Kopiera inställningar i Fortnox Digital byrå

Digital Byrå

För att göra det enklare att komma igång med nya klienter i Fortnox finns möjligheten att kopiera inställningar från en befintlig klient.

Funktionen för att kopiera inställningar är endast tillgänglig för nya klienter som ännu inte har något räkenskapsår och är då tillgänglig inne på klienten i Digital byrå, under Grunduppgifter och knappen Kopiera inställningar.

För att kunna kopiera inställningar till en klient krävs att användaren har behörighet till inställningarna som kopieras samt behörighet att se klienten som inställningarna ska kopieras ifrån.

Val av klient och kontoplan samt inställningar för nytt räkenskapsår

Kopiera länk hit

Första steget vid kopiering är att välja klient att kopiera ifrån och eftersom kontoplanen är kopplad till räkenskapsår väljs därefter från vilket räkenskapsår kontoplanen ska kopieras.
För att ha möjlighet att att kopiera inställningar från en klient behöver användaren ha åtkomst att se klienten i Digital byrå men inga övriga rättigheter behöver vara tilldelade till klienten.

Förutom val av räkenskapsår på vald klient anges även information om intervallet för det nya räkenskapsår som ska skapas samt vilken bokföringsmetod som ska användas.  

På det andra steget går det själv att välja vilka inställningar som ska kopieras.
Valen påverkar inte inställningarna i sig utan markerar endast om de ska kopieras från vald klient eller ej


Kontoplan och verifikationsserier

Kopiera länk hit

Då kontoplan och verifikationsserier är grunden till många inställningarna i klienten kommer dessa automatiskt att kopieras.


Behörighet krävs till Register - Kontoplan och Bokföring - Inställningar.

För kontoplan kopieras konto, benämning, SRU-kod, Momskod, kvantitetsenhet och inställning för om kostnadsställe , projekt, transaktionsinfo och kvantitet ska vara obligatoriskt, tillåtet eller ej tillåtet. Både aktiva och inaktiva konton kopieras och får samma status efter kopiering.

Obs! Information om föreslaget kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo kopieras ej.

Utöver kontoplan kopieras upplagda verifikationsserier tillsammans med dess kopplingar samt upplagda momskoder med benämning och momssats.


Inställningar för automatlåsning av period

Kopiera länk hit

Om valet att kopiera inställningar för automatlåsning av period är aktivt kommer även dessa inställningar att kopieras, vilket innebär om automatlåsning av period skall vara påslaget eller ej samt valt intervall för automatlåsning och hur många dagar innan låsningstillfälle som notifiering skall ske.
Inställningar av manuell låsning av period för användare kommer ej att kopieras.

För att kunna kopiera inställningarna för automatlåsning av period behövs behörighet till Bokföring - Inställningar - Låsa period utöver Bokföring - Inställningar.

Obs! Vid konvertering av klienter från andra system kan låsning av period hindra inläsning av exporterad SIE-fil om data påverkar låsta perioder. 


Registreringsmallar

Kopiera länk hit

Med valet Registreringsmallar går det att kopiera de mallar som har skapats för kvitto och dagskassa. Samtliga mallar kopieras när valet är aktivt.

Konteringsmallar

Kopiera länk hit

Med valet Konteringsmallar kommer de mallar som har skapats att kopieras till den nya klienten.

Automatkontering

Kopiera länk hit

Även inställningar för Automatkontering kan kopieras. Samtliga upplagda automatkonteringar kopieras om valet är aktivt.

Periodisering

Kopiera länk hit

Om valet att kopiera Periodisering är aktiverat kommer inställningarna för periodisering att kopieras till den nya klienten enligt bilden nedan.

Påminnelser

Kopiera länk hit

Med valet för Påminnelser kan egna inställningar för Fakturering - Påminnelser kopieras vilket inkluderar egna val för när påminnelse ska skickas, påminnelseavgift samt påminnelsetexter.


Kostnadsställen

Kopiera länk hit

Valet kopierar inställningar för om stöd för kostnadsställen ska vara aktiverat samt om kostnadsställe ska ingå vid tabb-/enterinmatning.
Upplagda kostnadsställen i Register kommer ej att kopieras.

Kopiera

Kopiera länk hit

När val och inställningar är gjorda startas kopieringen med knappen Kopiera och när kopieringen är klar visas resultatet. Klicka på Stäng för att återgå till klienten.

Fick du den hjälp du sökte?