Semester - Sammalöneregeln med intjänandeår

För den som har månadslön kan semesterlönen beräknas enligt den så kallade sammalöneregeln. 

Vid tillämpning av sammalöneregeln ska den anställde, utöver månadslönen, ha ett semestertillägg för varje betald semesterdag. Detta kan betalas ut för alla betalda semesterdagar vid ett tillfälle, t.ex. i juni. Om så är fallet anger du "Ja" vid ”Använd separatutbetald semester” i semesterinställningarna. När det sedan är dags att betala ut semestertillägget klickar du på den anställda i kalendariet och sedan på knappen Övrigt för att lägga till lönearten "Semesterlönetillägg årets", där anger du antalet semesterdagar som tillägget ska avse.

Av semesterlagen framgår att semestertillägget för varje semesterdag uppgår till 0,43 % av månadslönen. Enligt flera kollektivavtal, bl.a. Unionen och enskilda avtal på arbetsplatserna, kan tillägget vara högre (t.ex. 0,8% per semesterdag.)

Vad gäller på ditt företag? 

Om ni följer sammalöneregeln får ni koppla era medarbetare mot något av avtalen Arbetare eller Tjänsteman. Ni bör sedan ta ställning till följande:

 • Vilken startdag ska ert företag ha på semesteråret?
  0401 är generellt år (från april till mars) och 0101 är kalenderår (från jan. till dec.), ändra i fältet "Startdag semester".
 • Vilken är semesterrätten på ert företag?
  Lagen säger 25 dagar, har ni fler dagar än så ändrar ni detta i fältet Semesterrätt i dagar. I personalkortet kan ni justera värdet om en viss anställd har fler semesterdagar. 
 • För den som har månadslön styrs semesteravdraget av inställningen Lön per dag i % av månadslön. Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6%.
 • Hur värderas sparade semesterdagar?
  Enligt semesterlagens regler får sparade semesterdagar alltid samma värde som årets dagar och rörligt tillägg justeras inte för semestergrundande frånvaro. Även den rörliga delen räknar semestergrundande lön * %. Många kollektivavtal har beräkningar som säger att sparade semesterdagar ska ha ett värde enligt den snittsysselsättningsgrad som gällde när dagarna tjänades in samt att underlag för rörligt semestertillägg ska justeras för semestergrundande frånvaro. Följer ni semesterlagen ska du ange "Ja" vid inställningen "Följ semesterlagen".
 • Hur värderas förskottssemester på ert företag?
  Tillämpar ditt företag förskottssemester ska du även göra en inställning om hur mycket den anställde ska få vid uttagstillfället för förskottssemester, det skiljer sig mellan olika avtal. I fältet "Semesterlön per dag, förskottssemester i %" anger du 4,6% om de anställda har bibehållen månadslön. Ange 5,03% om de får utbetald förskottssemester med den nya semesterlagens semestertillägg. Om du istället vill betala ut 0,8% i ersättning anger du 5,4%.
 • Hur mycket ska ni betala i semestertillägg?
  Semesterlagen säger minst 0,43 % men många avtal har fortfarande 0,8%. Vill du kan du ändra det förinställda värdet i fältet "Semestertillägg i % av månadslön per dag".
 • Hur ska semestern betalas ut?
  Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året? Väljer du en gång om året ska du ange "Ja" vid inställningen "Betala ut semestertillägg separat".
 • Vilken procentsats har ni på rörliga semesterdelar?
  Rörliga delar är t.ex. bonus, om företaget har en högre procentsats än 12% så ändras det vid inställningen "Rörligt tillägg (%)". Om du inte har ställt in att ni följer semesterlagen kan det vara så att det rörliga tillägget ska räknas ut per dag och då anger du "Ja" vid inställningen "Rörligt tillägg i % per dag" och ändrar procentsatsen i fältet "Rörligt tillägg (%)". Det vanligaste är en procentsats på 0,5%, men givetvis anger du den procentsats som stämmer överens med ert avtal.


Inställningarna "Semesterersättning i % av semestergrundande lön", "Innevarande år" och "Procentregeln" används ej vid detta avtal.


avtal_f_r_arbetare_semester.PNG

 

Personalregistret - Inställningar till semesterberedningen

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här. 

Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen. 

Inställningen "Beräkna endast summa, inga dagar" är ej relevant för detta avtal.

Är den anställda ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför "Ja" för de anställda som är ensamstående. 

Utgår ni ifrån sammalöneregeln ska ni ange "Nej" vid "Semester enligt procentregeln". 

I fältet Avvikande semesterrätt anger ni om den anställda inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal. 

Minimilön heltid används inte heller vid sammalöneregeln och intjänandeår. 

 

Personalregistret - Aktuellt semesterår

Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet "Beräknad t.o.m." innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik. 

Ange "Ja" under alternativet "Betala ut semester enligt sammalöneregeln" för att de semesterdagar som tas ut ska värderas enligt sammalöneregeln.

I fälten Antal betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställde har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställde kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort den anställde tar ut en semesterdag eller man betalar ut en semesterdag så kommer fältet för uttaget och kvarvarande att uppdateras.

Vid en nyanställning anger du hur många förskottsdagar den anställde har rätt till i fältet Antal vid "Förskottsdagar". 

 

Vissa lönearter värderas enligt ett rörligt tillägg, t.ex. bonus. Fyll i totalsumman när ni börjar med Fortnox Lön. Vid ett semesterårsavslut beräknas detta ut per automatik.

Har den anställda fått förskottssemester utbetalt i det löneprogrammet ni använde tidigare anger du det i fältet Ingående värde för Förskottssemester, kronor. 


1.PNG