Fortnox Användarstöd

Nyheter 2020

Fortnox Bokföring

Fakturatolkning med bokföringsförslag
Dina leverantörsfakturor tolkas på ett ögonblick och du får ett bokföringsförslag att godkänna direkt i Fortnox App. Tjänsten är inledningsvis för dig som inte har ett samarbete med en redovisningsbyrå i Fortnox program.
Läs mer här: Fakturatolkning med bokföringsförslag

Fortnox Tid

Fastpris
Om du avtalat om ett fast pris med din kund, oavsett hur många timmar arbetet går på, så kan du nu hantera detta fastpris via fakturaunderlaget.

Fortnox Bokföring

Lagringsutrymmet byter namn
Inställningen Lagringsutrymme har bytt namn till Betrodda avsändare & lagringsutrymme. Inställningen bibehåller sin plats under Inställningar-Leverantörsfakturor/Fakturering.

Baskontoplan 2020
Baskontoplan 2020 är numera valbar när nytt räkenskapsår skapas.

 

Fortnox Bankkopplingar

Kampanj för Handelsbankens bankintegration
Handelsbanken erbjuder alla som inte tidigare använt bankintegrationen att kostnadsfritt prova på integrationen fram till och med 15 december.
Se till att komma igång redan idag!

Anledning till avvisad betalning visas numera direkt i programmet
Skulle en betalning som är skickad via bankintegrationen av någon anledning avvisas på banken, visas nu anledningen till detta både i behandlingshistoriken och i notisen.

 

Fortnox Fakturering

Ny standardmall för fakturautskrift
Den tidigare standardmallen för fakturautskrift har automatiskt uppdaterats och är nu mycket smartare än den förra. Exempel på förbättringar är att fält och kolumner som ej används inte visas på utskriften, samt bättre hantering vid sjusiffriga belopp och radbrytning på artikelrader.

Distributionsätt för e-dokument
Fyller du i e-postadressen under grunduppgifter på kundkortet och svarar ja på frågan om du vill använda den för samtliga e-dokument, så sätts distributionsätt som standard till e-post på offert/order/faktura under e-dokument, istället för utskrift som annars ligger som standard. Har du dock en aktiv e-faktura-koppling så förändras inte valet.

 

Fortnox Lön

Nya lönearter för korttidsarbete
Med anledning av COVID-19 och de budgetbeslut som tagits av regeringen gällande korttidsarbete (korttidspermittering) finns nu nya lönearter med de olika nedsättningarna för timanställda och månadsavlönade.
Läs mer här: Korttidsarbete

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Med anledning av COVID-19 och det budgetbeslut som tagits av regeringen där man tillfälligt sänker den fulla arbetsgivaravgiften, kommer du är du skapar en ny deklaration för aktuella perioder att få en fråga om du vill använda den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften. 
Läs mer här: Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Utskrift Fora underlag
I nya utskriften Fora underlag så visas de lönearter som är underlag för den summa som visas, för respektive anställd. 

Guidemeddelande vid Skapa ny 
Vid Skapa ny i lönekörningen och i personalregistret visas ett Guidemeddelande som visar vart man skapar lönekörningen och vart man registrerar nya anställda. 

Sortering i kolumnerna för bokföringsunderlag
På bokföringsunderlaget i lönekörningen kan du nu sortera på kolumnerna.

Ändrade regler för forskning och utveckling
För löner utbetalda från 1 april 2020 är taket för nedsättningen 450 000 kr per månad och avdraget får från samma datum göras med 10% vardera från Arbetsgivaravgift och Allmän löneavgift. 
Läs mer här: Inställningar - Skatt och arbetsgivaravgifter

 

Fortnox Tid

Fakturering i förhållande till projektbelopp i projektsummeringen
I projektsummeringen på fakturaunderlaget går det nu att se hur projektets fakturering ligger till i förhållande till projektbeloppet. (Projektbeloppet hämtas från projektregistret.)

Intäkter i förhållande till projektbelopp under Översikt
Under Översikt - Projekt går det att se hur intäkterna ser ut i förhållande till projektbeloppet (som hämtas från fältet Belopp i projektregistret). Det går också att peka med muspekaren på intäktsstapeln så visas hur många % av projektbeloppet intäkten motsvarar.

Ny bockruta för frånvaro hel dag
När frånvaro registreras för en period, ska hänsyn tas till respektive dags schematid. En bockruta för att frånvaron gäller hel dag har därför lagts till.

 

Fortnox App

Betala leverantörsfakturor via Fortnoxappen
Nu kan du betala dina leverantörsfakturor via Fortnoxappen om du har en
bankintegration till Handelsbanken.
Här kan du läsa mer om hur det fungerar:
Betala leverantörsfakturor i Fortnox App

 

Fortnox Lager

Väntat antal per lagerställe i lagerlistan
Tidigare har man enbart kunnat se väntat (pågående inköp) antal totalt för en artikel i lagerlistan. Nu finns även möjlighet att se detta per lagerställe.

Pris från inköpsorder används nu vid bokföring av inkommande gods
I tidigare versioner användes alltid kalkylkostnaden för den preliminära bokföring som skapas vid inleverans via inkommande gods, för att senare vid behov automatiskt korrigeras när det inkommande godset matchats mot leverantörsfaktura. Detta är nu ändrat så att priset på inköpsordern används istället, vilket ger en mer träffsäker preliminär bokföring.

 

Fortnox Lager

Tillverkningsorder
Baserat på önskemål från kunder har vi gjort ett antal förbättringar kring utskrift av tillverkningsorder. Rapporten PlocklistaTillverkningsorder har därmed delvis ändrat innehåll. Verktyget heter numera Skriv ut, och skriver ut tillverkningsordern med mer information än tidigare. Dels framgår det vilken artikel man tillverkar och hur många, vad som ingår i strukturen, anteckning på tillverkningsordern, samt ev. anteckning för artikelstrukturen (nytt fält som anges för artikeln i artikelregistret på fliken Strukturartikel).

Under den nya informationen finns fortsatt plocklista för ordern. 

Plocklista för kundorder
På plocklistan för kundorder visar vi nu även till vilken kund ordern är ämnad.

Inköpsorder
Vi har nu gjort det möjligt att skriva mer text i fältet Meddelande till leverantör på inköpsorder. Vi har även lagt in en inställning; Inställningar - Lager - Inköp - Standardvärde meddelande till leverantör, där man kan ange en standardtext som föreslås som meddelande till leverantör när man skapar en ny inköpsorder.

Marginalerna för utskrift av inköpsorder har justerats något så att artikelnr inte ska bli oläsligt om man skriver ut på papper med hålslag.

Vi har även ändrat så att fältet för Meddelande är öppet även när inköpsordern är skickad, och så att knappen Skicka förblir aktiv. Man kan därmed skicka om samma inköpsorder igen med exempelvis ett ändrat meddelande

 

Fortnox Bankkopplingar

Intern systemanvändare blir sökbart i behandlingshistoriken
När Fortnox system gör något åt dig, exempelvis importerar en bankfil, genomförs den aktiviteten av en användare som heter Intern Systemanvändare. Numera är det enklare att få en överblick över vilka aktiviteter den användaren gjort åt dig eftersom du numera kan filtrera/söka på aktiviteter enbart utförda av Intern Systemanvändare i behandlingshistoriken.

Bankintegration till Swedbank och Sparbankerna
En automatisk koppling till din bank är grunden för realtidsbokföring, det minskar risken för manuella fel och du får mer tid för annat. För att så många som möjligt ska kunna arbeta effektivt och säkert är vi glada över att vi nu har stöd för bankintegration till ytterligare en bank.

Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med en automatisk koppling till Swedbank och Sparbankerna.

Enklare att stämma av ditt konto med Handelsbanken
Fortnox vill göra det enklare att arbeta med din bokföring, samt ge dig enkla verktyg att säkerställa att den bokföring du gjort är korrekt. Det gör du i vår funktion Stäm av konto, för att enklare kunna stämma av ditt bankkonto mot transaktioner på Handelsbanken har vi nu lagt till en ny fil som kan importeras. Fördelar med den här filen är att du kan stämma av ditt konto retroaktivt, filen är kostnadsfri och finns alltid tillgänglig i din internetbank. Här kan du läsa mer om hur du laddar ner filen.


Fortnox Fakturering

E-postadressen till mottagare
Du kan nu i ett tidigare skede se e-postadressen till mottagaren som du skickar fakturan till. Denna visas nu i faktura/order/offertvyn under Kunduppgifter.


Fortnox Lön

Inställning för stödområde A per person
Sedan tidigare finns inställningen för stödområde A på företagsnivå under Inställningar - Lön - Skatt och arbetsgivaravgifter. Nu kan ni även styra under Register - Personal om det enbart är vissa av era anställda som ska ingå i avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Löneberedning har bytt namn till Lönekörning
Löneberedning heter numera lönekörning.

Bruttolönelistan kan man nu ta ut per person
Rapporten Bruttolönelista har man tidigare kunnat ta ut för alla anställda men kan nu även tas ut för enstaka anställda.

Möjlighet att göra tillägg och avdrag i slutlöneguiden
När ni gör slutlön i vår guide som finns i kalendariet och när du skapar ny lönekörning så finns möjligheten att göra tillägg och avdrag på slutlönen. Det är följande tillägg och avdrag som kan göras:

* Bruttoavdrag
* Nettoavdrag
* Bruttotillägg
* Nettotillägg

Löneartsstyrning under Register - Lönearter och koder
Under Register - Lönearter och koder finns nu fliken Löneartsstyrning. Här visas vilka lönearter som är kopplade till de olika registreringskoderna som finns i kalendariet som t.ex föräldraledig, sjuk och semester.


Fortnox Tid

Koppling mellan Tid och Lön
De tidregistreringar som användarna gör i Tid påverkar ofta även löneunderlaget. Nu kan dessa registreringar enkelt föras över till Löns kalendarium från Tid. Här kan du läsa mer om kopplingen mellan Tid och Lön.


Fortnox Lager

Ändringar klarmarkerad Leverantörsfaktura
Det är nu ändrat så att fälten Fakturadatum samt Vår- och Er referens inte längre låses när leverantörsfakturan markeras med "Lagerhantering klar".

Ändringar artikel
Nytt anteckningsfält på fliken "Struktur" på artikel. Denna anteckning visas vid utskrift av tillverkningsorder.
Fältet "Lagervarning" på artikeln har bytt namn till "Beställningspunkt".

Kundorder
Eftersom man kan få prestandaproblem om man har ordrar med väldigt många rader så har vi lagt in en varning när man lägger till över 100 rader på samma Order. Har man väsentligt fler rader än så är rekommendationen att skapa fler än en order till samma kund.

 

Fortnox Fakturering

Krav på elektroniska betalningar för rot/rut
Riksdagen har beslutat att det från och med den första Januari 2020 inte längre ska gå att betala med kontanter för utförda rot- och rutarbeten. För att du ska få rätt till skattereduktion krävs det att betalningen sker elektroniskt. Betalningen anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.
Läs mer här:
Krav på elektroniska betalningar för rot/rut

Val av momstyp på fakturanivå
Det finns nu möjlighet att ställa momstypen på fakturanivå, något som tidigare enbart varit möjligt på kunden. Fakturerar du till exempel ibland kunder med omvänd moms och ibland utan kan du nu ställa det direkt på fakturan. Inställningarna hämtas fortfarande från kundkortet men du kan alltså skriva över detta på dokumentet.


Fortnox Tid

Ny tidtagningsfunktion i Fortnox Tid
Nu finns en tidtagningsfunktion i Fortnox Tid. Klicka på klockan när du påbörjar och avslutar arbetet med en kund, så räknar programmet ut hur många timmar och minuter det rör sig om.


Fortnox Lön

Årssammanställning AGI
Det finns nu ett nytt utskriftsalternativ inne på arbetsgivardeklarationen som heter Årssammanställning AGI. Denna kan skrivas ut för innevarande och föregående löneår. Utskriften sammanställer de uppgifter som har skapats per individ i AGI:n under det år du väljer att göra utskriften för.


Fortnox Lager

Lagerställe på manuella leveranser
Lagerställe är nu tillagt i huvudet för Manuell in- och utleverans. Anger man ett lagerställe i huvudet så väljs detta automatiskt för samtliga rader, och föreslås när nya rader läggs till.