av kommunfullmäktige för att ha tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

En överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet

Kopiera länk hit

En överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som finns i samtliga Sveriges kommuner. Ledamöterna väljs ut av kommunfullmäktige för att ha tillsyn över så kallade ställföreträdare, alltså förmyndare, gode män och förvaltare. För att all handläggning ska ske på ett rättssäkert och lämpligt sätt samt följa lagar och förordningar så är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet över överförmyndarna. 

Överförmyndare har tillsyn över ställföreträdare

Kopiera länk hit

Ställföreträdare är förmyndare, gode män och förvaltare som har i uppdrag att skydda personer som inte själva kan förvalta sin egendom eller tillvara sin rätt på grund av exempelvis ålder, sjukdom eller psykisk ohälsa. Dessa personer måste därför kunna förlita sig på en ställföreträdare som kan fatta beslut åt dem. Ställföreträdaren lämnar varje år in redovisningar till överförmyndaren för hur de sköter sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden kontrollerar då att den enskildes tillgångar är placerade på ett sätt som ger avkastning och trygghet och att de användas för den enskildes nytta.

Olika typer av ställföreträdare och överförmyndarens ansvar

Kopiera länk hit

Nedan kommer en kort förklaring av olika typer av ställföreträdare:

  • Förmyndare – person som företräder ett barn under 18 år, alltså en omyndig person, i rättsliga sammanhang. En förmyndare fattar beslut gällande frågor som rör personens egendom och ekonomi och i vanliga fall är det föräldrarna till barnet. Om barnets föräldrar är förmyndare får de bestämma över barnets tillgångar om värdet inte överstiger åtta prisbasbelopp . Skulle tillgångarna ha ett högre värde måste föräldrarna redovisa till överförmyndaren. Har barnet inga föräldrar, eller om föräldrarna själva är omyndiga eller oförmögna att vara förmyndare, utses en särskilt förordnad förmyndare av tingsrätten, vilket överförmyndaren ansöker om.

  • God man – person som utses av en domstol för att hjälpa en annan person som inte har förmågan att ha kontakt med myndigheter eller hantera sin ekonomi. En god man har som uppdrag att måna om personens ekonomiska och juridiska rättigheter och att ta hand om dennes ekonomi. När en god man utses kontaktas alltid överförmyndaren för ett yttrande.

  • Förvaltare – om en god man inte är tillräcklig anordnas ett förvaltarskap som tvångsåtgärd. Att ha en förvaltare är, till skillnad från en god man, alltså inte alltid frivilligt. Tingsrätten kan besluta om att ge en person en förvaltare mot dennes vilja om han eller hon inte förstår sitt eget bästa. Överförmyndarens uppgift är att varje år besluta om förvaltarskapet ska fortsätta.

Relaterade ord
Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.