Komponentavskrivning

Anläggningsregister

Komponentavskrivning i Fortnox Anläggningsregister innebär att tillgångar indelas i grupper genom att de kopplas till en tillgångsgrupp. Till tillgångsgruppen kopplas tillgångar, antingen befintliga från anläggningsregistret eller så skapar man nya. När en tillgång har kopplats till en grupp så kallas den komponent. 

Vid komponentindelning av till exempel en fastighet så skapas tillgångsgruppen Fastighet A. Därefter behöver komponenterna Tak, Fönster, VA-system kopplas till gruppen. Varje komponent har sina egna värden i form av till exempel anskaffningsvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsplan. Avskrivningarna görs utifrån de enskilda komponenterna och summeras i tillgångsgruppen Fastighet A.

Inställningar för komponentavskrivning

Kopiera länk hit

Börja med att gå till Inställningar och välj Anläggningsregister - Generella inställningar. I knappen för Aktivera stöd för komponentavskrivning, välj .

Skapa en tillgångsgrupp

Kopiera länk hit

Gå till Anläggningsregister i menyn och välj Skapa ny.

Formuläret för att skapa en ny tillgång öppnas och härifrån kan du även skapa en tillgångsgrupp. I menyn för fältet Tillgångstyp, välj GRP - Tillgångsgrupp.

Fyll i ett namn under Benämning och spara sedan. En tom tillgångsgrupp är nu skapad och kommer visas. Alla värden visar ännu så länge noll eftersom inga komponenter finns tillagda. När komponenter läggs till (eller tas bort) kommer alla värden på gruppen att uppdateras.

Lägg till komponenter till en tillgångsgrupp

Kopiera länk hit

Öppna tillgångsgruppen och välj knappen Lägg till komponent. Härifrån kommer du kunna skapa nya tillgångar (komponenter).

Formuläret för att skapa en ny tillgång öppnas och här fyller du i all information om komponenten. I fältet Kopplad till tillgångsgrupp finns tillgångsgruppen redan förifylld.

Längst ner, under avskrivningsplanen finns nu en knapp som heter Visa tillgångsgrupp. Härifrån tar du dig till din tillgångsgrupp och kan se att den har uppdaterats med värden från din första komponent. När fler komponenter läggs till så kommer kolumnen Fördelning i procent räknas fram automatiskt för varje komponent baserat på det totala anskaffningsvärdet.

Koppla befintliga tillgångar till en tillgångsgrupp

Kopiera länk hit

Du kan också välja att koppla en befintlig tillgång till din tillgångsgrupp. Tänk på att tillgången kommer att läggas till med det anskaffningsvärde och avskrivningsstart som sedan tidigare finns angiven och att enbart ej påbörjade tillgångar kan editeras helt om anpassningar behöver göras. Alla tillgångar kan, oavsett status läggas till eller tas bort från en tillgångsgrupp.

För att koppla en befintlig tillgång till en tillgångsgrupp, öppna tillgången och välj din tillgångsgrupp i fältet Koppla till tillgångsgrupp.

Välj Spara och gå sedan in på din tillgångsgrupp för att se att den uppdaterats med den nya komponenten.

Koppla bort komponent från tillgångsgrupp

Kopiera länk hit

Om en komponent inte längre ska tillhöra tillgångsgruppen, till exempel om den har blivit såld, utrangerad eller makulerad, så kan den kopplas bort. När en komponent kopplas bort så kommer den att hanteras som en vanlig tillgång i anläggningsregistret. Gå in på komponenten och välj Koppla bort.

Utför avskrivningar

Kopiera länk hit

Avskrivningar utförs för varje enskild komponent och görs utifrån fliken Avskrivningar. När en avskrivning har utförts på en komponent så uppdateras Tillgångsgruppens summerade värden i Årets avskrivningar, Avskriven t o m, Bokfört värde, Ackumulerade avskrivningar och Återstående värde.

Rapporter

Kopiera länk hit

Rapport för att visa tillgångsgrupper med underliggande komponenter är under utveckling. I dagsläget så inkluderas inte tillgångsgrupper i de befintliga rapporterna för Anläggningsregister. Komponenter som tillhör en tillgångsgrupp visas i rapporterna som vanliga tillgångar.

Fick du den hjälp du sökte?