Bokslut

Bokslut & Skatt

Här hjälper vi dig att komma igång snabbt och smidigt med Bokslut i Fortnox Bokslut & Skatt. Steg för steg går vi igenom de viktigaste delarna.

Kom igång med Bokslut

Kopiera länk hit

Det första du möts av i Bokslut är Särskild löneskatt och längst upp ser du respektive månad för räkenskapsåret.

Genom att välja den sista månaden i räkenskapsåret och därmed påbörja upprättande av ett årsbokslut så får du upp alla flikar tillhörande Bokslut. Klickar du på en tidigare månad kan du upprätta ett periodbokslut.

I den första fliken Särskild löneskatt får du hjälp med att beräkna den särskilda löneskatten och genom att klicka på redigeringspennan har du möjlighet att exempelvis justera förvalda konton. I det sista steget i Särskild löneskatt har möjlighet att direkt bokföra beräknad särskild löneskatt.

Vidare under fliken Fastighetsskatt kan du lägga till företagets fastigheter och information om fastigheterna. Baserat på informationen om fastigheterna har du sedan möjlighet att bokföra fastighetsskatten direkt från programmet.

I fliken Överavskrivningar har du möjlighet att hantera Immateriella anläggningstillgångar, Byggnader och markanläggningar och Maskiner och inventarier enligt huvudregeln eller kompletteringsregeln.

Under fliken Bokslutsplanering / Skatteberäkning finner du fem olika delar. I den första rutan ser du Årets resultat för konto 3000-8799 och ännu ej bokförd särskild löneskatt från tidigare flik. I rutan Bokslutsplanering har du möjligt att utföra bokslutsjusteringar som exempelvis återföring av periodiseringsfonder. I rutan Skatteberäkning beräknas bland annat Årets skattemässiga resultat, Bolagsskatt och Resultat.

Längst ned under Bokslutsplanering / Skatteberäkning har du möjlighet att klicka på redigeringspennan för att justera de Icke skattepliktiga intäkter och Ej avdragsgilla kostnader som finns i företaget. De icke skattepliktiga intäkterna och ej avdragsgilla kostnaderna hämtas i sin tur upp till rutan för Skatteberäkning.

I fliken Periodiseringsfonder har du möjlighet att lägga till periodiseringsfonder i respektive räkenskapsår då avsättningen utfördes. Genom att koppla periodiseringsfonder till respektive räkenskapsår får du på högersidan information om exempelvis tvingande och möjlig återföring.

I flikarna Intern- och Extern Bokslutsdokumentation samlas alla underlag, specifikationer och kommentarer från Avstämning och fliken Bokslutsdokument. Längst upp i hörnet i respektive del har du möjlighet att skriva ut den interna och externa bokslutsdokumentationen.

I fliken Bokslutsverifikationer har du möjlighet att bokföra bokslutsverifikaten utifrån konteringar i flikarna Särskild löneskatt, Fastighetsskatt, Överavsrkivningar, Periodiseringsfonder och Bokslutsplanering / Skatteberäkning.

Särskild löneskatt

Kopiera länk hit

Den första vyn du möts av inne i Bokslut är fliken Särskild löneskatt. I den första rutan för särskild löneskatt har du möjlighet att klicka på redigeringspennan för att ta bort eller lägga till konton för särskild löneskatt.

Genom att aktivera Detaljerad specifikation dyker en ruta för FORA upp. Om du klickar på redigeringspennan får du möjlighet att lägga till och ta bort konton. Du har även möjlighet att lägga till Beräknad skuld / fordran för premie för avtalspension enligt slutlig faktura från FORA för året, Schablonberäkning av upplupen skuld till FORA och Betalda premier slutavräkning FORA föregående år.

Du får under Detaljerad specifikation även möjlighet att ange ITP-Premier. Genom att klicka på redigeringspennan kan du som i tidigare ruta lägga till och ta bort konton. I denna ruta kan du även få beräkningshjälp genom att klicka på pilen längst upp i rutan för att öppna ITP-Premier - Beräkningshjälp.

När du aktiverat Detaljerad specifikation dyker även en ruta för Andra pensionsåtaganden upp. Klickar du på redigeringspennan så har du i denna ruta möjlighet att ta bort och lägga till nya konton. Du har även möjlighet att ange Avsättning / gottgörelse från pensionsstiftelse, Lämnad / erhållen ersättning för överflyttade pensionsutfästelser och Ökning / minskning av pensionsavsättningar.

Beroende på vad som har angivits i de tidigare rutorna FORA, ITP-Premier och Andra pensionsåtaganden får du längst ned en ruta för Summering.

Om du har aktiverat Detaljerad specifikation kommer ett bokslutsverifikation baserat på rutan för Summering att presenteras. Har du däremot inte valt att aktivera Detaljerad specifikation kommer rutan och konteringen för Bokslutsverifikation baseras på summeringen från rutan Särskild löneskatt. Du kan här ange en beskrivning genom att klicka på redigeringspennan för att sedan bokföra Bokslutsverifikationen.

Fastighetsskatt

Kopiera länk hit

Under fliken Fastighetsskatt kan du lägga till företagets fastigheter och information om fastigheterna. Baserat på informationen om fastigheterna har du sedan möjlighet att bokföra fastighetsskatten direkt från programmet.

Genom att klicka på redigeringspennan längst ut till höger om rubriken Fastighetsskatt har du möjlighet att klicka på texten Lägg till rad.

När du lagt till en rad för fastigheten har du sedan möjlighet att i respektive kolumn fylla i information så som: Fastighetsbeteckning, Typ av fastighet, Ägd andel, Antal ägare, Area, Taxeringsvärde och i kolumnen längst ut till höger kan du ange om fastigheten är Avgiftsbefriad genom att markera rutan. Skattesats anges automatiskt beroende på vald fastighetstyp, Skatt och Taxeringsvärde(egen del) beräknas automatiskt.

När du lagt upp företagets fastigheter kommer ett bokslutsverifikat presenteras automatiskt under Bokslutsverifikation. Genom att ange en beskrivning har du sedan möjlighet att klicka på knappen Bokför för att bokföra verifikationen direkt i klientens bokföring.

Överavskrivningar

Kopiera länk hit

I fliken Överavskrivningar har du möjlighet att hantera överavskrivningarna för de Immateriella anläggningstillgångarna, Byggnader och markanläggningar och Maskiner och inventarier. Genom att bocka i de olika delarna har du möjlighet att hantera överavskrivningarna enligt huvud- eller kompletteringsregeln.

För varje vald del ute till vänster dyker sedan två rutor upp. I den första rutan har du möjlighet att fylla i beloppen för att utföra överavskrivningen enligt huvud- eller kompletteringsregeln.

Längst ned i den första rutan har du sedan möjlighet att växla mellan huvud- och kompletteringsregeln för att jämföra reglerna.

I nästa ruta har du möjlighet att boka bokslutsverifikat för överavskrivningen.

Periodiseringsfonder

Kopiera länk hit

I fliken Periodiseringsfonder har du möjlighet att välja kontona för periodiseringsfonderna genom att klicka på Välj konto under Avsättning periodiseringsfond för räkenskapsåret då avsättningen av periodiseringsfonderna utfördes för att sedan välja kontot i kontolistan.

På högersidan får du information om periodiseringsfonder. Informationen som visas påverkas av och påverkar Bokslutsplaneringen/Skatteberäkningen. Exempelvis om det finns tvingande återföring kommer detta med till Bokslutsplanering / Skatteberäkning.

När eventuella avsättningar är gjorda under Bokslutsplanering / Skatteberäkning eller om periodiseringsfonder återförts kommer dessa bokslutsjusteringar att kunna bokföras direkt i klienten från fliken Periodiseringsfonder via rutan Bokslutsverifikation.

Bokslutsplanering / Skatteberäkning

Kopiera länk hit

Den första rutan längst upp visar årets resultat för konto 3000-8799 och det summerade saldot för dessa konton och ännu ej bokförd särskild löneskatt från fliken Särskild löneskatt.

Vill du på ett enkelt sätt se vilka saldon som finns på dessa konton så kan du klicka på plustecknet längst ned i det högra hörnet och därefter klicka på Kontolista vilket öppnar en lista på högersidan med alla konton och dess saldon.

I rutan Bokslutsplanering har du möjlighet att utföra bokslutsjusteringar. Genom att klicka på redigeringspennan har du möjlighet att lägga till egna bokslutsjusteringar. Om du under Periodiseringsfonder lagt in periodiseringsfonder från tidigare år får du i denna ruta även möjlighet att återföra periodiseringsfonder. Finns det periodiseringsfonder som är tvingande kommer även detta att anges i denna ruta. Om företaget har ett positivt resultat kommer du i denna ruta ha möjlighet att utföra avsättning till periodiseringsfond.

I den högra rutan Skatteberäkning beräknas bolagsskatten, resultatet före skatt och det slutliga resultatet efter skatt. Genom att klicka på redigeringspennan i denna ruta får du möjlighet att manuellt lägga till rader som påverkar bolagsskatten och därmed även resultatet.

Under rutan Bokslutsplanering finns ytterligare två rutor, Icke skattepliktiga intäkter och Ej avdragsgilla kostnader. Genom att klicka på redigeringspennan i respektive ruta har du möjlighet att lägga till eller ta bort ytterligare konton. Summan av de valda kontona i dessa rutor tas sedan upp i Skatteberäkning i raderna Icke skattepliktiga intäkter respektive Ej avdragsgilla kostnader.

Om du gjort justeringar i Bokslutsplanering, Skatteberäkning, Icke skattepliktiga intäkter eller Ej avdragsgilla kostnader som du vill ångra kan du alltid klicka på pilen för återställning. Då kommer alla manuella justeringar försvinna och ursprungsvärdena återkommer. I dessa rutor har du även en utskriftsknapp för att skriva ut eller ladda ned respektive del som underlag.

Bokslutsverifikationer

Kopiera länk hit

I fliken Bokslutsverifikationer har du möjlighet att bokföra alla verifikationer som genereras från respektive del i Bokslut. De verifikationer som du finner under fliken Bokslutsverifikationer speglar verifikationerna i flikarna Särskild löneskatt, Fastighetsskatt, Överavskrivningar, Periodiseringsfonder och Bokslutsplanering / Skatteberäkning.

Det första du möts av är rubriken och aktuell status för respektive verifikation. Verifikationerna har status Förslag som standard. I verifikationen visas då ett förslag på kontering utifrån beräkningarna i respektive flik.

Genom att klicka på Visa verifikat ute till höger om respektive rubrik får du upp konteringen. Du har här även möjlighet att bokföra eller preliminärt bokföra verifikatet genom att klicka på knapparna Bokför eller Bokför preliminärt. Ett preliminärt bokfört verifikat kommer få status Preliminär och ett bokfört verifikat kommer att få status Bokfört.

När ett bokslutsverifikat är slutligt bokfört kommer verifikationsnummer och verifikationsserie att visas till höger om statusen för det specifika verifikatet.

Om du vill editera något i konteringen som automatiskt skapats har du möjlighet att längst upp till höger klicka på Redigeringspennan. Du får då möjligheten att ändra beskrivning, verifikationsserie och bokföringsdatum på verifikatet. Du kan även justera konteringsraderna, exempelvis ändra konto, transaktionstext eller konteringen i sig. Till sist kan du även lägga till ytterligare konteringsrader och ladda upp underlag.

Till höger om redigeringspennan har du även möjlighet att skriva ut verifikaten som underlag genom att klicka på skrivaren. Du kan även klicka på ikonen för Återställ innehåll för att återställa alla manuella justeringar i bokslutsverifikationerna.

Preliminära verifikationer

Kopiera länk hit

Du har möjlighet att bokföra preliminära verifikat på två sätt. Du kan antingen öppna bokslutsverifikaten i respektive flik eller i fliken Bokslutsverfikationer. För att på verifikatet använda knappen Bokför preliminärt, då kommer en preliminär bokning av verifikatet utföras.

Du kan även klicka på plustecknet längst ned i det högra hörnet på skärmen för att sedan klicka på Bokför. Genom att klicka på redigeringspennan får du möjlighet att manuellt kontera ett verifikat. Notera att bokföringsdatum på verifikatet måste vara satt till sista datumet i räkenskapsåret för att kunna bokföra verifikatet preliminärt.

När du använder funktionen för att bokföra verifikatet preliminärt kommer endast saldon på kontona i Bokslut & Skatt att påverkas. Preliminärt bokförda verifikat har du möjlighet att antingen ångra genom att klicka på knappen Ångra eller slutligt bokföra genom att klicka på Bokför.

Bokslutsdokumentation

Kopiera länk hit

I flikarna Intern- och Extern Bokslutsdokumentation har du möjlighet att skriva ut all dokumentation från Avstämning. Du kan själv välja om du vill ta fram bokslutsdokumentationen baserat på Kontogrupp eller Underkonton. I bokslutsdokumentationen kan du navigera mellan kontogrupper och konton längst ut till vänster, beroende på val av vad innehållet baseras på.

Specifikt för den interna bokslutsdokumentationen är att all bokslutsdokumentation för alla använda konton i avstämning visas. Om du använder dig av en checklista i Avstämning visas de här och interna kommentarer från Avstämning kommer med i bokslutsdokumentationen.

Du kan läsa mer om checklistor under rubriken Organisationsinställningar här: Kom igång med Bokslut & Skatt / Avstämning & Rapportering

I Extern bokslutsdokumentation har du möjlighet att välja vilka konton eller kontogrupper som ska medfölja vid utskrift, genom att ute till vänster bocka i/ur konton eller kontogrupper. Vidare har du möjlighet att bocka i/ur underlag och kommentarer från den externa bokslutsdokumentationen.

Genom att klicka på skrivaren längst upp i det högra hörnet av bokslutsdokumentation får du ut alla underlag, specifikationer och externa kommentarer för vald månad. Det innebär att om du valt sista månaden i räkenskapsåret kommer dokumentation som finns i räkenskapsårets sista månad i Avstämning att medfölja.

Längst ned i bokslutdokumentationen medföljer även de underlag som du laddat upp under fliken Bokslutsdokument.

Skicka kommentarer

Kopiera länk hit

Från denna flik har du möjlighet att skicka alla externa kommentarer till valfria mottagare. Genom att ange en mejladress under Till och en eventuell mejladress under Kopia så kan du sedan skicka kommentarerna genom att klicka på Skicka. Vill du lägga till ytterligare meljadresser som mottagare så avgränsar du mejladresserna med ett kommatecken.

De externa kommentarer som visas i meddelandet är de externa kommentarer som finns i vald månad. För att skicka externa kommentarer som finns i en annan månad i Avstämning så ändrar du bara månad längst upp. Du kan även manuellt justera texten i meddelandet innan du skickar.

Bokslutsdokument

Kopiera länk hit

I fliken för Bokslutsdokument har du möjlighet att ladda upp övriga underlag som du vill ha med i Bokslutsdokumentationen som du inte vill koppla till ett specifikt konto i Avstämning. De underlagen kommer då med vid utskrift i Bokslutsdokumentation.

Genom att klicka på redigeringspennan längst ut till höger om rubriken Bokslutsdokument så har du möjlighet att justera rubrikerna för respektive underlag.

Fick du den hjälp du sökte?