Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar

Följ

För att göra inställningar för Leverantörsfakturaattest klickar du på Inställningar som du hittar längst upp till höger i programmet och väljer delen Leverantörsfakturor och sedan blocket Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar.

 

1._Inst_llningar_-_f_rsta_blocket.jpg

 

Attesthantering
Här finns det möjlighet att ställa in hur du ska jobba med attest. De olika valen som finns är Ingen, Enkel attest och Attest via attestflöde, se förklaring nedan.


Betalattest
Aktiverar du betalattest innebär det att alla leverantörsfakturor måste attesteras innan det går att bokföra någon betalning på dem. En bokförd faktura kan alltså inte bli del-/slutbetald innan den attesterats om du använder dig utav betalattesten. 


Prioritera betalning
Att prioritera betalningar innebär att det går att markera de fakturor som bör betalas i första hand. Den används om det är olika personer som attesterar och betalar fakturorna, t.ex. kan ekonomichefen prioritera vilka fakturor som ekonomiassistenten ska betala i första hand. Funktionen kan vara användbar när företag har likviditetsbrist.

 

2._attestm_jligheter.jpg

 

Enkel attest
Enkel attest innebär att om användaren inte har behörighet att bokföringsattestera fakturor så kommer personen endast kunna välja Spara när han/hon lägger upp en ny leverantörsfaktura, se exempel i bilden nedan. Fakturan kan alltså först bokföras när en användare med behörighet att bokföringsattestera fakturor har attesterat den. För detta alternativ behövs ingen licens för Leverantörsfakturaattest. Läs mer om enkel attest här.

 

bokf_ringsattest_beh_righet.png

 

Attest via attestflöde
Attest via attestflöde innebär att du kan lägga upp egna attestflöden och gör även fler inställningar valbara. Du får till exempel möjligheten att ställa in om fakturan ska bokföras med automatik vid slutattest och vilket konto som ej bokförda leverantörsfakturor i rapporter ska visas på. För att läsa mer om hur dessa fakturor kommer att synas på rapporterna, klicka här. Det är även här du ställer in om användare med rollen Attestant ska få tillgång att lägga till attestanter i ett attestflöde och/eller flytta attest inom ett redan befintligt attestflöde. Detta kräver licens för Leverantörsfakturaattest.

 

4._attest_via_attestfl_de.jpg

 

Du kan läsa mer om hur du skapar egna attestflöden här.