Tid - Kalendarium

Följ

Registrera

Under fliken Kalendarium registreras alla avvikelser från personens arbetstidsschema och eventuella tillägg och avdrag på lönen. I kalendariet kan du också på ett enkelt sätt följa upp en anställds närvaro- och frånvarotider samt diverse ersättningar. Du ser tydligt frånvaroorsak, period och fördelning i antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar. Du kan även registrera övriga ersättningar och avdrag i kalendariet såsom utlägg, bonus, extraskatt och införselavdrag.


Person
- Här väljer du vilken person du vill kontrollera eller registrera tid på. Här finns alla anställda som finns registrerade under Register - Personal.

1._Registrera_person.png


Löneperiod - Här väljer du vilken löneperiod du ska registrera avvikelser på. Här visas de löneperioder som skapats under Register - Löneperioder.

Förhandsgranska lönebesked - Klicka här för att förhandsgranska nästa lönebesked.

 

Kalendarium

Visa intervall - Här väljer du vilket tidsintervall som ska visas i kalendariet.

- Frånvaro
Här registrerar du frånvaro. I rullgardinsmenyn Frånvaroorsak väljer du orsaken till din frånvaro, till exempel Vård av barn eller Sjukfrånvaro. Vilka registreringskoder som syns här finns att ställa in under Register - Registrering. Läs mer om frånvaroregistrering här.

- Närvaro
Här registrerar du närvaro, till exempel flextid eller timlön om du är timanställd. Vilka registreringskoder som syns här finns att ställa in underRegister - Registrering. Läs mer om närvaroregistrering här.

- Övrigt
Här kan du registrera övriga lönearter, till exempel fackavgift eller avdrag för rikskuponger. Vilka lönearter som syns här finns att ställa in under Register - Registrering och är olika beroende på om den aktuelle anställde är arbetare eller tjänsteman. Läs mer om övrig registrering här.

- Schemabyte
Här kan du byta schema under en längre period, exempelvis om den anställde ska jobba heltid i stället för deltid under två månader. Läs mer om schemabyte här.

Lönearter som är ständigt återkommande, som t ex bilförmån, registreras i personalregistret som standardlön.

Vill du att lönearter som månadslön och timlön ska komma upp automatiskt bockar du i Schematid automatisk i Företagsinställningarna vid respektive avtal.

Kalendariet är uppbyggt så att veckorna ligger radvis. Nationella helgdagar finns inlagda i systemet. Har du registrerat en avvikelse på någon dag markeras den med färgade linjer beroende på vilken sorts avvikelse det är. Du ser de olika färgmarkeringarna under rubrikenFärgmarkering.

Förutom veckodagarna finns följande kolumner:

Schematid - Här ser du den anställdes schemalagda arbetstid under aktuell vecka.

Närvaro - Den faktiska närvarotiden i antal timmar beroende på vad som rapporterats under närvaro/frånvaro.

Frånvaro - Den faktiska frånvarotiden i antal timmar beroende på vad som rapporterats under närvaro/frånvaro.

Kronor - Summa av ersättningar som exempelvis bonus eller bilförmån.

 

Registrering

Registrerat - I detta fält kan du se vad som är registrerat på aktuell dag. Klickar du på lönearten så kan du ändra exempelvis belopp. För att ta bort en registrering klickar du på papperskorgen. Tar du bort en registrering under en period som redan är utbetald så korrigeras detta i nästa lönekörning.

Arbetstidsschema - Här kan du byta schema för en viss dag. Det kan du även göra i fältet "Schematim" nedan.

Schematim - Här kan du ändra antalet timmar för denna dag, om du till exempel byter en heltidsdag mot en deltidsdag.

OB1tim - Här fyller du i antal timmar du har arbetat enligt OB tillägg enkel. Belopp för tillägget lägger du in under Inställningar - Företagsinställningar eller under Register - Personal om olika anställda har olika tillägg.

OB2tim - Här fyller du i antal timmar du har arbetat enligt OB tillägg kvalificerad. Belopp för tillägget lägger du in under Inställningar - Företagsinställningar eller under Register - Personal om olika anställda har olika tillägg.

OB3tim - Här fyller du i antal timmar du har arbetat enligt OB tillägg helg. Belopp för tillägget lägger du in under Inställningar - Företagsinställningar eller under Register - Personal om olika anställda har olika tillägg.

Avrapportera t.o.m. - Detta fält syns om du under Register - Personal har markerat Använd avrapportera. Detta är mycket användbart exempelvis vid de tillfällen en anställd med månadslön inte rapporterat några avvikelser för en månad eftersom det inte uppstått någon avvikelse. När den anställde då avrapporterar perioden vet löneadministratören att det stämmer och att den anställde inte bara glömt att rapportera sina avvikelser.

2._Avrapportera.png


I kalendariet markeras alla avrapporterade dagar med en grön bock.

Om du avrapporterar av misstag så kan du enkelt ändra datum, från exempelvis 2010-12-31 till 2010-11-30, så har du öppnat upp den senaste månaden för registrering av avvikelser igen.

OBS! Du kan fortfarande göra en lönekörning på en anställd även om denne inte har avrapporterat.

Ska_rmavbild_2017-09-28_kl._11.27.23.png