Dela denna artikel

Allmänt om Ekonomi - Introduktion till grafer och tabeller

Koncern, Rapport & Analys

Det finns en mängd olika grafer och tabeller som är bättre lämpade för olika ändamål.

När du skapar en graf ser du varje genomförd förändring en förhandsgranskning av grafen vilket gör att grafen kan optimeras utifrån ändamål och siffror.

Grafer
I första fliken Data är det möjligt att konfigurera grafer baserad på upplösning mellan olika typer och stapeltyper. I denna vy sätts även namn på grafen och det är möjligt att lägga till datakällor att visualisera i grafen.

När du klickar på Lägg till datakälla så kommer förslag på olika värden att lägga till. Du kan även skriva egna formler genom att exempelvis manuellt skriva

[4000] för balansvärde

eller

-{3000-3999} för resultatvärde.

Läs mer om formler i guiden Introduktion till formler


Olika typer av diagram:

Stapel
Användbart för att visa frekvenser av olika grupper eller kategorier.


Mätare
Användbart diagram som visar värden vilka mäter framstegen mot ett mål eller en Key Performance Indicator (KPI). Linjen representerar målet eller målvärdet. Skuggningen representerar framstegen mot målet. Värdet i bågen representerar framstegsvärdet.


Cirkel
Användbart när du vill visa procentandelar av en helhet. Då täcker hela cirkeldiagrammet 100 procent av det som mäts, och varje del i diagrammet täcker sin procentandel av den helheten.


Olika stapeltyper av diagram:

Standard
Ett stapeldiagram används för att visa och jämföra värde i olika kategorier. Det består av vertikala staplar som representerar olika kategorier och deras värden. Höjden på staplarna indikerar värdet för varje kategori och ger en visuell jämförelse mellan dem.

Vattenfall
Ett vattenfallsdiagram visar en löpande summa allteftersom värden läggs till eller dras av. Det är användbart för att förstå hur ett ursprungligt värde (till exempel nettoinkomst) påverkas av en serie positiva och negativa värden.


Staplande
Staplade diagram är användbara när du vill jämföra de proportionella andelarna inom en kategori. Ett sådant diagram visar det relativa värdet för varje dataseries andel av helheten. Ett staplat stapeldiagram som visar produktlinjeförsäljningen framhäver t.ex. varje produktlinjes andel av totalförsäljningen i varje område.

I andra fliken Utseende går det att anpassa grafens utseende. Det är möjligt att bestämma grafens enhet, antalet decimaler, nummerskalning. Det är även möjligt att rotera grafen samt att visa värde vid stapel.

I tredje fliken X/Y-axlar går det att konfigurera x och y-axeln. Välj mellan auto, relativ, räkenskapsår samt månad.


Tabeller
Vanligtvis består en tabell av horisontella rader och vertikala kolumner. Raden och kolumnen möts i en cell, i vilken det står information, i regel ett tal.


Ny rad


Ny summering


Ny kolumn

Fick du den hjälp du sökte?