Dela denna artikel

Medelantalet anställda

Lön

Under Rapporter kan du ta ut underlag för Medelantalet anställda och sedan få en sammanställning som är fördelad på män och kvinnor.

Fördelningen av män och kvinnor baseras på de anställdas personnummer. Det innebär att om den anställde saknar personnummer så kommer de inte vara med i fördelningen utan enbart i totala medelantalet.

De anställda som har en sysselsättningsgrad som är större än 0% hämtar vi sysselsättningsgraden från schemat på dagarna i kalendern och beräknar utifrån det fram en genomsnittlig sysselsättningsgrad för perioden som underlaget skapas för.

De anställda som har ett så kallat 0-schema där sysselsättningsgraden är 0% i personalregistret kontrollerar vi de arbetade timmarna som finns registrerade i kalendern. Vid skapandet av underlaget anges årsarbetstiden, de arbetade timmarna delas med årsarbetstiden för att beräkna en sysselsättningsgrad för den period som underlaget skapas för.

Underlaget kan skapas för helår, månad eller period. Har ni en annan årsarbetstid än 1920 timmar så kan ni ange den årsarbetstid som ni vill att underlaget ska beräknas på, för anställda som enbart har arbetade timmar registrerat och ingen schematid.

I underlaget visas de sysselsättningsgrader som beräknats fram på de anställda.

I kolumnen SSG från kalendern redovisas de anställda som har schema som innehåller timmar, dvs deras sysselsättningsgrad är större än 0%.

I kolumnen Arbetad tid enligt lönebesked redovisas de arbetade timmar som finns registrerade på anställdas lönebesked. Deras sysselsättningsgrad som visas i Beräknad ssg utifrån årsarbetstiden beräknas på Årsarbetstiden som är angiven när ni skapade underlaget dividerat med antal faktiskt arbetade timmar från.

I Registrera ssg manuellt har du möjlighet att justera till en annan sysselsättningsgrad än som är beräknat på den anställde. Registrerar du en annan ssg här så är det den sysselsättningsgrad som används i underlaget till medelantalet anställda.

I SSG i medelantalet anställda visas den sysselsättningsgrad som räknas in i medelantalet för respektive anställd i den sammanställning som du sedan skriver ut. Programmet kollar på både kolumnen Ssg från kalendern och Beräknad Ssg utifrån årsarbetstid och hämtar sedan den sysselsättningsgrad som är högst utifrån dessa två. 

Har du några anställda som inte ska räknas med i medelantalet anställda kan du dölja dessa genom att markera i kolumnen längst till höger.

När du sedan skriver ut sammanställningen så får du fram Totalt antal anställda. För att få fram denna summering tar du sysselsättningsgraden på respektive anställd och beräknar vad det blir i antal heltidstjänster. 

Exempel 1
2 deltidsanställda på 50%=0,5
1 heltidsanställd på 100%=1
Medeltal anställda=2

Exempel 2
3 deltidsanställda på 90%/100=0,9
0,9*3
Medeltal anställda= 2,7

OBS! Inom kort har vi en förbättrad hantering när det bl.a gäller anställda som både har schema med tider och 0-schema med arbetad tid registrerad i den period som ni tar ut underlaget för.

Fick du den hjälp du sökte?