Fortnox Användarstöd

Medelantalet anställda

Under Rapporter kan du ta ut underlag för Medelantalet anställda och sedan få en sammanställning som är fördelad på män och kvinnor.

Fördelningen av män och kvinnor baseras på de anställdas personnummer. Det innebär att om den anställde saknar personnummer så kommer dom inte vara med i fördelningen utan enbart i totala medelantalet.

De anställda som har en sysselsättningsgrad som är större än 0% hämtar vi sysselsättningsgraden från schemat på dagarna i kalendariet och beräknar utifrån det fram en genomsnittlig sysselsättningsgrad för perioden som underlaget skapas för.

De anställda som har ett så kallat 0-schema där sysselsättningsgraden är 0% i personalregistret kontrollerar vi de arbetade timmarna som finns registrerade i kalendariet. Vid skapandet av underlaget anges årsarbetstiden, de arbetade timmarna delas med årsarbetstiden för att beräkna en sysselsättningsgrad för den period som underlaget skapas för.

Underlaget kan skapas för helår, månad eller period. Har ni en annan årsarbetstid än 2080 (40*52) så kan ni ange den årsarbetstid som ni vill att underlaget för anställda som enbart har arbetade timmar registrerat och ingen schematid.

medelantalet.jpg


I underlaget visas de sysselsättningsgrader som beräknats fram på de anställda.

I kolumnen SSG från kalendariet redovisas de anställda som har schema som innehåller timmar, dvs deras sysselsättningsgrad är större än 0%.

I kolumnen Arbetad tid enligt lönebesked redovisas de arbetade timmar som finns registrerade på anställda som har 0-schema, dvs deras sysselsättningsgrad i personalkortet är 0%. Deras sysselsättningsgrad som visas i Beräknad ssg utifrån årsarbetstiden beräknas på Årsarbetstiden som är angiven när ni skapade underlaget.

I Registrera ssg manuellt har du möjlighet att justera till en annan sysselsättningsgrad än som är beräknat på den anställde. Registrerar du en annan ssg här så är det den sysselsättningsgrad som används i underlaget till medelantalet anställda.

I SSG i medelantalet anställda visas den sysselsättningsgrad som räknas in i medelantalet för respektive anställd i den sammanställning som du sedan skriver ut.

Har du några anställda som inte ska räknas med i medelantalet anställda kan du dölja dessa genom att markera i kolumnen längst till höger.

medelantalet-rapport.jpg

 

OBS! Inom kort har vi en förbättrad hantering när det bl.a gäller anställda som både har schema med tider och 0-schema med arbetad tid registrerad i den period som ni tar ut underlaget för.