Dela denna artikel

Minoritet

Koncern

Minoritet kan aktiveras via Koncerndata - Minoritetsinställningar.

Vid aktivering av minoritet så kommer beräkningar för dotterbolag (över 50-99,9% eller bolag som är definierade som Dotter via ägarfördelningen) att användas automatiskt.


Beräkningarna för minoritet, resultat hänförbart till minoritet beräknas av Dotterbolagets resultat inklusive elimineringar, övervärde, goodwill och uppskjuten skatt. Standard är kontointervall 3000-8989.

Vilka konton som ska ingå definieras i “Minoritet resultat konton”.

Beräkningar för eget kapital görs genom att välja vilka konton som ingår i eget kapital. Standard är kontointervall 2000-2099.

Detta konto exkluderas alltid från det egna kapitalets kontointervall, även om den skulle ingå.

Under Minoritetsjusteringar finns underlag för Eget kapital och Resultat. Per typ finns Periodens Ingående värde, Förändringen under periodens (Periodens värde) och Utgående värde för perioden definierad. Dessa siffror är beräknade baserat på vilken ägarfördelning som är definierad, dvs beloppen är minoritetens andel.

Koncerntablå
Koncerntablå innehåller variabeln Resultat hänförbart till minoritet, den baseras på minoritets justeringen för Resultat. Varje dotterbolags del är definierad som den andel som är hänförbart till minoritet som finns definierad på den variabeln.

Exempel:

Child Y 50% Ägarandel
Child X 75% Ägarandel
Resultat hänförbart till Minoritet (Child Y): 1017797 kr
Resultat hänförbart till Minoritet (Child X): 50899 kr
Resultat hänförbart till Minoritet: 521 623 kr
Resultat hänförbart till Minoritet tillhör inte summering för Kolumnen för döttrar. Minoritetens andel ingår i Årets resultat.


Förvärvsanalys för minoritet
Vid skapandet av en förvärvsanalys där dotterbolaget äger 50-99%. Koncernrapportering utgår från full goodwill, där systemet räknar ut den totala andelen av förvärvet baserat på Egen andel och Minoritet. Eftersom full goodwill används så beräknas goodwill som att det ägs till 100%, minoritetens andel bokas in på valt konto (2101 - Eget kapital hänförbart till minoritet) vid tillträdeseliminering.
Avyttring
Vid avyttring så skapar systemet en avyttringseliminering och nollar ut Eget kapital på bolaget. Minoritets justeringarna kommer att ta hand om avyttringen automatiskt på balanskontona. Gjorda elimineringar och det upparbetade resultatet för innevarande år behöver manuellt bokas bort för tillfället.

Fick du den hjälp du sökte?