Fältbeskrivning för lönearter i Fortnox Lön

Lön

I denna artikel finner du en beskrivning av vad varje fält har för betydelse och innebörd för inställningarna på en löneart i Fortnox Lön.

Översta på löneartens registreringskort

Kopiera länk hit

Löneartnr: Löneartens nummer. (Går ej att ändra.)

Avvikelse: Vilken löneartstabell lönearten tillhör.

Personaltyp: Vilken personaltyp gäller lönearten.

Tabellår: Det är en ny tabell varje år med förändringar för olika avtal.

Benämning: Benämningen på själva lönearten. (Går att ändra.)

Använd ändrad benämning: Om ändrad benämning på lönearten ska användas eller ej.

Inaktiv: Om lönearten ska vara inaktiv eller aktiv.

Använd avvikelse: Ändras automatiskt när man gör en ändring på lönearten så man vet att lönearten inte är original längre.

Grunduppgifter

Kopiera länk hit

Använd datum: Om det ska vara möjligt att använda datum vid registrering.

Löneartstyp: Vad det är för typ av löneart. (Går ej att ända.)

Enhet: Vad den beräknas på för enhet. (Går ej att ändra.)

Kontonummer: Om du vill att lönearten ska bokföras på annat konto än från Förvalda konton, personalkortet så kan du ändra till önskat bokföringskonto direkt på lönearten. Följande ordning används vid skapandet av bokföringsunderlaget:

- I första hand hämtas kontot på löneartsraden på lönebeskedet. Har man fyllt i ett konto direkt på löneraden på lönebeskedet så används det.

- I andra hand använder man kontot på lönearten i löneartsregistret. 

- I tredje hand använder man fördelningsmallen på den anställde i personalkortet

- I fjärde hand använder man konton på den anställde i personalkortet

- I femte hand använder man Förvalda konton när inga andra ändringar har gjorts på varken personalkort, lönearten eller löneartsraden på lönebeskedet. 

Formler

Kopiera länk hit

Använd antal: Om formeln ska beräknas med antal eller ej.

Antal eller formel: Här fylls det aktuella antalet eller formeln för beräkningen i.

Använd belopp: Om formeln ska beräknas med belopp eller ej.

Belopp eller formel: Här fylls det aktuella beloppet eller formeln för beräkningen i.

Använd summa: Om formeln ska beräknas med summa eller ej.

Summa eller formel: Här fylls det aktuella beloppet eller formeln för beräkningen i.

Registrering

Kopiera länk hit

Tillåt direktregistrering: Om man ska kunna registrera värdet på lönearten direkt. Finns en beräkning brukar man inte tillåta ändring på lönebeskedet.

Tillåt kalenderregistrering: Samma som ovan, fast man kan ändra i kalendern när man lägger upp lönearten.

Registrera text: Ge tillåtelse att lägga till text till lönearten.

Registrera utläggstyp: Ge tillåtelse att registrera utläggstyp eller ej.

Registrera moms: Ge tillåtelse att registrera moms eller ej.

Registrera antal: Ge tillåtelse att registrera antal eller ej.

Registrera belopp: Ge tillåtelse att registrera belopp eller ej.

Registrera summa: Ge tillåtelse att registrera summa eller ej.

Grundande

Kopiera länk hit

Arbetad tid: Om lönearten ska påverka arbetad tid eller ej.

Granskningsgrundande: Vissa avtal betalar in ett värde till facket och då ska de lönearter som är markerade för granskningsgrundande vara med i beräkningen.

Flexsaldo: Om lönearten ska påverka flexsaldot eller ej.

Fackavgift: Om lönearten ska påverka fackavgiften eller ej.

Kompsaldo: Om lönearten ska påverka kompsaldot eller ej.


Skatt och arbetsgivaravgift

Kopiera länk hit

Preliminärskatt: Här visas den preliminärskattesats som användes på lönearten. (Tabellskatt, engångsskatt m.m.)

Arbetsgivaravgift: Markering för om arbetsgivaravgift ska betalas för värdet på denna löneart.

Ruta på kontrolluppgift KU10: I vilken ruta värdet på löenarten ska hamna i kontrolluppgifterna.

Övrigt

Kopiera länk hit

Använd enhet: Om det ska gå att använda sig av enhet eller ej i samband med lönearten.

Kopplad till löneart: Här visas om lönearten är kopplad eller ej och mot vilken annan löneart.

Arbetsgivarintyg

Kopiera länk hit

Typ av ersättning för arbetsgivarintyg:

Denna inställning styr om ersättningen som betalas ut med denna lönearten ska redovisas under punkt 12 Uppgifter om lönen i arbetsgivarintyget samt vilken typ av ersättning det redovisas som. Följande ersättningar ska redovisas här:

Sjuklön
Övertidstillägg
Mertid
Jour m.m
OB tillägg
Lönetillägg
Semesterersättning
Andra förmåner

När inställningen Andra förmåner är vald i fältet Typ av ersättning för arbetsgivarintyget så ska man beskriva vad ersättningen avser. Programmet fyller automatiskt i löneartens benämning i textfältet för ersättningen. Räcker det med löneartsbeskrivningen så lämnas detta fältet tomt men du kan även fylla i en egen text i Benämning av annan ersättning för arbetsgivarintyg som du vill ska skrivas ut i textfältet för ersättnigen i intyget.

Fick du den hjälp du sökte?