Dela denna artikel

Formler - Vilka nyckeltal finns det i Fortnox Koncern?

Koncern, Rapport & Analys

Fördefinierade variabler
I Fortnox Koncern finns ett antal fördefinierade nyckeltal som kan användas i formler. Här är några exempel:

Balansräkningsnyckeltal
B1: Immateriella anläggningstillgångar
B2: Byggnader och markanläggningar
B3: Maskiner och inventarier
B4: Finansiella anläggningstillgångar
B5: Summa anläggningstillgångar
B6: Varulager och pågående arbeten, inkl. förskott leverantörer
B7: Kundfordringar
B8: Övriga kortfristiga fordringar
B8.1: Kortfristiga fodringar
B8.2: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
B9: Kassa och bank samt kortfristiga placeringar
B9.1: Kassa och bank
B10: Summa omsättningstillgångar
B11: Summa tillgångar
B12: Eget kapital
B13: Summa obeskattade reserver
B14: Summa avsättningar
B15: Checkräkningskredit
B15.1: Beviljad checkräkningskredit
B16: Övriga långfristiga skulder
B17: Långfristiga skulder
B18: Summa kortfristiga skulder
B19: Summa eget kapital och skulder
B20: Checkräkningslimit
B21: Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar
B22: Likvida omsättningstillgångar
B23: Rörelsekapital
B24: Uppskjuten skatteskuld
B25: Justerat eget kapital
B26: Justerade skulder
B27: Räntebärande skulder
B28: Sysselsatt kapital

Resultaträkningsnyckeltal
R1: Nettoomsättning
R1..2: Försäljning och utfört arbete samt övriga intäkter
R2: Övriga rörelseintäkter m.m
R3: Material- och varukostnader
R4: Övriga rörelsekostnader
R4.1: Lokalkostnader
R4.2: Försäljningskostnader
R4.3: Administrationskostnader
R4.4: Övriga rörelsekostnader
R5: Personalkostnader
R6: Nedskrivningar och återföringar
R7: Avskrivningar
R8: Jämförelseförstörande poster
R9: Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)
R10: Finansiella intäkter
R11: Finansiella kostnader
R12: Resultat efter finansiella poster (EBT)
R13: Extraordinära intäkter och kostnader
R14: Bokslutsdispositioner
R15: Skatt
R16: Årets resultat

Kassaflödesnyckeltal
CF1: Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring
CF2: Förändring av rörelsekapital
CF3: Kassaflöde från investeringsverksamhet
CF4: Kassaflöde från finansieringsverksamheten
K1: Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring
K1.1: Kassaflöde från rörelseintäkter
K1.2: Kassaflöde från rörelsekostnader exkl. avskrivningar
K1.3: Kassaflöde från finansiella intäkter
K1.4: Kassaflöde från finansiella kostnader
K1.5: Kassaflöde från skatt
K2: Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
K2.1: Kassaflöde från förändring av varulager
K2.2: Kassaflöde från förändring av kundfordringar
K2.3: Kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar
K2.4: Kassaflöde från förändring av kortfristiga skulder
K3: Kassaflöde från investeringsverksamhet
K3.1: Kassaflöde från förändring av immateriella anläggningstillgångar
K3.2: Kassaflöde från förändring av byggnader och markanläggningar
K3.4: Kassaflöde från förändring av maskiner och inventarier
K3.5: Kassaflöde från förändring av övriga anläggningstillgångar
K4: Kassaflöde från finansieringsverksamheten
K4.1: Kassaflöde från förändring av långfristiga skulder
K4.2: Kassaflöde från aktieutdelning
K4.3: Kassaflöde från aktieägartillskott, nyemission, etc.
K5: Summa kassaflöde

Andra nyckeltal
Balansomslutning: Summan av företagets tillgångar
EBIT: Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)
EBITA: Rörelseresultat före avskrivningar (EBITA)
EBT: Rörelseresultat efter finansiella poster (EBT)
EgetKapital: Skillnaden mellan tillgångar och skulder
JusteratEgetKapital: Eget kapital samt företagets resultat, justerat med schablonskatt
Likviditet: Kassalikviditet, %
Soliditet: Soliditeten, %
ObeskattadeReserver: Framtida tillgångar som ännu ej beskattats, %

Fick du den hjälp du sökte?