Semester - Metall

Lön

De värden som används på avtalsmallen Metall i Fortnox Lön utgår från Teknikavtalet IF Metall och kan inte justeras. 

 • Semesterersättning per dag vid månadslön är 4,6% och tar hänsyn till om sysselsättningsgraden har ändrats. 

 • Semestertillägget per betald semesterdag vid månadslön är 0,8% och tar hänsyn till om sysselsättningsgraden har ändrats. 

 • Rörligt semestertillägg motsvarar 13% av de semestergrundande tilläggen som är underlag för rörligt semestertillägg. Det rörliga semestertillägget betalas ut i samband med  uttag av semesterdagar och motsvarar då 0,52% per semesterdag.

 • Semesterersättning på semestergrundande lön är 13% (vid t.ex tidsbegränsad anställning)

 • Semesterrätten på avtalet är 25 dagar (detta kan ändras på personalkortet för de anställda som har mer än 25 dagars semesterrätt)

 • Förskottssemester per dag är 4,6%

 • Avdrag vid obetald semester görs med 4,6% 

Semestern beräknas olika beroende på om du har timlön eller månadslön, detta beskriver vi längre ner i denna artikel.    

Fortnox Lön beräknar semester enligt nettosemester. Det betyder att anställda som arbetar mindre än 5 dagar i veckan (intermittent deltid) får mindre semesterdagar men däremot anpassas värdet på semesterlönen efter antalet dagar så de anställda förlorar ingen semesterlön. Man använder en så kallad uttagsfaktor.

I metallavtalet beräknas semester olika beroende på om du har timlön eller månadslön. 

Antal betalda dagar

Kopiera länk hit

Semesterdagar beräknas alltid på samma sätt oavsett avtal och hämtas från underlag i semesterberäkningen och inställningar på de anställdas personalkort under fliken Semester. Beräkningsformeln är enligt följande och avrundas alltid uppåt:

Beräkningsformeln hänvisar till fälten i avsnitt 3 i semesterberäkningen, som heter Underlag samt avsnitt 2 som heter Inställningar vid beräkningstillfället där den hämtar semesterrätten.

Ett exempel på hur du räknar ut antalet betalda semesterdagar (enligt bilden nedan): 

Anställningstid i dagar: 366 dagar

Ej semestergrundande kalenderdagar: 81 dagar (OBS! hela dagar som påverkar antalet semesterdagar).

Den anställde har en semesterrätt på 25 betalda dagar.

Uträkningen ser då ut såhär: 366-81= 284 (284/366) *25= 19,46

Den anställde får 20 betalda semesterdagar eftersom semesterdagar avrundas uppåt.

Timanställda

Kopiera länk hit

Intjänandeåret för antalet semesterdagar beräknas under perioden 1 april - 31 mars.   

Beräkning av semesterlön för timanställd

Underlag för beräkning av semesterdaglönen är den anställdes medeltimförtjänst under perioden 1 januari - 31 december (närmast föregående kalenderår).   
Medeltimförtjänsten beräknas på den anställdes semestergrundande lön som delas med arbetade timmarna. Den framräknade medeltimförtjänsten ska ökas med 4,2 procent som motsvarar helglön.   
I beräkningen av semesterdaglön ska man ta hänsyn till omräkningsfaktorer men även minimilön per dag. Omräkningsfaktorerna är förinställda i programmet och går inte att ändra. Minimilön per dag anger du på avtalet under Register - Avtal för löner.


Beräkning av medeltimförtjänst
Total semestergrundande lön / Semestergrundande arbetstid timmar * Omräkningsfaktor 1   

 • Total semestergrundande lön = Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön.   
  Beloppet i Lön totalt i semesterberäkningen motsvarar semestergrundande lön + semestergrundande rörlig lön. 

 • Omräkningsfaktor 1: 1,0420 (medeltimförtjänsten ska ökas med 4,2% som motsvarar helglön)

Beräkning av semesterlön per dag 
Medeltimförtjänsten Genomsnittlig dagtidsarbetstid Omräkningsfaktor 2  

 • Genomsnittlig dagtidsarbetstid = (Närvarotid i timmar + Frånvaro i timmar) / (Närvarotid i dagar + Frånvaro arbetsdagar)  

 • Omräkningsfaktor 2: 1,22  

OBS! Frånvaro i timmar och Frånvaro arbetsdagar är totalen av både  semesterlönegrundande och ej semesterlönegrundande antalet.  

Rörligt tillägg betalas inte ut separat för en timanställd utan ingår i den beräknade semesterdaglönen.

Sysselsättningsgrad
Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret, med hänsyn till schemaändringar och ej semestergrundande frånvaro del av dag.   

Exempel på beräkning för anställd som jobbat 75 % i 9 månader (275 dagar) och 50% i 3 månader (90 dagar). (275 75 %) + (90 50 %) / 365(366)= 0.69= 69 %.


Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberäkningen


Minimidaglönen är olika beroende på avtal och ålder.

I metallavtalet finns en avtalad minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid. Anpassa sedan värdet för varje anställd som inte arbetar heltid. Om det är någon anställd som har en avvikande minimidaglön gör du ändringen i personalregistret. Observera att värdet alltid anges för en heltidsanställning. Minimidaglönen inne på personalkortet styr över de generella inställningarna. Du kan som alternativ kopiera avtalet för metall och har olika avtal för de anställda med avvikande minimidaglön. Du anger sedan på personalkortet vilket avtal som den anställde ska följa. 

OBS! Förskottssemester kan ej tillämpas på en timanställd.

Endast hela semesterdagar
Sätt Ja för att registrerad semesterfrånvaro som görs av användare via Lön personlig automatiskt ska bli Heldag. Ni som har kollektivavtal där timsemester är möjligt ska ha Nej på denna inställning för att man ska kunna registrera semester i timmar i Lön personlig.

Semesterersättning betalas ut i samband med lön
Har ni anställda som får sin semesterersättning utbetald direkt på lönebeskedet, så beräknas den enligt 13%, denna procentsats är förinställd i programmet och går ej att ändra. Ni använder er då av löneart 224 för att betala ut semesterersättningen. För att få med semesterersättningen automatiskt på varje lönebesked lägger du till löneart 224 under Register - Personal - Löneuppgifter - Standardlön. På fliken Semester i personalregistret under Inställningar för semesterberäkning markerar du NejSka ingå i semesterberäkningen.

Här kan du se vilka inställningar du behöver göra på den anställdes personalkort

Månadsanställda

Kopiera länk hit

För månadavlönade gäller sammalöneregeln med ett semestertillägg på 0,8 %. Vid uttag av semester görs ett avdrag på 4,6 %, semesterlön och semestertillägg betalas ut.   
För månadsanställda gäller intjänandeåret för beräkning av semesterdagar 1 april-31 mars. Intjänandeår för semesterdaglönen och rörlig semesterdaglön är 1 januari - 31 december föregående år.   
Beräkning görs alltid på aktuell månadslön.   
Rörligt tillägg beräknas enligt rörlig del per dag. Rörlig del per dag är 0,52% och är förinställt i programmet och går ej att ändra.   

Beräkningsformeln är följande:   
Rörligt tillägg per dag = Rörligt tillägg totalt + (semestergrundande frånvaro beräknad rörlig per dag) rörligt tillägg i %   
Rörligt tillägg får den anställde tillgång till efter att ni gjort ett semesterårsavslut. Ni kan sedan betala ut summan med hjälp av löneart 227.   

Avtalet erbjuder två inställningar; Använd separatutbetald semestertillägg och Minimidaglön heltid, semester. Du behöver alltså ta ställning till följande:

 • Hur ska semestern betalas ut? Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året? Väljer du en gång om året ska du ange Ja vid inställningen Betala ut semestertillägg separat.

 • I metallavtalet finns en avtalad minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid. Anpassa sedan värdet för varje anställd som inte arbetar heltid. Om det är någon anställd som har en avvikande minimidaglön gör du ändringen i personalregistret. Observera att värdet alltid anges för en heltidsanställd.

Endast hela semesterdagar
Sätt Ja för att registrerad semesterfrånvaro som görs av användare via Lön personlig automatiskt ska bli Heldag. Ni som har kollektivavtal där timsemester är möjligt ska ha Nej på denna inställning för att man ska kunna registrera semester i timmar i Lön personlig.

Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberäkningen

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Heltid/deltid:

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Intermittent:

Finns en minimidaglön aktiverat, så beräknas de intjänade semesterdagarna enligt minimidaglönen. Det innebär att blir semesterdaglönen lägre än minimidaglönen så triggas minimidaglönen igång och de intjänade dagarna får som lägst samma värde som minimidaglönen. Du kan som alternativ kopiera avtalet för metall och har olika avtal för de anställda med avvikande minimidaglön. Du anger sedan på personalkortet vilket avtal som den anställde ska följa. 
Betalda och sparade dagar beräknas enligt sammalöneregelns formel.   

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för intjänandeåret räknas från 1 april till 31 mars.


Sysselsättningsgrad
Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret, med hänsyn till schemaändringar och ej semestergrundande frånvaro del av dag.   
Exempel på beräkning för anställd som jobbat 75 % i 9 månader (275 dagar) och 50% i 3 månader (90 dagar): (275 75 %) + (90 50 %) / 365(366)= 0.69= 69 %.


Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberäkningen


Personalregistret - Inställningar till semesterberäkningen

Kopiera länk hit

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här.

Om en anställd inte ska ingå i semesterberäkningen anger du det, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.   
Läs mer här: Semesterersättning i anslutning till lön - timavlönad

Inställningen Beräkna endast summa, inga dagar används om semesterlönen ska betalas ut vid ett tillfälle t.ex. vid ett vikariat eller en kortare visstidsanställning.

Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför Ja för de anställda som är ensamstående.

I fältet Avvikande semesterrätt anger du om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Har den anställde en annan minimidaglön än den generella du angivit i inställningarna fyller du i den i fältet Minimidaglön heltid. Tänk på att värdet alltid utgår ifrån en heltidsanställd.

Personalregistret - Aktuellt semesterår

Kopiera länk hit

Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberäkning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik.

För alla månadsavlönade väljer du Sammalöneregeln under Aktuellt semesterår.

I fälten Antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras.   
Total semesterlön blir aktuellt om den anställda får ut sin semesterersättning i en klumpsumma.   

Summan beräknas vid en semesterberäkning och fyller i fältet summa vid ett semesterårsavslut. När du betalar ut det så använder du löneart 24, och när det är utbetalt uppdateras fältet Utbetalt och kvarvarande saldo kommer minska. 

Här kan du se vilka lönearter och beräkningsformler som används för metallavtalet:   
Lönearter och beräkningsformler för metallavtalet

Här kan du läsa mer om semesterberäkningens förklaringar och uträkningar:   
Semesterberäkning - förklaringar och uträkningar

Fick du den hjälp du sökte?