Dela denna artikel

Formler - Hur beräknas justerat eget kapital?

Koncern, Rapport & Analys

Den korta förklaringen
Justerat Eget Kapital beräknas i Fortnox Koncern genom att Eget kapital (konto 2000-2099) och Summa obeskattade reserver (konto 2100-2199) summeras med det ackumulerade resultatet under året (konto 3000-8999).

Avslutningsvis dras aktuell företagsskatt av på summan av obeskattade reserver och det ackumulerade resultatet om summan av dessa ger ett positivt värde (dvs ska beskattas).

Den långa förklaringen
Justerat Eget Kapital har i Fortnox Koncern variabeln B25. Formeln för B25 är:
B12+B13-[8990-8999]-[3000-8899]-B24

B12 är Eget kapital med formeln:
-[2000-2099]

vilket betyder utgående balans av konto 2000 – 2099 som positivt värde.
B13 är Summa obeskattade reserver med formeln:
-[2100-2199]

vilket betyder utgående balans av konto 2100-2199 som positivt värde.
-[8990-8999]-[3000-8899]

ger det ackumulerade resultatet av konto 3000 – 8999 under innevarande räkenskapsår.
B24 är Uppskjuten skatteskuld med denna formel:
-CorporateTaxSweden*Min(0, -B13+[3000-8899])

Variabeln CorporateTaxSweden är för tillfället gällande företagsskatt i Sverige. Formeln ska alltså tolkas som företagsskatten som negativ procentsats gånger minimivärdet av 0 och det negativa värdet av Summa obeskattade reserver plus det ackumulerade resultatet fast med omvänt tecken. -B13 är de obeskattade reserverna som negativt tal och +[3000-8899] är det ackumulerade resultatet med omvänt tecken, dvs om resultatet är positivt kommer +[3000-8899] ge ett negativt värde.

Kontentan av formeln för B24 att det ger skatteskulden som ett positivt värde (om den existerar) och därför är det angivet -B24 i formeln för B25 så att eventuell skatteskuld dras av från den övriga summeringen.

Fick du den hjälp du sökte?