Dela denna artikel

Månadskonsolidering: 4) Elimineringar

Koncern

När du har genomfört de tidigare stegen är det dags att se över elimineringarna, manuella såsom de automatiska. Detta görs under fliken Koncerneliminering.

Automatiska Elimineringar
Vi väljer att börja med de automatiska elimineringarna. I denna vy matchas de transaktioner som fångas inom elimineringsreglerna och kan elimineras genom att klicka på kör regel.

När man tryckt på kör regel kommer en ruta upp som visar matchade transaktioner, dessa kommer att elimineras genom att klicka på spara elimineringar.

Här hamnar även transaktioner som inte har kunnat matchas mellan de organisationer som satts upp i regeln. Om vi väljer att bocka i rutan till höger om transaktionerna så kommer de att hamna med status manuell hantering under fliken interna transaktioner där de kan matchas manuellt.

För mer info kring hur man skapar automatiska elimineringsregler, se separat avsnitt: Automatiska Elimineringar.

Goodwill och övervärden
I nästa flik Goodwill & övervärden hanteras avskrivningar och omvärderingar av goodwill/övervärden. Detta görs manuellt.Interna transaktioner
Under fliken Interna transaktioner görs en manuell hantering av de transaktioner som inte har kunnat matchats och eliminerats genom automatiska elimineringsregler eller motpartstaggning. Dessa hamnar antingen under ej hanterad, manuell hantering eller under utredning.

I denna vy kan man filtrera transaktionerna på bolag eller söka på belopp/ transaktionstext eller konto i sökrutan.

Genom att klicka på matcha för den enskilda transaktionen så kan man manuellt söka efter en koncernintern transaktion. I denna ruta kan man söka efter motpart i ett specifikt bolag, konto, transaktionstext eller inom ett beloppsintervall.

Man kan även ändra status för de transaktioner som inte ska elimineras och då försvinner de från denna vy. se nedan.

Under fliken Elimineringar samlas alla de elimineringar som har gjorts, där kan man antingen filtrera på elimineringar för perioden eller för hela räkenskapsåret.

Här kan du läsa mer om hur du skapar elimineringar manuellt: Hur skapar jag manuella elimineringar

Fick du den hjälp du sökte?