Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som ger en indikation på ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Hur hög bör kassalikviditeten vara?

Kopiera länk hit

Kassalikviditet är ett nyckeltal och kan användas för att visa ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Det visar hur stor del de likvida medlen är i förhållande till de kortfristiga skulderna och bör ligga på 100 % för att visa på ett välmående företag. Likvida medel är de pengar som finns direkt tillgängliga i ett företag i form av kontotillgångar eller kontanter, och till kortfristiga skulder räknas exempelvis leverantörsskulder, personalens intjänade semester och checkräkningskredit. 100 % kassalikviditet betyder att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Med en hög kassalikviditet ökar alltså företagets betalningsförmåga, medan det minskar riskerna för likviditetsproblem.

Hur beräknar man ett företags kassalikviditet?

Kopiera länk hit

För att räkna ut kassalikviditeten dividerar man omsättningstillgångarna , alltså de tillgångar som säljs eller omvandlas till likvida medel eller löpande förbrukas i bolaget exklusive pågående arbeten och varulager, med de kortfristiga skulderna. Blir värdet över 1, alltså 100 %, räknas företaget som välmående medan ett värde under 1 räknas som sämre kassalikviditet. Detta eftersom att det visar på att de kortfristiga skulderna är högre än de direkta tillgångarna och att företaget inte har lika god betalningsförmåga om de kortfristiga skulderna måste betalas på väldigt kort sikt. Ju högre kassalikviditet desto bättre, då detta minskar riskerna i bolaget och förbättrar dess motståndskraft vid plötsliga utgifter.

Därför är det viktigt med hög kassalikviditet

Kopiera länk hit

En dålig kassalikviditet där tillgångarna inte kan omsättas omgående kan leda till att företaget behöver ta lån för att kunna betala av sina kortfristiga skulder. Det kan också leda till att man måste sälja långsiktiga tillgångar såsom utrustning och byggnader. Oavsett om företaget väljer att sälja av anläggningstillgångar eller att ta lån så kommer det att göra verksamheten svagare. Därför är det av stor vikt att styra och bevaka företagets kassalikviditet noga.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång i ett företag är en tillgång avsedd att innehas och användas under en längre tidsperiod. Motsatsen till anläggningstillgångar är omsättningstillgångar.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.