Fortnox Användarstöd

Semesterberedning - förklaringar och uträkningar

Har du gjort en semesterberedning i programmet och undrar vart de olika värdena hämtas ifrån kan du läsa i nedanstående lista. Här förklarar vi vilken inställning eller uträkning som används för de olika uppgifterna i beredningen. 

Fortnox använder sig enbart utav nettosemester. Det innebär att anställda som arbetar färre än 5 dagar i veckan får färre semesterdagar men däremot anpassas värdet på semesterlönen efter antalet dagar så de anställda förlorar inga pengar.

 

Beräknad semester

Den första avsnittet i semesterberedningen visar information om den beräknade semestern, hämtat från underlag och inställningar.01.png

 


Antal betalda dagar
Semesterdagar beräknas alltid på samma sätt oavsett avtal och hämtas från underlag i semesterberedningen och inställningar på anställd i personalkortet under avsnitt semester. Beräkningsformeln är enligt följande och avrundas alltid uppåt:

Antal_semesterdagar.png

 

Beräkningsformeln hänvisar till fälten i avsnitt 3 som heter Underlag samt avsnitt 2 som heter Inställningar vid beredningstillfället där den hämtar semesterrätten.
Ett exempel på hur du räknar ut antalet betalda semesterdagar:
Enligt bilden nedan:
Anställningstid i dagar: 365 dagar
Ej semestergrundande kalenderdagar: 81 dagar (OBS! hela dagar som påverkar antalet semesterdagar).
Den anställde har en semesterrätt på 25 betalda dagar.
Uträkningen ser då ut såhär: 365-81= 284 (284/365) *25= 19,45
Den anställde får 20 betalda semesterdagar eftersom semesterdagar avrundas uppåt.

antal-dagar.jpg

semesterr_tt-dagar-per-_r.jpg

 

Intermittent deltidsanställda
Har du deltidsanställda som inte arbetar alla arbetsdagar, så kallade intermittent deltidsanställda, innebär det att de får mindre antal semesterdagar. Däremot anpassas värdet på semesterlönen efter antalet dagar så de anställda förlorar inga pengar. Den totala summan av de färre semesterdagarna som en intermittent får är densamma som om personen arbetat 5 dagar i veckan och fått full semesterrätt.
För att räkna ut antalet semesterdagar för en intermittent anställd används följande beräkningsformel:

Antal_semesterdagar_intermittent.png

För att kunna räkna ut antalet betalda semesterdagar för en intermittent deltidsanställd behöver du alltså först veta hur många betalda semesterdagar den anställde skulle haft om de hade arbetat 5 dagar i veckan (semesterrätten).

Arbetsdagar hämtas från schemat i personalregistret:

arbetsdagar.jpg

Exempel på en intermittent anställd som arbetar 4 dagar i veckan:
( 4/5 ) * 25 = 20 semesterdagar

 


Semesterlön per dag
Beräkning görs enligt de avtal du valt för de anställda. Nedan finner du exempel på hur semesterdaglönen beräknas enligt sammalöneregeln och procentregeln. 

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Heltid/deltid:

Sammal_neregeln_semesterdagl_n_heltid_deltid.png

sammal_neregeln-hel-del.jpg

 

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Intermittent:


Sammal_neregeln_semesterdagl_n_intermittent.png

sammal_neregeln-intermittent.jpg

Arbetsdagar hämtas från schemat i personalregistret för att beräkna faktor uttag:

arbetsdagar.jpg

 

Har du anställda som arbetar fler än 5 arbetsdagar per vecka, enligt schema, innebär det att de får fler antal semesterdagar. För att räkna ut antalet semesterdagar för en anställd används följande beräkningsformel:

Antal_semesterdagar_intermittent.png


Exempel på en anställd som arbetar 6 dagar i veckan:
Arbetsdagar hämtas från schemat i personalregistret för att beräkna faktor uttag:

arbetsdagar-6.jpg

( 6/5 ) * 25 = 30 semesterdagar

 

Procentregeln:
Procentregeln hämtas i första hand ifrån inställningarna för ert avtal. Programmet tittar på vad semesterersättningen är i %.
Semesterberedningen tittar på de löneutbetalningar som gjorts under det aktuella semesteråret. Har man t.ex. semesterår mellan april och mars, så tittar semesterberedningen på löneutbetalningar som skett mellan 1 april och 31 mars det året. Så registreringar som gjorts i mars månad, betalas ut i april och hamnar då på nästkommande semesterår och beräknas på så vis INTE in i det aktuella semesteråret.


Beräkningsformel enligt procentregeln om du tjänar in semesterdagar: 

Procentprincipen_ber_knad_snittl_n_per_dag.png

formel.jpg

semesterl_negr.jpg

 

Har ni en anställd som ska få sin semester utbetald i en klumpsumma och inga dagar (vanligast vid extraanställning, sommarjobb o.s.v.). Då gör du först inställningen inne i personalkortet under avsnittet Semester och Inställningar till semesterberedningen.
Här bockar du i rutan Beräkna endast summa inga dagar.

endast-summa.jpg

Beräkningsformel enligt procentregeln om du tjänar in semester i summa och inga dagar:
(Lön totalt + (beräknad snittlön per timme * semestergrundande frånvaro i timmar)) * semesterersättning i %

underlag-inst.jpg

 

Har man enligt avtal att semestern ska betalas ut i summa istället för semesterdagar, så betalar man oftast ut detta på lönebeskedet innan semesterperioden börjar. När den anställde sedan registrerar sin semester i kalendariet, så blir det då obetalda dagar. Detta för att summan ni betalat ut ska täcka frånvaron.

 

Beräkningsformel enligt procentregeln med minimidaglön:
Om ovan beräkning för procentregeln hamnar under minimidaglönen så görs beräkningen om enligt minimilönen.
Minimidaglönen för heltid * sysselsättningsgraden som finns i avsnitt 1. Det blir då värdet för varje semesterdag.

 

Semestertillägg per dag
Beräknas för alla med månadslön men används bara för de som har sammalöneregeln. Beräkningsformel:

Månadslön för heltid * Sysselsättningsgrad i % * 0.43 (vanligast 0,8) * Faktor uttag.

 

Rörligt tillägg totalt
Beräknas enligt inställningarna t.ex. Semestergrundande rörlig lön * 12 %.
Använder inte företaget sig av rörligt tillägg, så skriver man 0 i rutan rörligt tillägg i % under Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) -Semester.


Rörligt tillägg per dag
Beräknas enligt: ((Semesterrätt dagar per år*semestergrundande lön rörligt tillägg)*Rörligt tillägg i %)/Antal betalda dagar

r_rligt-till_gg-dag.jpg


Sysselsättningsgrad
Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret, med hänsyn till schemaändringar och ej semestergrundande frånvaro del av dag. Exempel på beräkning för anställd som jobbat 75 % i 9 månader (275 dagar) och 50% i 3 månader (90 dagar). (275 * 75 %) + (90 * 50 %) / 365(366)= 0.69= 69 %.

Läs mer här: Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberedningen


Antal obetalda dagar
En heltidsanställd har rätt till 25 semesterdagar, men det är inte säkert att alla dagar blir betalda semesterdagar. Det kan alltså bli ett antal obetalda dagar. Har ni några intermittenta kommer programmet själv hålla reda på antalet betalda och obetalda semesterdagar den anställde har rätt till. En intermittent som fått 20 betalda semesterdagar kommer inte att få 5 obetalda dagar då den anställde redan fått de semesterdagar som hen ska få. 


Semesterlön sparad dag
Programmet räknar fram en semesterlön för sparade dagar beroende på om man tillämpar sammalöneregeln eller procentregeln och om hänsyn ska tas till sysselsättningsgraden. Uträkningarna för Semesterlön sparad dag görs enligt inställningarna. Under Inställningar -Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester väljer man JA i rutan Följer semesterlagen för sparade dagar. 

f_ljer-semesterlagen-sparade.jpg

Då kommer de sparade dagarna få samma sysselsättningsgrad och värde som de betalda dagarna.
Sätter man inställningen på NEJ, så kan man ha olika sysselsättningsgrad på betalda och sparade dagar. De som går enligt procentregeln kan då ha olika värden per dag om det är betald eller sparad dag.


Faktor uttag
Vid heltid eller deltid är siffran 1, vid intermittent deltid finns en beräkningsfaktor. Beräkningsformeln är:

Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema. T.e.x. om en anställd jobbar 3 dagar i veckan, faktorn blir då 5 / 3 = 1.67.

 

Inställningar vid beredningstillfället


Det andra avsnittet i semesterberedningen visar information om vilka inställningar som gällde vid beredningstillfället. Ändrar du inställningarna för att du upptäcker att det är fel, så måste du efter att du ändrat inställningarna skapa beredningen på nytt. 


03.png 

 

Månadslön heltid
Hämtas från personalregistret.


Semesterrätt dagar per år
Hämtas från personalkortet i personalregistret under avsnittet semester och rutan semesterrätt.


Semesterersättning %
Hämtas från inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.


Semestertillägg %
Hämtas från inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.


Rörligt tillägg %
Hämtas från inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.


Följer semesterlagen
Hämtas från inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.

“Enligt semesterlagen är värdet på sparade semesterdagar samma som årets betalda semesterdagar. Någon hänsyn tas inte till sysselsättningsgraden för intjänandeåret. Enligt kollektivavtal kan det finnas andra regler.”


Timlön
Hämtas från personalkortet i personalregistret, under avsnittet Löneuppgifter.


Faktor uttag
Hämtas från personalkortet i personalregistret. Vid heltid eller deltid är siffran 1, vid intermittent deltid finns en beräkningsfaktor. Beräkningsformeln är:
Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema. T.e.x. om en anställd jobbar 3 dagar i veckan, faktorn blir då 5/3= 1.67.
Arbetar en anställd 6 dagar i veckan, blir faktorn 5/6 = 0,83.


Daglön % av månadslön
Hämtas från inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.


Minimidaglön per dag
Hämtas i första hand ifrån inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.
Om en anställd har en avvikande minimidaglön angiven i personalregistret hämtas uppgifterna där, under Inställningar till semesterberedning och rutan Minimidaglön, heltid.
Minimidaglönen vid heltid multipliceras med sysselsättningsgraden på semesterberedningen.


Intjänandeår semester
Hämtas från inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.


Procentregeln
Procentregeln hämtas i första hand ifrån inställningarna för ert avtal. Inställningar - Lön - Avtal arbetare (/tjänsteman) - Semester.

Om en anställd har en avvikande inställning i personalregistret på fliken semester hämtas istället uppgiften om procentregeln ifrån den anställdes personalkort, avsnittet Inställningar till semesterberedningen

 

Underlag

Det tredje avsnittet i semesterberedningen innehåller information om vilket underlag beredningen är gjord på. 


04.png


Semestergrundande lön:


Lön totalt
Totalt utbetald semestergrundande lön, behöver inte stämma med total bruttolön. T.ex. är inte sjuklön semestergrundande lön, men semesterlönegrundande tid.

Varav lön rörligt tillägg
Semestergrundande rörliga tillägg t.ex. bonus, provision med mera.

Lön för arbetad tid
Semesterlönegrundande lön för den tid arbete utförts, här ingår inte sjuklön, bonus eller andra rörliga tillägg.

 

semesterberedning-underlag-varav-ro_rlig-lo_n.png

Semestergrundande närvaro: 

Anställningstid i dagar

Hur många kalenderdagar man varit anställd under intjänandeåret, baseras på det datum som angetts i fältet "Anställd" på respektive personalkort.


Närvarotid i dagar
Hur många arbetsdagar den anställde arbetat. Hämtas från kalendariet och räknar närvaroregistreringar. Systemet räknar på kalenderdagar som är inom samma datum som beredningen är skapad på.


Närvarotid i timmar
Hur många timmar den anställde arbetat. Hämtas från kalendariet inom samma datum som man skapat beredningen på. 


Frånvaro i dagar: 

Hämtas från lönebeskeden som är utbetalda inom samma period som man skapat beredningen för.


Semesterlönegrundande
Antal hela arbetsdagar som är semestergrundande frånvaro t.ex. Sjuk dag 1 till 180, Vård av barn, Semester.

Ej semesterlönegrundande
Ej semesterlönegrundande är det antal kalenderdagar som inte ligger till grund för de anställdas semesterlön, t.ex. Sjuk dag 181 och framåt eller om den anställde varit tjänstledig. Antalet dagar som inte är semesterlönegrundande används för att räkna ut antalet betalda semesterdagar.


Frånvaro i timmar: 

Hämtas från lönebeskeden som är utbetalda inom samma period som man skapat beredningen för.


Semesterlönegrundande
Antal timmar som är semesterlönegrundande frånvaro, t.ex. Sjuk dag 1-180.


Ej semesterlönegrundande
Antal timmar som inte är semesterlönegrundande, t.ex. Sjuk dag 181 och framåt.


Snittlöner per dag:


Beräknad snittlön per dag
Beräkningsformel: Lön för arbetad tid / Närvarotid i dagar.
Används vid beräkning av semesterlönegrundande frånvaro.


Beräknad rörlig per dag
Beräkningsformel: Lön rörligt tillägg / Närvarotid i dagar

 

Snittlön per timme:

 

Beräknad snittlön per timme
Beräkningsformel: Lön för arbetad tid / Närvaro i timmar

Beräknad rörlig per timme
Beräkningsformel: Beräknad rörlig per dag / 8

 

Ej semestergrundande kalenderdagar:

Hämtas från kalendariet på samma period som man skapat beredningen för.


Hela dagar som påverkar anställningstid och antal semesterdagar
Antal dagar som påverkar hur många betalda semesterdagar den anställda kommer att få, t.ex. Tjänstledig, Sjuk fr.o.m. dag 181 och framåt.


Del av dagar som påverkar sysselsättningsgraden
Antal dagar som anställd varit frånvarande del av dag, t.e.x. Tjänstledig halva dagar eller deltidssjukskriven fr.o.m. dag 181 och framåt.

 

Semestergrundande kalenderdagar:
Hämtas från kalendariet på samma period som man skapat beredningen för.

 

Vill du veta mer om varför underlaget visas som det gör kan du i listan markera den anställdas beredning, välja utskrift intjänad+underlag - Skriv ut. Då ser du poster som påverkat underlaget. Djupare felsökning kan du läsa mer om här: Felsökningsguide - Semesterberedning