Fortnox Användarstöd

Tidredovisning - Rapportera

Har du tillgång till Fortnox Tidredovisning kan du alltid registrera tid för dig själv. Om du har behörighet kan du även registrera tid för andra. Grundtekniken är att tidregistrering sker en vecka i taget. När registreringen för en vecka är klar visar du det genom att avleverera den. Sedan ska tidregistreringen attesteras för att kunna faktureras.


1. Gå till Tid - Rapportera. Om du har behörighet att registrera tid för andra börjar du med att välja medarbetare. Välj namn i rullgardinsmenyn vid fältet Användare. Om du bara kan registrera tid för dig själv är ditt namn förvalt.

1._Va_lj_anva_ndare.png


2. Nästa steg är att skapa vecka, alltså öppna upp aktuell vecka för registrering. Klicka i kalendern på den vecka du ska börja registrera tid för. Du klickar på veckonumret i den vänstra delen av kalendern. Du kan bläddra i kalendern genom att klicka på bläddringspilarna. En pil betyder ett år framåt/bakåt, och dubbla pilar betyder en månad framåt/bakåt. Klicka på symbolen Fil:Tid_skapavecka_ikon.png för att skapa veckan.

2._Klicka_pa__symbolen_skapa_fo_r_att_skapa_veckan.png


3.
Du får frågan om du vill kopiera den senast använda veckans uppdrag. Klicka på OK om du vet att du kommer att använda samma eller i stort sett samma uppdrag som den senaste veckan du registrerade. Om du inte vill kopiera uppdragen väljer du istället Avbryt.

3._Va_lj_om_du_vill_kopiera_den_senaste_anva_nda_veckans_uppdrag_eller_inte.png


4. Klicka på den gula fyrkanten för att välja uppdrag från uppdragsregistret, eller skriv in uppdrag direkt i fältet Uppdrag. Uppdragsbeteckningen och kundens namn läggs in. Du kan fortsätta att lägga in alla de uppdrag du vet att du ska registrera tid på direkt, eller när som helst gå tillbaka och lägga till fler uppdrag.

4._Va_lj_uppdrag.png

5. Klicka på den gula fyrkanten vid fältet Aktivitet för att välja aktivitet. Enbart de aktiviteter som finns upplagda på uppdraget visas. Har du missat att lägga in någon aktivitet kan du alltid komplettera genom att öppna uppdraget under Register - Uppdrag och lägga till ytterligare aktiviteter. Om du har flera aktiviteter för samma uppdrag som du ska registrera tid för lägger du till ytterligare en rad med samma uppdrag och väljer en annan aktivitet på den raden. Lägg in samtliga uppdrag och aktiviteter som du ska registrera tid på den aktuella veckan.

5._Va_lj_aktivitet.png

6. Klicka i det fält där du vill registrera antal. Skriv in antal timmar, styck, kilometer etc. Du gör på samma sätt oavsett vilken enhet aktiviteten har. Klicka på Spara när du är klar. När du sparar grupperas raderna efter uppdrag för att underlätta för dig. Till höger i tabellen ser du enheten för varje aktivitet. Ända fram till att du avlevererar en vecka kan du göra ändringar i registreringen på de olika aktiviteterna. Du klickar bara i det fält du vill ändra och skriver in den nya uppgiften.

6._La_gg_in_antal.png


7.
Om du vill skriva in en kommentar för raden en viss veckodag gör du det genom att klicka på pratbubblan till höger. Du ser att det finns en kommentar för raden i och med att pratbubblan är markerad. Om du vill att kommentaren ska skrivas ut på fakturan så markerar du rutan längst ner på aktuell dag, i samband med att du skriver kommentaren. När du sedan fakturerar via massfakturering kommer datum och kommentar med för varje dag du registrerat. På fakturan kan du ta bort eller ändra kommentaren om du så önskar.

7._Pratbubblan_markeras_om_det_finns_en_kommentar_inlagd_pa__raden.png


8.
När alla registreringar för en vecka är klara avlevererar du den veckan för att tala om att den är klar för attestering/fakturering. Öppna veckan genom att klicka på veckonumret i kalendern. Klicka på symbolen för att Avleverera Fil:Tid_avleverera.png . En kontrollfråga visas. Klicka på OK för att avleverera veckan eller Avbryt för att ångra dig.

OBS!
När en vecka är avlevererad kan du inte längre göra några ändringar i den veckan, utan att låsa upp den. Att låsa upp en avlevererad vecka är behörighetsstyrt.

Kalenderns färgkodning visar veckornas status. Röd innebär att veckan är passerad och inte avlevererad. Grön visar att det finns registreringar och att veckan är attesterad. Gul vecka är avlevererad, men ännu inte attesterad. Om veckan är möjlig för registrering är den vit. 

8._Fa_rdkodningen_visar_veckans_status.png


Attestering

Innan en vecka kan faktureras måste den attesteras. Först när en vecka är avlevererad går den att attestera. Attestering är behörighetsstyrt. Du kan attestera en vecka i taget, eller flera veckor på en gång genom massattestering.


1. Gå till Tid - Rapportera. Välj användare i listan om du är den som attesterar andras registreringar. Öppna veckan genom att klicka på veckonumret i kalendern. Klicka på symbolen för att Attestera.

9._Klicka_pa__symbolen_fo_r_att_attestera.png


OBS! Attestering sker utan kontrollfråga och du kan endast ångra en attestering om du har behörighet att låsa upp en vecka. Du låser upp en vecka genom att klicka på symbolen Lås upp.

10._Eller_pa__symbolen_la_s_upp_om_du_beho_ver_a_ndra_na_got_i_en_redan_attesterad_vecka.png


2. För att attestera flera veckor på en gång går du till Tid - Massattestering. Välj användare och sök fram den period du vill attestera. Du ser veckovis summeringar av rapporterad tid inom den valda perioden. Markera de veckor du vill attestera och klicka sedan på Attestera.

11._Markera_de_veckor_du_vill_attestera_och_klicka_pa__attestera.png