Penningtvättslagen

Hantera Fortnox

Vad innebär penningtvättslagen?

Kopiera länk hit

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Organisationer, verksamhetsutövare, som omfattas av regelverket måste ha ett riskbaserat förhållningssätt till sina kunder. Det innebär att verksamhetsutövaren måste göra en riskbedömning av kundens verksamhet utifrån ett penningtvättsperspektiv.

 • Göra en allmän riskbedömning av hur den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och skapa rutiner för hur du ska hantera dessa risker.

 • Dokumentera rutiner och riktlinjer avseende dina åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering samt utbildning av personal och övriga uppdragstagare.

 • Identifiera och ha en god kännedom om dina kunder (kundkännedom).

 • Kontroll av eventuella förändringar av kundens företrädare och ägare (Verkliga Huvudmän).

 • Kontrollera kunder mot EUs och FNs sanktionslistor

 • Kontrollera kunder mot PEP-listor

 • Upprätta en särskild riskbedömning avseende varje enskild kund (kundriskprofil).

 • Övervaka pågående uppdrag och enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter och därefter, i förekommande fall, fördjupa granskningen av omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 • Rapportera misstänkta fall av penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen (rapporteringsplikt).

 • Bevara handlingar och uppgifter avseende kundkännedom, övervakning, och rapportering i åtminstone fem år.

Vilka omfattas av penningtvättslagen?

Kopiera länk hit

Det nya Penningtvättsdirektivet från EU omfattar allt fler branscher och verksamheter, bland annat:

 • Redovisnings- och lönekonsulter

 • Revisorer

 • Banker

 • Fond-, kreditmarknads- och värdepappersbolag

 • Försäkringsförmedlare och livförsäkringsföretag

 • Bolagsbildare

 • Fastighetsmäklare

 • Advokater och biträdande jurister

 • Företag som handlar med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller skrot eller transportmedel

Vad kan hända om man inte följer penningtvättslagen?

Kopiera länk hit

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter gransknings- eller rapporteringsskyldigheten kan dömas till böter. Summan av böterna sträcker sig från 5 000 kronor upp till 1 miljon euro. Dessutom kan tillsynsmyndigheten besluta att verksamheten ska upphöra.

Stöd

Kopiera länk hit

Regtech Solutions tillhandahåller två tjänster:

Regtech AML Grundkurs är en webbaserad grundutbildning som ger en grundläggande utbildning om Penningtvättslagen.

Regtech KYC är en molnbaserad tjänst som gör det tryggt och enkelt för verksamheter att uppfylla penningtvättslagen. Regtech KYC innehåller bland annat följande funktioner;

 • Digital identifikation av kund

 • Grundinformation om bolag och företrädare hämtas automatiskt från Bolagsverket

 • Mallar för riskbedömning av kunder enligt branschrekommendationer

 • Mallar för riskbedömning av egna verksamheten enligt branschrekommendationer

 • Daglig automatisk kontroll av förändringar av styrelse etc. samt mot FNs och EUs ca 500 sanktionslistor samt politiskt exponerade personer (PEP).

 • Automatisk rapportering vid eventuell träff på sanktions- eller PEP-listor

 • Påminnelser av genomgång av årliga genomgångar av riskanalyser av kunder och egna verksamheten

 • All information sparas upp till tio år

 • Full spårbarhet av förändringar i systemet (Audit Trail)

 • Ad hoc-rapporter vid tillsyn från tillsynsmyndighet

För mer detaljer, läs här: Penningtvättslagen - mer information

Fick du den hjälp du sökte?