Semester - Procentregeln

Procentregeln

Procentregeln kan användas på anställda med både månadslön och timlön. Enligt semesterlagen är sammalöneregeln huvudprincip för månadsavlönade. Om man har varierande sysselsättningsgrad under ett semesterår brukar dock procentregeln antas istället. Procentregeln baserar semesterskulden på intjänade semestergrundande värden.

Gör inställningar på avtalen

Om ditt företag följer procentregeln ska medarbetarna kopplas mot något av avtalen Arbetare eller Tjänsteman.
Du bör sedan ta ställning till följande, under Inställningar - Lön - Avtal för arbetare-Semester och/eller Avtal för tjänsteman-Semester, beroende på vilken typ av anställda företaget har:

Inst_avtal.jpg

Dagar

Startdag semesterår
0401 är generellt år (från april till mars) och 0101 är kalenderår (från jan. till dec.). Du kan ändra datum i detta fält.


Semesterrätt i dagar
Lagen säger 25 dagar, har ni fler dagar än så ändrar ni detta i fältet Semesterrätt i dagar. I personalkortet kan ni justera värdet om en viss anställd har fler semesterdagar.För den som har månadslön styrs semesteravdraget av inställningen i Lön per dag i % av månadslön. Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6%.


Innevarande år
Denna inställning används inte när semestern beräknas enligt procentregeln.

 

Sammalöneregeln och Rörligt tillägg

Inställningarna under Sammalöneregeln och Rörligt tillägg används inte när semestern beräknas enligt procentregeln.

 

Procentregeln

Procentregeln
För att procentregeln ska antas som huvudprincip anger du "Ja".

Semesterersättning i %

Minimilön per dag
Många avtal som har procentregeln har också en minimidaglön, och här lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid enligt ditt avtal som sedan anpassas för anställda som inte jobbar heltid. Om någon anställd har en avvikande minimidaglön så gör du ändringen inne på den anställda, man registrerar alltid värdet för en heltidsanställd.

 

Övriga inställningar

Semesterlön per dag, förskottssemester i %
Tillämpar ditt företag förskottssemester ska du även göra en inställning för hur mycket den anställde ska få vid uttagstillfället för förskottssemester, det skiljer sig mellan olika avtal. I fältet Semesterlön per dag, förskottssemester i % anger du 4,6% om de anställda har bibehållen månadslön. Ange 5,03% om de får utbetald förskottssemester med den nya semesterlagens semestertillägg. Ange 5,4% om du som tillägg vill betala ut 0,8% i ersättning.

Följer semesterlagen för sparade dagar
Enligt semesterlagens regler får sparade semesterdagar alltid samma värde som årets dagar och rörligt tillägg justeras inte för semestergrundande frånvaro. Även den rörliga delen beräknas enligt semestergrundande lön * %. Många kollektivavtal har beräkningar som säger att sparade semesterdagar ska har värde enligt den snittsysselsättningsgrad som gällde när dagarna tjänades in samt att underlag för rörligt semestertillägg ska justeras för semestergrundande frånvaro. Följer ni semesterlagen vad gäller sparade dagar ska du ange "Ja" vid inställningen Följer semesterlagen för sparade dagar.

 

Inställningar till semesterberedningen i personalregistret

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det här. 

Klicka på Register, välj Personal och klicka på aktuell anställd. Gå sedan in på fliken Semester.

 

Inställningar till semesterberedningen

Ska ingå i semesterberedningen
Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.

Beräkna endast summa inga dagar
Ska semesterlönen betalas ut vid ett tillfälle, t.ex. vid vikariat eller kortare visstidsanställning, anger du "Ja" här.

Ensamstående
Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför "Ja" för de anställda som är ensamstående.

Semester enligt procentregeln
Väl "Ja" om ni utgår från procentregeln.

Avvikande semesterrätt
Här anger du om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Minimidaglön heltid
Detta fält är enbart aktuellt för arbetaravtalet. Om den anställde ska ha en annan minimidaglön, t.ex. vid deltidsarbete, anger du det här.

 

Aktuellt semesterår

Startdag
Semesterårets startdag hämtas från de generella inställningarna och kan inte justeras här. 

Beräknad t.o.m.
Datumet som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdes semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret kommer datumet att uppdateras med automatik.

Betala ut semester enligt sammalöneregeln
Utgår ni från Procentregeln så ska du ange "Nej" i detta fält.

 

Semesterdagar

 

I fälten Antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställde har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställde kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras. Har ni precis börjar arbeta med Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställde har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal.

I fältet Antal för obetalda dagar anger du hur många dagar den anställde har rätt att ta ut när ni övergår till Fortnox Lön. Vid varje semesterårsavslut beräknas dagar per automatik.


Total semesterlön

Summa
Får den anställde ut sin semesterersättning i en klumpsumma anger du hur mycket som är kvar att betala ut i fältet Summa. Detta värde anges med automatik vid en semesterberedning, det är alltså enbart när ni börjar använda Fortnox Lön som värdet måste anges manuellt.

Utbetalt
När en anställd tar ut en semesterdag räknas värdet i detta fält upp vilket gör att antalet kvarvarande dagar automatiskt minskar.


Rörligt tillägg

Dessa fält är inte aktuella i detta avtal. 

 

Förskottssemester kronor

Dessa fält är inte aktuella i detta avtal. 

 

Semestergrundande frånvaro vid föräldraledighet
För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn registrerar du den anställdes barn även under denna fliken.
Det går att ta ut fler än 120 dagar men dessa är ej semesterlönegrundande. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.