Tabellinformation

Här ser du de tabeller som finns i Fortnox program, med förklaringar, samt vilka informationsfält som varje tabell innehåller. Vid varje tabellrubrik ser du också i vilka av Fortnox program tabellen finns. Du kan ha denna sida som en lathund om du vill skapa egna rapportmallar.

Year - Räkenskapsår (Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering)

id = idnummer för räkenskapsåret

fromdate = räkenskapsårets start

todate = räkenskapsårets slut

Acctchrt - Kontoplan (Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering)

year = räkenskapsår

id = kontonummer

descr = kontots benämning

sru = kontots SRU-kod

grp = kontots momskod

active = flagga om kontot är aktivt (0/1)

ib = kontots ingående balans

Contact = Företag (Fortnox CRM Säljstöd, Fortnox Bokföring, Fortnox Fakturering)

id = företagets idnummer

name = företagsnamn

address = postadress

address2 = postadress 2

visitaddress = besöksadress

zip = postnummer

city = ort

country = land

comment = beskrivning

custno = kundnummer

orgno = organisationsnummer

phone = telefonnummer

fax = faxnummer

email = e-post

www = hemsida

secret = dold (företaget visas enbart för viss användare)

import = vid vilket importtillfälle kontakten lades till

phone2 = ett andra telefonnummer

vatno = VATnummer

delname = leveransmottagare

deladdress = leveransadress

deladdress2 = leveransadress 2

delvisitaddress = leveransmottagarens besöksadress

delzip = postnummer för leveransadressen

delcity = leveransort

delcountry = leveransland

delphone = telefonnummer till leveransadressen

delphone2 = }}--> }}-->telefonnummer 2 till leveransadressen

delfax = faxnummer till leveransadressen

yourref = er referens

ourref = vår referens

paycond = betalningsvillkor

delcond = leveransvillkor

deltype = leveranssätt

pricelist = prislista

supplierno = leverantörsnummer

supplierpaycond = leverantörens betalningsvillkor

ourcustno = }}--> }}-->vårt kundnummer

bg = bankgiro

pg = Plusgiro

preacct = fördefinierat motkonto

Contact_seller - vilka som har tillgång till företaget (Fortnox CRM Säljstöd)

cid = företagsid

sid = användarid

Events - aktiviteter (Fortnox CRM Säljstöd)

id = aktivitetsid

cid = företagsid (vilket företag en aktivitet tillhör)

sid = användarid (vilken användare aktiviteten tillhör)

cperson = kontaktperson

type = aktivitetstyp

status = status för aktiviteten

prio = prioritet

date = startdatum för aktivitet (timestamp)

finished = datum för när aktiviteten avslutades (timestamp)

finishedby = vem som avslutade aktiviteten

heading = rubrik

message = innehållet i en aktivitet

created = datum då aktiviteten skapades (timestamp)

createdby = vem som skapade aktiviteten

modified = datum för senaste ändring (timestamp)

modifiedby = vem som ändrade senast

prev = föregående aktivitet

next = nästa aktivitet (återkommande)

dateend = datum för när aktiviteten är klarmarkerad (timestamp)

pid = projektid (om aktiviteten tillhör ett projekt)

Item - Artikel (Fortnox Fakturering)

id = artikelnummer

descr = benämning

unit = enhet

acct = försäljningskonto

vat = moms

inprice = inköpspris

stock = antal i lager

isstock = om artikeln är lagervara

pacct = }}--> }}-->inköpskonto

ean = EAN-kod

Itemprice - Artikelpris (Fortnox Fakturering)

id = artikelnummer

list = prislista

frm = prislistans benämning

price = pris

percent = täckningsgrad

Person - Kontaktperson (Fortnox CRM Säljstöd, Fortnox Adressregister)

id = kontaktpersons id

cid = vilket företag en kontaktperson tillhör

fname = förnamn

lname = efternamn

address2 = adress 2

address = adress

zip = postnummer

city = ort

country = land

title = titel

phone = telefonnummer

cellular = mobiltelefonnummer

fax = fax

email = e-postadress

comment = beskrivning

import = vid vilket importtillfälle kontaktpersonen lades till

Project - Projekt (Fortnox CRM Säljstöd)

id = projektid

name = projektnamn

descr = beskrivning

status = status

cid = vilket företag projektet tillhör

Project_seller - Vilka som har tillgång till projektet (Fortnox CRM Säljstöd)

sid = användarid

pid = projektid

isadmin = om användaren (sid) är administratör för projektet

Sinvoice - Leverantörsfaktura (Fortnox Bokföring, Fortnox Fakturering)

id = löpnummer

type = typ, faktura/kreditnota

contact = leverantör

ocr = OCR-nummer

custno = kundnummer

total = totalt (summa)

freight = frakt

vat = moms

tdate = fakturadatum

edate = förfallodatum

cc = kostnadsställe

admfee = fakturaavgift

parts = ören

paypend = under betalning (0/1)

pdate = betalningsdatum

Sinvoice_row - Leverantörsfakturarader (Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering)

id = idnummer

prodno = artikelnummer

descr = benämning

unit = enhet

amount = mängd

price = pris

discount = rabatt

discounttype = rabattyp

acct = konto

deb = debet

cre = kredit

vat = moms

code = kod

cc = kostnadsställe

transinfo = transaktionsinformation

Voucher - Verifikation (Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering)

year = räkenskapsår

series = verifikationsserie

id = verifikationsnummer

descr = benämning

tdate = datum

ref = referens

refno = referensnummer

Posting - Rader (Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering)

year = år

series = verifikationsserie

id = idnummer

account = konto

descr = benämning/beskrivning

deb = debet

cre = kredit

code = kod

cc = kostnadsställe

transinfo = transaktionsinformation

Vseries - Verifikationsserie (Fortnox Bokföring och Fortnox Fakturering)

descr = benämning

short = kod

nextval = nästa lediga nummer i serien

status = status

year = räkenskapsår

manual = manuell kontering