Lös egendom

Till lös egendom räknas alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom, det vill säga inte fastigheter, fastighetstillbehör eller mark.

Vad räknas som lös egendom?

Kopiera länk hit

Enkelt förklarat kan lös egendom definieras som alla lösa saker du äger. Det kan handla om:

  • Bilar

  • Smycken

  • Pengar

  • Livsmedel

  • Råvaror

Allt som räknas som lösöre är alltså lös egendom, men också saker som rent fysiskt inte är lösa såsom hus på annans mark, patent, värdepapper och immaterialrättigheter.

Skillnaden mellan lös egendom och fast egendom

Kopiera länk hit

Begreppet lös egendom är negativt bestämt, vilket innebär att man räknar alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom som lös egendom. Man utgår alltså alltid från fast egendom för att bestämma vad lös egendom är. Fast egendom är till exempel fastigheter, fastighetstillbehör eller mark, men bostadsrätter räknas till lös egendom då man endast köper rätten att nyttja och bo i bostaden. Vad som räknas som lös egendom vid försäljning av en fastighet är bland annat tavlor, hyllor, ej fast installerade lampor, ej inbyggd mikrovågsugn, möbler och trädgårdstillbehör, medan allt som räknas som fastighetstillbehör och byggnadstillbehör hör till fastigheten och ska därför stanna kvar vid överlåtelsen.

När du säljer och köper fastigheter, vilket räknas som fast egendom, ska du följa jordabalken medan köplagen och konsumentköplagen gäller vid försäljning av bostadsrätt och annan lös egendom. Köplagen gäller när en näringsidkare , alltså ett företag, köper lös egendom från en annan näringsidkare. Den gäller också när en privatperson säljer lös egendom till en annan privatperson eller ett företag. Konsumentköplagen gäller i sin tur när en privatperson, en konsument, köper lös egendom från ett företag.

Skillnaden mellan lös egendom och lösöre

Kopiera länk hit

Som tidigare nämnt räknas lösöre som lös egendom, men de är alltså inte begrepp på samma sak även om de är lätta att blanda ihop. Lös egendom är en bredare definition och innefattar flera kategorier av förmögenhetstillgångar medan lösöre endast är de fysiska ägodelarna som finns i en bostad eller arbetslokal. All lös egendom är alltså inte lösöre, men allt som definieras som lösöre är lös egendom.

Relaterade ord
Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en tvingande lag som gäller när företag säljer varor till privatpersoner.

Köplagen

Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare, mellan privatpersoner samt när en privatperson säljer lös egendom till en näringsidkare.

Lösöre

Lösöre är fysiska ägodelar i en bostad eller arbetslokal. I begreppet lösöre ingår dock inte till exempel pengar, värdepapper och fordringar.

Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.