Semester - Sammalöneregeln med innevarande år

Sammalöneregeln

För den som har månadslön kan semesterlönen beräknas enligt den så kallade Sammalöneregeln.

Vid tillämpning av sammalöneregeln ska den anställde, utöver månadslönen, ha ett semestertillägg för varje betald semesterdag.

 

Gör inställningar på avtalen

Om ditt företag följer Sammalöneregeln får du i personalregistret koppla de anställda mot något av avtalen Arbetare eller Tjänsteman.

Du bör sedan ta ställning till följande, under Inställningar - Lön - Avtal för arbetare-Semester och/eller Avtal för tjänsteman-Semester, beroende på vilken typ av anställda företaget har:

Avtal_arb_sem.jpg

Dagar

Startdag semesterår
0401 är generellt år (från april till mars) och 0101 är kalenderår (från jan. till dec.), ändra i fältet Startdag semesterår.

Semesterrätt i dagar
Lagen säger 25 dagar, har ni fler dagar än så ändrar du detta i fältet Semesterrätt i dagar. På personalkortet kan ni justera värdet om en viss anställd har fler semesterdagar.

Innevarande år
Om semestern tjänas in och tas ut under samma semesterår ska du ange "Ja" vid inställningen Innevarande år.

 

Sammalöneregeln

Lön per dag i %
För den som har månadslön styrs semesteravdraget av inställningen Lön per dag i % av månadslön. Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6%.

Semestertillägg i %
Semesterlagen säger minst 0,43% men många avtal har fortfarande 0,8%. Vill du kan du ändra det förinställda värdet i fältet Semestertillägg i %.

Betala ut semestertillägg separat
Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året. t.ex i juni? Väljer du en gång om året ska du ange "Ja" vid inställningen Betala ut semestertillägg separat. När det sedan är dags att betala ut semestertillägget klickar du på den anställde i kalendariet och sedan på knappen Övrigt för att lägga till lönearten "Semesterlönetillägg årets", där anger du antalet semesterdagar som tillägget ska avse.

Procentregeln

Inställningarna Procentregeln och Semesterersättning i % av semestergrundande lön används ej då du använder sammalöneregeln.

 

Rörligt tillägg

Rörligt tillägg i %
Rörliga delar är t.ex. bonus, om företaget har en högre procentsats än 12% så ändras det vid inställningen Rörligt tillägg (%).

Rörligt tillägg i % per dag
Om du inte har ställt in att ni följer semesterlagen kan det vara så att det rörliga tillägget ska räknas ut per dag och då anger du "Ja" vid inställningen Rörligt tillägg i % per dag och ändrar procentsatsen i fältet Rörligt tillägg (%). Det vanligaste är en procentsats på 0,5%, men givetvis anger du den procentsats som stämmer överens med ert avtal.

 

Övriga inställningar

Semesterlön per dag, förskottssemester i %
Tillämpar ditt företag förskottssemester ska du även göra en inställning för hur mycket den anställde ska få vid uttagstillfället för förskottssemester, det skiljer sig mellan olika avtal. I fältet Semesterlön per dag, förskottssemester i % anger du 4,6% om de anställda har bibehållen månadslön. Ange 5,03% om de får utbetald förskottssemester med den nya semesterlagens semestertillägg. Ange 5,4% om du som tillägg vill betala ut 0,8% i ersättning.

Följer semesterlagen för sparade dagar
Enligt semesterlagens regler får sparade semesterdagar alltid samma värde som årets dagar och rörligt tillägg justeras inte för semestergrundande frånvaro. Även den rörliga delen beräknas enligt semestergrundande lön * %. Många kollektivavtal har beräkningar som säger att sparade semesterdagar ska har värde enligt den snittsysselsättningsgrad som gällde när dagarna tjänades in samt att underlaget för rörligt semestertillägg ska justeras för semestergrundande frånvaro. Följer ni semesterlagen ska du ange "Ja" vid inställningen Följer semesterlagen för sparade dagar.

 

Inställningar till semesterberedningen i Personalregistret

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna så justeras det här.

Klicka på Register uppe till höger, välj Personal klicka på aktuell anställd. Välj sedan fliken Semester.

Inställningar till semesterberedning

Ska ingå i semesterberedningen
Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställde får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.

Beräkna endast summa, inga dagar
Inställningen används ej vid innevarande år.

Ensamstående
Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Välj "Ja" om den anställde är ensamstående.

Semester enligt procentregeln
Utgår ni ifrån sammalöneregeln väljer du "Nej" här.

Avvikande semesterrätt
I fältet Avvikande semesterrätt anger du om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Aktuellt semesterår

Startdag
Semesterårets startdag hämtas från de generella inställningarna och kan inte justeras här. 

Beräknad t.o.m.
Datumet som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdes semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret kommer datumet att uppdateras med automatik.

Betala ut semester enligt sammalöneregeln
Ange "Ja" under alternativet Betala ut semester enligt sammalöneregeln för att de semesterdagar som tas ut ska värderas enligt sammalöneregeln.


Semesterdagar

I fälten Antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställde har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställde kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort den anställde tar ut en semesterdag eller man betalar ut en semesterdag så kommer fältet för uttaget och kvarvarande att uppdateras.

Rörligt tillägg

Vissa lönearter värderas enligt ett rörligt tillägg, t.ex. bonus. Fyll i totalsumman när ni börjar med Fortnox Lön. Vid ett semesterårsavslut beräknas detta värde ut per automatik.

 

Semestergrundande frånvaro vid föräldraledighet
För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn registrerar du den anställdes barn även under denna fliken.
Det går att ta ut fler än 120 dagar men dessa är ej semesterlönegrundande. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

 

Förskottsdagar, Total semesterlön och Förskottssemester, kronor är ej aktuellt vid detta avtal.