Aktivitetsplan

Sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt.

När företag planerar inför framtida investeringar , exempelvis en ny lansering, görs en noggrann planering. Denna är ofta uppdelad i tre nivåer: en långsiktig och strategisk planering, en operativ plan för att nå vissa marknadsmål samt en aktivitetsplan för att sammanfatta och specificera vem som ska göra vad och när. Den strategiska planeringen handlar om att planera nutid och tiden under överskådlig framtid. Det är en taktisk plan. Aktivitetsplanen däremot är operativ och används för att sammanfatta alla åtgärder som måste tas för att nå ett särskilt mål.

Vad innehåller en aktivitetsplan?

Kopiera länk hit

När företag ska göra en aktivitetsplan börjar man med att sätta upp ett eller flera mål, till exempel att man vill tjäna en viss summa för en nylanserad produkt. När målet är fastsatt börjar man fördela exakt vilka arbetsuppgifter varje person ska ha, när olika aktiviteter ska utföras samt på vilket sätt det ska genomföras. Sammanfattningsvis brukar följande frågor finnas med i aktivitetsplanen:

  • Vad ska göras?

  • När ska det göras?

  • Vem ska ansvara för vad?

  • Hur ska det göras?

Vanligtvis arbetar flera avdelningar i samma företag med en och samma aktivitetsplan. Man fördelar alltså ansvar utifrån kompetensområden. Utvecklingsavdelningen kanske ansvarar för att modifiera produkten som ska lanseras, medan försäljningsavdelningen står för besöksplanen och tar fram upplägg för grossister och leverantörer .

Aktivitetsplan inte samma som marknadsplan

Kopiera länk hit

När företag ska göra nya satsningar görs ofta flera typer av analyser, bland annat genom aktivitetsplanen. Men även marknadsplanen är viktig. Dock är idén med marknadsplanen att hitta nya kunder samtidigt som man bevarar sina gamla. Marknadsplanen fokuserar mer på hur man på ett effektivt sätt skapar tillväxt, medan aktivitetsplanen handlar om att sammanfatta samtliga operativa åtgärder som ska till för att nå vissa mål.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Grossist

En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

Marknadsplan

En marknadsplan visar företagets strategier för att nå sina marknadsföringsmål under en viss period.