Regelverk för automatisk bokföring

Bokföring

För en automatiserad och effektiv hantering av de transaktioner som inte matchar med en faktura eller befintligt verifikat, rekommenderar vi dig att skapa regelverk. Ett regelverk innebär att du kan skapa förutsättningar för hur transaktioner ska hanteras och bokföras med hjälp av olika parametrar, gränser och konton.

Skapa regelverk

Kopiera länk hit

Du skapar regelverk genom att klicka på Inställningar i vyn Transaktioner.

När en transaktion återrapporteras från banken som uppfyller samtliga av de krav som du ställt in, skapas ett bokföringsverifikat i den verifikationsserie och med det motkonto du valt - helt automatiskt.

Matchade transaktioner
Här visualiseras det antal transaktioner som finns i din Att göra-lista som regelverket matchar. När du sparar ditt regelverk kommer transaktionerna att bokföras automatiskt utefter de parametrar du lagt in, så som beloppsgränser, motkonton och verifikationsserie.

Namn på regel
Här bestämmer du både vad regeln ska kallas internt och vilken beskrivning verifikationen får vid utförandet av bokföringen. I övrigt har namnet ingen påverkan utan fungerar främst för att tydliggöra vad för typ av regel det avser.

Transaktionskonto 
Oavsett om du har ett eller flera transaktionskonton, behöver du ange vilket konto transaktionen kommer återrapporteras ifrån. Du kan välja ett transaktionskonto, eller Alla. 

Transaktionstyp 
Här väljer du vad det är för typ av transaktion, antingen in-eller utbetalning. 

Från dag i månad - Till dag i månad 
Återkommande transaktioner har som oftast även ett återkommande transaktionsdatum. För ytterligare villkor och ökad säkerhet kan du därför ange det datumintervallet för den specifika transaktionen. 

Belopp SEK min - Belopp SEK max
Genom att ange beloppsintervall säkerställer du att rätt summa bokförs. Samtidigt som du ökar kontrollen genom att avvikande belopp hamnar i din Att göra-lista och hanteras med manuell handpåläggning. 

Följande ord/fras nämns i transaktionen
I princip alla transaktioner innehåller någon typ av referens. Genom att ange det referensord/nyckelord som förekommer i transaktionen du önskar automatisera, ökar du sannolikheten att rätt transaktion med rätt belopp bokförs enligt dina villkor. 

Gäller tom - from
Här kan du ange ett start-och slutdatum för vilket regelverket ska gälla. Du kan spara en regel utan att ange någon period, då tillämpas regelverket för framtida och eventuella inlästa transaktioner i Att göra-listan.

Verifikationsserie och Motkonto
I det sista steget behöver du ange verifikationsserien som transaktionen ska bokföras i och kontot som transaktionen ska bokföras mot. Du får även en förhandsgranskning för hur verifikationen kommer att se ut innan du sparar regeln. 

Kostnadsställe och Projekt 
Om du använder kostnadsställe och/eller projekt i din redovisning finns det stöd för att regeln konterar respektive dimension. 
Kostnadsställe och/eller projekt kommer att anges på varje konteringsrad. 

OBS! Regelverk kan inte skapas för kredittransaktioner eller för annan valuta än SEK.

Bokföring

Kopiera länk hit

Regelverk du skapar kommer automatiskt bokföra både framtida och redan inlästa transaktioner i din Att-göra lista, förutsatt att dessa inte matchar mot en faktura eller verifikation. 
Eftersom verifikatet skapas automatiskt kan du därför behöva komplettera med ett underlag för transaktionen i efterhand, utöver bankfilen som bifogas på verifikationen. 

Historik

Kopiera länk hit

I historikvyn kommer du kunna filtrera på de transaktioner som har bokförts med hjälp av regelverk, för att få en bra överblick för vilka transaktioner som bokförts på vilket sätt.

Skapa nytt verifikat är det hanteringssätt för transaktioner som bokförs via regelverk och på transaktionskortet ser du vilken regel som applicerats samt matchade referenser och nyckelord.

Regelverkspaket

Kopiera länk hit

Skatteverket

För att göra det ännu enklare att skapa ett självgående skattekonto finns en uppsättning med färdiga regler som du enkelt kan aktivera.

Vi har förifyllt de vanligaste inställningarna för varje transaktion och regelverk, såsom verifikationsserie, motkonto och beloppsgräns. Du kan såklart ändra inställningarna så att de passar dina behov och förutsättningar.

Du väljer också om du vill aktivera alla regelverk eller bara några av dem.

Paketet innehåller 13 st regelverk:

 • Momsfordran

 • Momsskuld

 • Debiterad preliminärskatt

 • Arbetsgivaravgift

 • Avdragen skatt

 • Tillgodoförd debiterad preliminärskatt

 • Slutlig skatt

 • Inbetalning till Skatteverket

 • Utbetalning från Skatteverket

 • Intäktsränta

 • Kostnadsränta

 • Korrigerad intäktsränta

 • Korrigerad kostnadsränta

Verifikationsserie är förinställd på A-redovisning och beloppsgräns på 200 000 kr.

Läs mer om integrationen till Skatteverket här: Koppla ihop Skatteverket med Fortnox‍


Handelsbanken

För dig som har integration till Handelsbanken finns det ett regelverkspaket för att automatisera de återkommande avgifter som banken tar ut för sina tjänster.

I paketet finns fördefinierade regelverk med verifikationsserie, motkonto och beloppsgräns.

Det är självklart möjligt att anpassa parametrarna utefter dina förutsättningar och behov.


Paketet innehåller 4st regelverk:

 1. Bankintegration

 2. Företagspaket

 3. Bankavgifter

 4. Engagemansrapport

Kostnadsställe & Projekt

Kopiera länk hit

För dig som arbetar med Projekt och/eller Kostnadsställe kan även dessa anges i regeln. Registrerade projekt och/eller kostnadsställen kommer att anges på samtliga konteringsrader när regeln bokför och skapar verifikatet.

Behörigheter

Kopiera länk hit

För att få tillgång till att skapa Regelverk behöver du som användare behörighet för Verifikationer - Bokför och aktiverat Inställningar under licensen Bokföring.

Exempel på en regel

Kopiera länk hit

I vårt fall är bankavgifter för vårt Företagspaket en återkommande transaktion som alltid inkommer under samma datum- och beloppsintervall samt alltid bokförs på konto 6570 i serie A.

Transaktionen debiteras vårt Huvudkonto och transaktionstypen är därför en utbetalning. Vidare anges datumintervallet 1-10, eftersom beloppet alltid dras mellan dessa dagar den första månaden vid varje nytt år. Beloppet för vårt företagspaket är 2 000kr, vilket vi också anger som maxbelopp för transaktionen.

Referensen som banken skickar med i återrapporteringen till Fortnox, beskrivs fördelaktigt med “Företagspaket”, så därmed anges det också under vårt Nyckelord. Eftersom serie A och konto 6570 ska appliceras väljs det som verifikationsserie och vårt motkonto.

Såhär ser verifikationen ut när regeln bokför transaktionen.

I historikvyn finner du transaktionskortet som ser ut enligt följande.

Fick du den hjälp du sökte?