Fortnox Användarstöd

Bokföring från kontoutdragVarför har inte alla kunder "Bokföring från kontoutdrag" och vyn "Transaktioner"?

Bokföring från kontoutdrag kommer till en början endast vara tillgängligt för ett urval av Fortnox kunder. Dessa kunder har valts ut utifrån vissa parametrar som gör att den funktionalitet som finns i tjänsten ska passa kundgruppen.
På sikt kommer alla kunder som har en bankintegration att få tillgång till Bokföring från kontoutdrag, och därmed inte längre arbeta i vyerna Inbetalningar och Utbetalningar. Om du som kund är intresserad av de nya funktionerna som beskrivs nedan, så kan du redan nu förbereda dig och teckna en bankintegration med din bank. Då kommer du så småningom få tillgång till den nya tjänsten och alla dess fördelar.

 

Automatisk bokföring

Fortnox kommer automatiskt att bokföra transaktioner som har en referens som motsvarar en unik matchning på löpnummer, fakturanummer, ert ordernummer eller OCR på en kundfaktura eller leverantörsfaktura, samt där summan på transaktionen motsvarar saldot för aktuell faktura. Detta sker under menyvalet Transaktioner.

Direkt när du klickar dig in under Transaktioner får du en överblick över hur många transaktioner som har bokförts automatiskt den senaste månaden.

Arbetssättet ser ut så här:

1. Fortnox får bankfilen med transaktioner från banken.
2. Bankfilen läses in i ditt företag och matchas med hjälp av referenserna som banken skickat.
3. Fortnox bokför automatiskt de transaktioner som hittar en unik matchning på kund- eller leverantörsfaktura.
4. Företagaren/konsulten hanterar de transaktioner Fortnox inte kunnat bokföra automatiskt.

 

Historik

För att ha full kontroll på alla transaktioner som genomförts på ditt bankkonto klickar du på Historik. Här ser du alla transaktioner, såväl automatiskt som manuellt bokförda. Du har möjlighet att urskilja vilka transaktioner som har bokförts automatiskt av Fortnox, de visas med texten Bokförd automatiskt.

 

historik.jpg

 

Det finns även möjlighet att filtrera denna lista. Det kan du göra genom att söka på ett verifikationsnummer, och får då en lista med transaktioner som innehåller det verifikationsnummer du sökt på. I framtiden kommer det finnas fler möjligheter att söka eller filtrera ut transaktioner.

s_k-tidigare.jpg

 

När du klickar in dig på en bokförd transaktion får du detaljerad information om den. Här visas bland annat information om hur transaktionen bokförts och vilka fält vi kunnat matcha på. Du har också möjlighet att se vilket verifikat/faktura transaktionen är kopplad mot, och du kan klicka på en länk för att visa dessa.

Kontoutdrag-utbetalning.jpg

På de verifikat som bokförts automatiskt kommer användaren Intern systemanvändare att visas i behandlingshistoriken. Denna användare kommer även att visas under historiken för respektive verifikat som skapats.

 

Kontoutdrag-skapad-av.jpg

 

Hantera transaktioner som finns i din Att göra-lista

Om Fortnox inte helt säkert kan avgöra hur transaktionen ska bokföras kommer den att hamna i din Att göra-lista. Här visas såväl inbetalningar som utbetalningar.

 

Kontoutdrag-se-_ver.jpg

 

Du behöver här ta ställning till hur varje transaktion ska hanteras, och har tre olika sätt att välja mellan. Du kan välja att manuellt koppla transaktionen till antingen en faktura, eller ett befintligt verifikat, alternativt kan du skapa ett nytt verifikat.

Det finns därmed ingen möjlighet att ta bort en transaktion, utan alla transaktioner behöver hanteras via ett utav hanteringssätten. Anledningen till detta är att ditt företags bokföring och bankkonto ska stämma överens. Allt som har hänt på ditt bankkonto behöver hanteras i Fortnox.

 

Koppla mot faktura

Om transaktionen på banken avser en faktura som antingen blivit betald av din kund, eller som du betalat till en leverantör, så ska transaktionen kopplas till denna faktura i Fortnox. När du kopplar samman transaktionen med en faktura skapas ett betalverifikat, och saldot på fakturan minskar. Om fakturans saldo blir 0 kommer fakturan markeras som slutbetald i Fortnox. För att koppla en faktura till en transaktion klickar du här:

 

koppla-mot-faktura.jpg

 

När du klickar på Koppla mot faktura kommer du till en vy som ser ut så här:

 

matchningar.jpg

 

Högst upp till höger finns en ruta som visar all information som banken skickat till Fortnox (i bilden ovan är den rutan grön). Här kan du exempelvis se transaktionens belopp, betaldatum, vilket konto betalningen inkommit till, samt vilka referenser banken har skickat med.

Till vänster visar vi dina obetalda fakturor. I ovan exempel har vi hittat tre olika fakturor som har matchande referenser med transaktionen. De fält som är markerade är de fält som har kunnat matchas med informationen som banken skickat med transaktionen. Om inga referenser skulle matcha visar vi alla obetalda fakturor som har ett fakturadatum tidigare än transaktionens betaldatum. När det gäller kundfakturor har du då möjlighet att söka fram fakturor på Fakturanummer, Kund eller OCR.

När du hittat fakturan att matcha transaktionen mot klickar du på den. Fakturan visas då under transaktionen på högersidan. Därefter klickar du på Bokför. Ett verifikat skapas då, saldot på fakturan uppdateras och transaktionen hamnar under fliken Historik. Du kan koppla en transaktion till flera fakturor, om en kund exempelvis betalat två fakturor som en totalsumma.

 

Hantera resterande

Skulle det vara så att det utbetalda/inbetalda beloppet är högre eller lägre än fakturans saldo, t.ex. om en öresavrundning skett eller om du har betalat en avgift, så klickar du på Hantera resterande. Du gör det genom att klicka på ikonen med den lilla pennan (till höger om vald faktura).

 

Kontoutdrag-hantera-resterande.jpg

 


En mindre ruta öppnas och du har möjlighet att välja vilket bokföringskonto som du vill bokföra resterande belopp mot.

 

Kontoutdrag-hantera.jpg

 

När du har hanterat det resterande beloppet visas det enligt bilden, och du kan sedan bokföra transaktionen. Om du skulle ha behov av att dela upp det resterande beloppet på flera olika konton går det bra att klicka på Hantera resterande flera gånger.

 

Kontoutdrag-utbetalning-summ.jpg

 

Slutbetala en delbetald faktura

Om en faktura som du valt att bokföra transaktionen mot kommer att delbetalas, visas följande blå informationstext:

 

delbetalas.jpg

 

Om du vill att fakturan ska slutbetalas trots att en liten del av saldot kvarstår, så klickar du på det blå plustecknet. Då öppnas en ruta där du kan välja vilket konto du vill lägga differensen på.

 

Koppla in- eller utbetalning mot kreditfaktura på motsatt sida

Skulle du få in en inbetalning som avser kreditering av en leverantörsfaktura, så har du möjlighet att koppla transaktionen mot en leverantörsfaktura med ett minussaldo. Du klickar då på Visa leverantörsfakturor och kopplar sedan transaktionen mot kreditfakturan. På samma sätt kan du koppla en utbetalning mot en kundfaktura med ett minussaldo.

 

Kontoutdrag-koppla-lev.jpg

 

Skapa verifikat

Om transaktionen på banken inte tidigare finns registrerad i Fortnox kan du skapa ett nytt verifikat. Du klickar då här:

skapa-verifikat.jpg

 

När du klickar på Skapa verifikat kommer du till en vy som ser ut så här:

 

nytt-ver.jpg

 

Högst upp till höger finns en ruta som visar all information som banken skickat till Fortnox. Här kan du exempelvis se transaktionens belopp, betaldatum, vilket konto betalningen inkommit till samt vilka referenser banken har skickat med. Till vänster i vyn kan du skapa ditt verifikat.

Fortnox läser automatiskt in vilket datum transaktionen genomfördes på banken, vilken summa transaktionen var på, samt eventuell beskrivning av transaktionen som banken skickat med. Det du behöver göra är att välja vilket konto du vill bokföra transaktionen på. Om du vill har du möjlighet att ändra beskrivning, lägga till transaktionsinfo eller välja en annan verifikationsserie som verifikationen ska skapas i.

 

Om du behöver dela upp transaktionen på flera verifikationsrader klickar du på Lägg till rad, då kommer fler rader bli tillgängliga.

 

Du kan också koppla ett underlag till transaktionen genom att klicka på Koppla underlag. Då får du möjlighet att välja bland de underlag som finns i mappen “inbox.ver” eller ladda upp ett underlag direkt i vyn.


Om inte knappen Bokför längst ner till höger är grön så är det något som gör att verifikatet inte kan skapas. Håll din muspekare över Bokför-knappen så visas en text som förklarar vad som saknas/behöver korrigeras.

 

Kontoutdrag-balanserar-ej.jpg


Koppla verifikat

Koppla verifikat används för att koppla en transaktion till ett redan befintligt verifikat. Det kan exempelvis vara en löneutbetalning som bokförts på 1930 under lönekörningen, eller en integration som skapat upp verifikat för dagskassor innan utbetalningen från kortleverantörerna genomförts. Själva kopplingen påverkar inte bokföringen, utan är ett sätt att hantera transaktionen på. Transaktionen blir ett underlag till bokföringen och verifikatet får bankfilen kopplad till sig.

Du klickar här:

 

koppla-ver.jpg

 

När du klickar på Koppla verifikat kommer du till en vy som ser ut så här:

 

koppla-till-ver.jpg

 

Högst upp till höger finns en ruta som visar all information som banken skickat till Fortnox om den aktuella transaktionen. De verifikat som är möjliga att koppla transaktionen mot, motsvarar de som finns inom valt datumintervall. Endast de verifikat som inte redan är kopplade/skapade genom tjänsten Bokföring från kontoutdrag visas.

Du har möjlighet att söka på specifika verifikat eller en viss beskrivning. Du kan även välja att filtrera på verifikat från en viss verifikationsserie. Om du bockar i Matcha utbetalnings summa kommer endast verifikat med utbetalningens exakta summa att föreslås. Samma sak gäller för inbetalningar.

 

matcha-summa_.jpg

 

Du har möjlighet att koppla en transaktion till flera verifikat. Det kan exempelvis vara en löneutbetalning som redovisats som en klumpsumma på ditt kontoutdrag och som sedan ska kopplas till flera olika verifikat som avser lön.

När du hittat rätt verifikat att koppla transaktionen till klickar du på Koppla längst ner till höger. 

 

Om du skulle koppla en transaktion till fel verifikat kan du gå till Historik och återställa transaktionen. Då bryts kopplingen och transaktionen återställs och läggs på nytt i din Att göra-lista. Det redan befintliga verifikatet ligger kvar precis som tidigare, men utan någon koppling till transaktionen eller bankfilen.


_terst_ll-ver.jpg

 

Ändra hanteringssätt

Om du kommer på att du ska hantera transaktionen på ett annat sätt än det du först valt, klickar du på Ändra hanteringssätt. Då får du möjligheten att välja på nytt vilket hanteringssätt du vill använda för att ta hand om transaktionen; koppla transaktionen till en faktura eller ett verifikat, alternativt skapa ett nytt verifikat. Om du vill avbryta och komma tillbaka till din Att göra-lista så klickar du på knappen Tillbaka till listan.

 

Valuta

Valutatransaktioner
Om du får in en transaktion i annan valuta kommer Fortnox att presentera summan i både SEK och i den aktuella valutan. Detta visas både när transaktionen ska hanteras samt i historikvyn.

valuta.jpg

valuta-det.jpg

En valutatransaktion kan bokföras automatiskt enligt samma krav som en transaktion i SEK, dock med ett tillägg: Valutakursdifferensen får inte bli för hög. När en valutatransaktion bokförs automatiskt tar Fortnox hänsyn till om det uppstår en valutakursförlust eller -vinst. Detta bokförs då på det bokföringskonto som finns inlagt under Inställningar - Förvalda konton.

Om det skulle uppstå en hög valutakursdifferens mellan det matchade fakturaunderlaget och transaktionen så kommer betalningen inte att bokföras automatiskt.

valutakursdifferens.jpg

Skulle det vara så att det utbetalda/inbetalda beloppet är högre eller lägre än fakturans saldo, så kan du klicka på Hantera resterande. Bortskrivningen görs då i den aktuella valutan, men själva bokföringen kommer alltid att ske i SEK.


Valutakonto
Transaktioner som kommer från ett valutakonto saknar valutakurs i filen från banken, och kommer därför inte att bokföras automatiskt. Transaktionens kurs hämtas för aktuell valuta från Inställningar-Valuta. Om du har inställningen att hämta automatiska valutakurser kommer kursen hämtas från Riksbanken för aktuell dag & valuta. Kursen kommer att vara redigerbar om det finns behov att reglera kursen innan transaktionen bokförs, detta görs via pennan bredvid valutakursen. Detta går endast att göra på de transaktioner som kommer från ett valutakonto och saknar valutakurs.

valutakurs-saknas.jpg

 

Fortnox Finans

Om du skickar fakturor via Fortnox Finans hanteras dessa till största del per automatik.
När gäldenären betalar fakturan direkt till Fortnox Finans, kommer Fortnox Finans att bokföra betalningen av fakturan automatiskt, precis som vanligt. Transaktionen syns då inte i transaktionsvyn, eftersom betalningen aldrig kommer till företagets bankkonto.

Utbetalningen som sker från klientmedelskontot till ditt bankkonto kommer däremot att hanteras i Bokföring från kontoutdrag. Fortnox Finans skapar automatiskt en verifikation som visar att att händelsen har skett. I de flesta fall kommer Fortnox per automatik att koppla samman transaktionen som kommit till ditt bankkonto med den verifikation som Fortnox Finans skapat.

automatiskt-kopplad.jpg

Skulle det vara så att gäldenären (din kund) av misstag betalat direkt till ditt bankkonto, trots att fakturan är skickad via Fortnox Finans, kommer betalningen inte att bokföras automatiskt.
Du behöver då aktivt välja att betalningen ska bokföras. När du gör det kommer Fortnox per automatik att rapportera inbetalningen till Fortnox Finans, så att inga påminnelser eller efterkrav skickas till gäldenären.

 

 

Digital byrå

Du som arbetar i Digital byrå har möjlighet att få pling när det finns händelser att hantera under Transaktioner. På så sätt får du smidigt reda på när något behöver hanteras i vyn. För att få pling behöver du lägga upp en tjänst för detta på aktuell klient. Tjänsten skapas under fliken Uppdrag som visas när du klickat på kugghjulet längst ut till höger i ditt klientregister. Fliken innehåller en tabell med befintliga tjänster och klickar du på knappen Skapa tjänst så öppnas sidan för att lägga till nya tjänster.

När du skapar den nya tjänsten börjar du med att välja uppdragskategori Bokföring.
Under varje uppdragskategori finns en uppsättning tjänster att välja på, här väljer du Digitala banktransaktioner.

Digital-byr_.jpg

 

Läs mer om hur tjänsterna i Digital byrå fungerar här: Skapa tjänst i Fortnox Digital byrå

 

Behörigheter

Om användaren har behörighet till Verifikationer och Bokför så kommer användaren kunna skapa och koppla verifikat.

verifikationer-bokf_r-beh_righet.jpg

 

Om användaren har behörighet till både in- och utbetalningar, alternativt till vyn Stäm av konto, så ser användaren alla transaktioner.

st_mavkonto-beh_righet.jpg

Om användaren har behörighet till Inbetalningar och Kundfakturor ser han/hon alla transaktioner som är inbetalningar. Användaren kan koppla och bokföra inbetalningarna.

Om användaren har behörighet till Utbetalningar och Leverantörsfakturor ser han/hon alla transaktioner som är utbetalningar. Användaren kan koppla och bokföra utbetalningarna.