Nettolöneavdrag för bilförmån

Lön

Om en anställd har tillgång till en förmånsbil finns det möjlighet att göra en löneväxling i form av ett nettoavdrag för bilförmånen. Oftast innebär detta att den anställdes månadslön ökar med förmånsvärdet samtidigt som hen betalar in motsvarande belopp till arbetsgivaren i form av ett nettoavdrag på lönebeskedet. Vad som betalas ut till den anställde och vad företaget betalar i arbetsgivaravgifter blir detsamma.

En fördel är att den anställde får en högre sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). SGI används när Försäkringskassan ska beräkna vilken ersättning den anställde har rätt till vid eventuell sjukpenning. Om den anställde istället hade behållit samma månadslön och betalat skatt för bilförmånen genom ett bruttolöneavdrag hade hen fått en lägre sjukpenningsgrundande inkomst.  

Lägg till nettolöneavdrag för bilförmån

Kopiera länk hit

För att göra ett nettolöneavdrag för bilförmånen börjar du med att gå in på den anställde i personalregistret. Klicka sedan på fliken Löneuppgifter och öka månadslönen med bilens förmånsvärde.

Om du som arbetsgivare har ansökt och fått beslut från Skatteverket angående justering av bilförmån där arbetsgivardeklarationen ska markeras med ett kryss i ruta 048 - Förmån har justerats.

I exemplet nedan har Stina en månadslön på 25 000 kronor och en bilförmån på 4 000 kronor i månaden. När vi lägger till bilförmånen som ett nettolöneavdrag ändrar vi så att hennes månadslön istället blir 29 000 kronor. Vi kontrollerar uppgifterna under blocket Förmånsbil när du markerar Bilförmån som nettoavdrag under Förmånsbil så läggs löneart 319, Nettoavdrag vid bilförmån till som en standardlön på 4 000 kronor. 

När vi sedan skapar Stinas lönebesked kommer löneart 319, Bilförmån med nettoavdrag att hämtas från Standardlön som vi lade till i personalregistret. På lönebeskedet har löneart 319 gjort ett avdrag på 4 000 kronor samtidigt som ytterligare två lönearter har lagts till.

Löneart 310 innebär att  förmånsbeloppet läggs till samtidigt som följande uppgifter kommer redovisas på Stinas arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Genom löneart 3190 dras förmånsbeloppet av vilket innebär att lönearterna 310 och 3190 tar ut varandra. Anledningen att de behöver läggas till på lönebeskedet är alltså för att den anställdes arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) ska bli korrekt.

Löneart 310 - Bilförmån förmånsjustering vid nettoavdrag  (t.ex 5000 kr) 

  • Själva bilförmånsbeloppet som höjer skattegrundande beloppet (motsvarar löneart 31).

  • Redovisas i fält 013 i AGI

Löneart 3190 - Bilförmån förmånsjustering vid nettoavdrag (t.ex -5000 kr)

  • Justerar det skattegrundande beloppet på lönebeskedet samt förmånsvärdet i fält 013 i AGIn med det nettobelopp som den anställde betalat på löneart 319. 

Löneart 319 - Nettoavdrag vid bilförmån (t.ex -5000 kr)

  • Gör själva nettoavdraget på den anställdes lön och påverkar inte AGIn

Är nettobeloppet på löneart 319 samma som den anställde har som förmånsvärde på löneart 310 så justeras det till AGIn med löneart 3190 så  redovisas det 0 kr i fält 013. 

Nettolöneavdrag med upphöjd bruttolön (räkna in i K10)
För företagare som även är anställda är det fördelaktigt att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån så att förmånsvärdet blir 0 kr och samtidigt höja upp bruttolönen med samma belopp, med tanke på 3:12 reglerna. I slutändan blir det ingen skillnad på skatt och sociala avgifter. 


Lön 34 000 kr (30 000 + 4000)
Skatt 30% på 34 000 kr = 10 200 kr
Nettolön = 30 000 kr + 4000 - 10200 - nettolöneavdrag 4000 = 19.800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr

Bokföra bilförmån med nettolöneavdrag och upphöjd bruttolön:

Trängselskatt vid privat körning

Kopiera länk hit

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas separat. Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida .

I Fortnox Lön finns lönearten 312 Trängselskatt privatkörning tjänstebil. I kalendern registrerar du den underÖvrigt där du anger den summa för trängselskatten som den anställde har haft vid privat körning.

Beloppet redovisas som avgiftspliktig förmån i ruta 51 på arbetsgivardeklarationen och som skattepliktiga förmåner utom bil och drivmedel i ruta 12 på kontrolluppgifterna.


Fält 048 - Förmån har justerats / 013 - Skattepliktig bilförmån.

Kopiera länk hit

Har du som arbetsgivare fått beslut från Skatteverket om justering av värdet för bilförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter ska du sätta ett kryss i ruta 048 - Förmån har justerats och redovisa det justerade värdet i ruta 013 - Skattepliktig bilförmån i arbetsgivardeklarationen på individuppgiften.

När du registrerar bilförmånen via guiden i Fortnox Lön så hämtas inte det justerade bilförmånsbeloppet utan det behöver du därför ange manuellt. Markera därför Förmån har justerats och ange totalbeloppet för hela beskattningsåret i fältet Skattepliktig bilförmån på fliken Skatt och under Register - Personal på den anställde och fyller i det justerade värdet i fält 013 - Skattepliktig bilförmån så kommer detta med i arbetsgivardeklarationen och är underlag för arbetsgivaravgifter.

Exempel: Har du ett bilförmånsbelopp på 45 000 för helåret och detta har justerats med 10% så skriver du i 40 500 kr i Justerat bilförmånsvärde.

Fick du den hjälp du sökte?