Fortnox Användarstöd

Semester - Metall

Fortnox Lön beräknar semester enligt nettosemester. Det betyder att anställda som arbetar mindre än 5 dagar i veckan (intermittent deltid) får mindre semesterdagar men däremot anpassas värdet på semesterlönen efter antalet dagar så de anställda förlorar ingen semesterlön. Man använder en så kallad uttagsfaktor.

I metallavtalet beräknas semester olika beroende på om du har timlön eller månadslön. 

 

Antal betalda dagar

Semesterdagar beräknas alltid på samma sätt oavsett avtal och hämtas från underlag i semesterberedningen och inställningar på de anställdas personalkort under fliken Semester. Beräkningsformeln är enligt följande och avrundas alltid uppåt:

antal-betalda-dagar.jpg

Beräkningsformeln hänvisar till fälten i avsnitt 3 i semesterberedningen, som heter Underlag samt avsnitt 2 som heter Inställningar vid beredningstillfället där den hämtar semesterrätten.

Ett exempel på hur du räknar ut antalet betalda semesterdagar (enligt bilden nedan): 

Anställningstid i dagar: 365 dagar

Ej semestergrundande kalenderdagar: 81 dagar (OBS! hela dagar som påverkar antalet semesterdagar).

Den anställde har en semesterrätt på 25 betalda dagar.

Uträkningen ser då ut såhär: 365-81= 284 (284/365) *25= 19,45

Den anställde får 20 betalda semesterdagar eftersom semesterdagar avrundas uppåt.

anst_llningstid-i-dagar.jpg

semesterr_tt-dagar-per-_r.jpg

 

Timanställda

För timavlönade gäller intjänandeåret för beräkning av semesterdagar 1 april-31 mars. Intjänandeår för semesterdaglönen är 1 januari - 31 december.

Man tar hänsyn till omräkningsfaktorer och minimidaglön vid beräkning av semesterdaglönen.
Omräkningsfaktorerna är förinställda i programmet och går inte att ändra.
Omräkningsfaktor 1: 1,0420
Omräkningsfaktor 2: 1,2200

För att beräkna semesterdaglönen för en timanställd används följande formel:
Total semestergrundande lön /Semestergrundande arbetstid timmar * Omr.faktor 1 *Omr.faktor2*Genomsnittlig dagtidsarbetstid

Total semestergrundande lön = Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön.


Rörligt tillägg betalas inte ut separat för en timanställd.


OBS! Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för intjänandeåret räknas från 1 april till 31 mars.

 

Sysselsättningsgrad
Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret, med hänsyn till schemaändringar och ej semestergrundande frånvaro del av dag.

Exempel på beräkning för anställd som jobbat 75 % i 9 månader (275 dagar) och 50% i 3 månader (90 dagar). (275 * 75 %) + (90 * 50 %) / 365(366)= 0.69= 69 %.


Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberedningen


Minimidaglönen är olika beroende på avtal och ålder.

I metallavtalet finns en avtalad minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid. Anpassa sedan värdet för varje anställd som inte arbetar heltid. Om det är någon anställd som har en avvikande minimidaglön gör du ändringen i personalregistret. Observera att värdet alltid anges för en heltidsanställning. Minimidaglönen inne på personalkortet styr över de generella inställningarna.

inst_llningar-avtal-arbetare.jpg

 

OBS! Förskottssemester kan ej tillämpas på en timanställd.


Har ni anställda som får sin semesterersättning utbetald direkt på lönebeskedet, så beräknas den enligt 13%, denna procentsats är förinställd i programmet och går ej att ändra. Ni använder er då av löneart 224 för att betala ut semesterersättningen. För att få med semesterersättningen automatiskt på varje lönebesked lägger du till löneart 224 under Register - Personal - Löneuppgifter - Standardlön. På fliken Semester i personalregistret under Inställningar för semesterberedning markerar du NejSka ingå i semesterberedningen.

Här kan du se vilka inställningar du behöver göra på den anställdes personalkort.

 

Månadsanställda

För månadavlönade gäller sammalöneregeln med ett semestertillägg på 0,8 %. Vid uttag av semester görs ett avdrag på 4,6 %, semesterlön och semestertillägg betalas ut.
För månadsanställda gäller intjänandeåret för beräkning av semesterdagar 1 april-31 mars. Intjänandeår för semesterdaglönen och rörlig semesterdaglön är 1 januari - 31 december föregående år.
Beräkning görs alltid på aktuell månadslön.
Rörligt tillägg beräknas enligt rörlig del per dag. Rörlig del per dag är 0,52% och är förinställt i programmet och går ej att ändra.

Beräkningsformeln är följande:
Rörligt tillägg per dag = Rörligt tillägg totalt + (semestergrundande frånvaro * beräknad rörlig per dag) * rörligt tillägg i %
Rörligt tillägg får den anställde tillgång till efter att ni gjort ett semesterårsavslut. Ni kan sedan betala ut summan med hjälp av löneart 227.

Avtalet erbjuder två inställningar; Använd separatutbetald semestertillägg och Minimidaglön heltid, semester. Du behöver alltså ta ställning till följande:

  • Hur ska semestern betalas ut? Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året? Väljer du en gång om året ska du ange Ja vid inställningen Betala ut semestertillägg separat.
  • I metallavtalet finns en avtalad minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid. Anpassa sedan värdet för varje anställd som inte arbetar heltid. Om det är någon anställd som har en avvikande minimidaglön gör du ändringen i personalregistret. Observera att värdet alltid anges för en heltidsanställd.

inst_llningar-avtal-arbetare.jpg

 

Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberedningen

 

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Heltid/deltid:
sammal_neregeln-formel.jpg

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Intermittent:

sammal_neregeln-formel-intermittent.jpg


Finns en minimidaglön aktiverat, så beräknas de intjänade semesterdagarna enligt minimidaglönen. Det innebär att blir semesterdaglönen lägre än minimidaglönen så triggas minimidaglönen igång och de intjänade dagarna får som lägst samma värde som minimidaglönen.
Betalda och sparade dagar beräknas enligt sammalöneregelns formel.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för intjänandeåret räknas från 1 april till 31 mars.


Sysselsättningsgrad
Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret, med hänsyn till schemaändringar och ej semestergrundande frånvaro del av dag.
Exempel på beräkning för anställd som jobbat 75 % i 9 månader (275 dagar) och 50% i 3 månader (90 dagar): (275 * 75 %) + (90 * 50 %) / 365(366)= 0.69= 69 %.


Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberedningen

 


Personalregistret - Inställningar till semesterberedningen

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här.

Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.
Läs mer här: Semesterersättning i anslutning till lön - timavlönad: Register - Personal

Inställningen Beräkna endast summa, inga dagar används om semesterlönen ska betalas ut vid ett tillfälle t.ex. vid ett vikariat eller en kortare visstidsanställning.

Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför Ja för de anställda som är ensamstående.

I fältet Avvikande semesterrätt anger du om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Har den anställde en annan minimidaglön än den generella du angivit i inställningarna fyller du i den i fältet Minimidaglön heltid. Tänk på att värdet alltid utgår ifrån en heltidsanställd.

 

Personalregistret - Aktuellt semesterår

Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik.

För alla månadsavlönade väljer du Sammalöneregeln under Aktuellt semesterår.

I fälten Antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras.
Total semesterlön blir aktuellt om den anställda får ut sin semesterersättning i en klumpsumma.

Summan beräknas vid en semesterberedning och fyller i fältet summa vid ett semesterårsavslut. När du betalar ut det så använder du löneart 24, och när det är utbetalt uppdateras fältet Utbetalt och kvarvarande saldo kommer minska.

personalkort.jpg

 

Här kan du se vilka lönearter och beräkningsformler som används för metallavtalet:
Lönearter och beräkningsformler för metallavtalet

Här kan du läsa mer om semesterberedningens förklaringar och uträkningar:
Semesterberedning - förklaringar och uträkningar