Inställningar - Mallar

OBS!

Från och med den 31 december 2018 kommer ditt nuvarande CRM Säljstöd att upphöra och inte längre vara tillgängligt i Fortnox.

I samarbete med Upsales erbjuder vi istället Fortnox CRM - en toppmodern, framtidssäker lösning som ger dig ett mer komplett säljstöd än ditt nuvarande CRM.

 

E-postmallar

Det finns fyra olika standardmallar som du kan utgå ifrån, antingen kan du använda dem som de är och bara ändra texterna då du skickar grupp-e-post, eller kan du utgå från dem och redigera tills du får de utseende du vill ha. I editorn kan du skapa din mall precis så som du vill ha den. Du kan använda dig av verktygsfältet och t.ex skapa egna kolumner o.dyl, men du kan också gå in i HTML-editorn och skapa din mall med HTML-kod.

Vill du lägga in bilder i mallen kan du använda dig av knappen Lägg till bild om du har lagrat bilderna i vårt program Fortnox Arkivplats. I annat fall måste du hämta bilderna från en extern webbplats och lägga in bildadressen i HTML.

1._e-postmallar.png

Etikett-mallar

Vill du göra ett brevutskick till dina kunder så kan du på Gruppfunktioner - Etiketter skriva ut etiketter att sätta på dina kuvert. För att kunna skriva ut etiketter måste du först göra en mall.

 1. Gå till Inställningar - Mallar - Etiketter.

 2. Klicka på Lägg till ny.

 3. Fyll i det antal kolumner och rader du har på ditt etikett-ark. Fyll sedan i måtten för marginalerna.

 4. Klicka på Standardinnehåll.

 5. Här kan du välja vilken information som ska finnas på etiketten och vart informationen ska hämtas. Klicka på den gula knappen bredvid varje fält för att infoga koden.

Klicka på Spara. Nu finns mallen att välja i rullgardinsmenyn Etikettmall på Gruppfunktioner - Etiketter - Lägg till ny.


2._Go_r_insta_llningar_fo_r_mallen.png

3._Va_lj_vilka_kontaktuppgifter_som_ska_vara_fo_rvalda_pa__etikettmallen.png

Rapportmallar

I CRM Säljstöd finns ett antal olika rapporter att ta ut. Om du inte hittar just det du söker så kan du själv skapa egna rapporter under Inställningar - Mallar.

Arbetsgång Normalrapport

1. Gå till Inställningar - Mallar - Rapporter.

2. Här kan du välja vilken typ av rapport du vill skapa:

Normal rapport: Denna rapport är uppbyggd av tre delar, huvud, rader och fot.

Delrapport: Här finns endast rad-delen och här kan du skapa olika rapporter som du sedan kan bygga ihop i olika kombinationer den kombinerade rapporten.

Kombinerad rapport: I denna rapport hämtar du olika delrapporter och sammanfogar till en större.

Kopiera rapport: Här kan du kopiera en befintlig rapport, både standardrapporter i programmet och egna rapporter och arbeta utifrån den.

Vi väljer att skapa en Normalrapport. Längre ner på sidan kan du läsa om de andra rapporterna.

3. Namnge din rapport och välj vilket format du vill använda.

HTML: Rekommenderas om du endast vill titta på rapporten och inte skriva ut den.

PDF: Rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis [Adobes hemsida].

TEXT: Rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel för redigering.

4._Namnge_rapporten_och_va_lj_format.png

4. Som svar på frågan "Behöver rapporten data från användaren alternativt skall ett sökformulär användas?" finns tre alternativ:

Ja: Detta alternativ innebär att du får göra inställningar för olika urval som du sedan får ange innan du ska ta ut den färdiga rapporten. Vill du till exempel göra urval för olika datum så kan du här välja att lägga in urvalstyp "Datum".

Nej: Med detta val kommer du inte att kunna ange några urval innan du tar ut den färdiga rapporten. Din rapport kommer alltid att hämta information från samma fält.

Sökformulär: Detta alternativ innebär att du kan göra Utökad sökning eller Avancerad sökning innan du tar ut den färdiga rapporten.


5._Va_lj_om_du_vill_kunna_go_ra_urval_pa__din_rapport_eller_om_du_vill_kunna_anva_nda_ett_so_kformula_r.png


Du kan även välja att kopiera en redan befintlig rapport och skapa en egen rapport utifrån denna, genom att välja aktuell rapport i rullgardinsmenyn och klicka på Använd.

Vi väljer Ja, att använda data från användaren.

5. I denna vy väljer du vilken typ av urval du ska kunna göra innan du tar ut din färdiga rapport.

Typ

Datum: Vill du få ut information om händelser som ägt rum inom ett visst datumintervall så väljer du typen "Datum" två gånger och skriver i rubrik till exempel "Fr.o.m" och "T.o.m".

Aktivitetstyp: När du vill göra urval på en specifik Aktivitetstyp väljer du detta alternativ. Detta kan du endast använda om du har Fortnox CRM Säljstöd.

Kryssruta: Välj Kryssruta om du vill kunna söka på något fält där det bara finns två alternativ, till exempel standardfältet Nyhetsbrev på företagskortet. Detta lägger du sedan som ett villkor när du skapar layouten.

Användare: Vill du göra urval på en specifik användare som har tillhörighet till företaget/kontakten/aktiviteten, väljer du detta alternativ.

Textfält: Detta fält kopplas i Layouten till ett textfält på exempelvis företagskortet. Du kan sedan göra sökningar på text som finns i detta fält. Texten du söker på måste överrensstämma exakt med den text du sparat ner på, i detta fall, företagskortet.

6._Va_lj_vilken_typ_av_urval_du_vill_kunna_go_ra_innan_du_tar_ut_din_rapport.png


Fältnamn

Fältnamn är ett kortnamn som används då du bygger upp rapportens layout. Du kan själv bestämma vad kortnamnet ska vara, men det bör kunna kopplas samman med den tabell och det fält du vill använda. Till exempel pdate där P=projekt och date=datum.

Rubrik

Här väljer du hur respektive fält i urvalet ska benämnas. Det är denna text som syns i urvalsfönstret.

6. Här väljer du vilka tabeller du vill använda dig av i rapporten, till exempel "Contact" (företag) och "Person" (kontaktperson) om syftet med rapporten är att ta ut en lista på företag med dess kontaktpersoner.

Beskrivning av tabellerna hittar du inom kort på sidan Tabellinformation.


7._Va_lj_vilka_tabeller_du_vill_anva_nda_i_din_rapport.png


7. Koppla tabellernas kolumner med de nycklar som är gemensamma. Exempel: Koppla ihop Företag med ett Projekt genom att välja tabellen Contact samt fältet id som ska kopplas till Project och fältet cid.

8._Koppla_valda_tabeller_till_varandra.png


8. På denna sida väljer du ytterligare villkor. Dessa villkor är statiska och kommer alltid att gälla för rapporten. Det är alltså inte något du själv kan göra urval på när du sedan ska ta ut den färdiga rapporten.

Urvalet begränsas med hjälp av de kolumner och operatorer

Välj först tabell.

Välj kolumn.

Välj operator:

= Lika med.

!= Ej lika med.

> Större än.

>= Större än eller lika med.

< Mindre än.

&lt=; Mindre än eller lika med.

LIKE Ungefär.

I textfältet anger du kriteriet för din begränsning.

I nedersta fältet väljer du om du vill ha mer än en begränsning. Väljer du "AND" så måste båda kriterier uppfyllas. Väljer du "OR" räcker det med ett av dem.

I detta exempel har vi valt att inte begränsa urvalet.


9._Va_lj_ytterligare_villkor.png


9. I  denna vy väljer du vilka fält du ska kunna använda i rapportens layout. Namnge valda fält med ett unikt namn, dessa ska sedan användas i layouten, tänk därför på att namnge dem logiskt.

Beskrivning av fält finns på sidan Tabellinformation.


10._Va_lj_fa_lt.png


10. Välj hur du vill att informationen ska sorteras i din rapport.


11._Va_lj_sortering._Projekten_kommer_att_sorteras_per_fo_retag.png


11. Här redigerar du rapportens layout. Den är uppdelad i tre delar, huvud, innehåll och fot. I Huvudet är innehållet fast, här skriver du förslagsvis rapportens namn, i vårt exempel: Export av företag och projekt. I Innehåll listas de poster som urvalet resulterat i. I foten är innehållet fast.


12._Ha_r_redigerar_du_rapport-layouten.png


För att bygga en layout använder du dig av den grafiska editorn och HTML-kod. I den layout som byggs upp matar du in de olika fält du tidigare döpt under steg 5 och 9. Formatet på dem är {$namnet}. De kommer när rapporten sedan körs ersättas med det värde som rapporten hämtat ut.

Det finns en mängd olika funktioner för att formatera en rapport. Man kan till exempel formatera ett datumfält till en textsträng. För ytterligare funktioner kan man använda sig av smarty-funktioner. Då kan man använda sig av if-satser med mera. För ytterligare hjälp, gå till [smarty.net] .

13._HTML-koden_fo_r_informationen_pa__bilden_ovan.png


MMS-mallar

Du kan spara olika mallar som du kan använda när du ska skicka grupp-MMS till dina kontakter. Gå till Inställningar - Mallar - Grupp-MMS.

 1. Namnge ditt MMS och skriv ett ämne.

 2. Klicka på knapparna Lägg till video eller Lägg till bild och hämta upp filen från din dator eller Fortnox Arkivplats.

 3. Skriv eventuellt en text till bilden/filmen. Denna text kommer att visas under bilden.

 4. Lägg eventuellt till ljud.

 5. Bestäm hur lång sekvensen ska vara, i sekunder.

 6. För att lägga upp fler sekvenser, klicka på knappen Ny sekvens och börja om från början. Du kan lägga upp max 10 sekvenser.

Om du bara vill lägga upp en sekvens i mallen så kan du självklart lägga till fler när du vid ett senare tillfälle ska göra ditt utskick. Detta gör du under Gruppfunktioner - Grupp-MMS.


14._Mall_fo_r_MMS.png


SMS-mallar

Om du gör många SMS-utskick till dina kunder som är av samma karaktär, till exempel om du brukar ha helgerbjudanden eller har kampanj på en viss vara då och då, så kan du här lägga upp olika mallar som du sedan väljer mellan på sidan Gruppfunktioner - Grupp-SMS.

15._Skickar_du_liknande_SMS_ofta_sa__kan_du_la_gga_upp_mallar_ha_r.png

Gör såhär:

 1. Gå till Inställningar - Mallar - SMS. Har du lagt in SMS-mallar tidigare så ser du här en lista på dina olika mallar. Klicka på dem för att redigera.

 2. För att skapa en ny mall, klicka på knappen Lägg till ny.

 3. Ange ett namn på mallen.

 4. Skriv texten i rutan Meddelande. Texten får max innehålla 160 tecken. Den text du skriver här kan du sedan ändra när du valt mallen under Gruppfunktioner - SMS, om du skulle vilja ändra exempelvis datum eller produktnamn.

 5. Klicka på knappen Testskicka om du vill testa att skicka ett sms för att se hur det ser ut.

 6. Glöm inte att spara.


16._Exempel-helgerbjudande.png