Fortnox Användarstöd

Kom igång med semester i Fortnox

Här går vi steg för steg igenom vilka inställningar du behöver göra för att komma igång med semester i Fortnox Lön. Det är viktigt att se till att semester inställningarna i Fortnox Lön blir korrekta från början. Beroende på hur ert semesteravtal ser ut skiljer sig inställningarna åt.


 

Procentregeln / Sammalöneregeln

  • Procentregeln kan användas på anställda med både månadslön och timlön. Procentregeln baserar semesterskulden på intjänade värden. Det semesterlagen beräknar efter vad som finns på lönebeskeden under den period man beräknar på.
  • Enligt semesterlagen är sammalöneregeln huvudprincip för anställda med månadslön. Vid tillämpning av sammalöneregeln ska den anställde, utöver månadslönen, ha ett semestertillägg för varje betald semesterdag. Tillägget variera beroende på vad ert avtal säger. Vanligast är 0,43 eller 0,8. Om man har varierande sysselsättningsgrad under ett semesterår brukar dock procentregeln antas istället.

1. Gör inställningar för semester

För att de anställdas semester ska beräknas rätt är det viktigt att du går igenom inställningarna under Avtal för arbetare - Semester och Avtal för tjänstemän - Semester, beroende på vilken avtalsform de anställda har. Gör du inga ändringar är det värdena som står i grått som kommer att användas.

 

bild_1.PNG

 

Dagar

Startdag semesterår:
Här anger ni vilken startdag ert semesterår har. 0401 är generellt år (från april till mars) och 0101 är kalenderår (från jan. till dec.).

Semesterrätt i dagar:
Lagen säger 25 dagar, har ni fler dagar än så ändrar du detta i fältet Semesterrätt i dagar. På personalkortet kan ni justera värdet om en viss anställd har fler semesterdagar.

Intjänandeår semester:
Om semestern tjänas in och tas ut under samma semesterår ska du ange Innevarande år. Om man tjänar in semestern och först kan ta ut efter ett semestårsavslut så ange ni föregående år.

 

 

Sammalöneregeln

Lön per dag i %:
För den som har månadslön styrs semesteravdraget av inställningen Lön per dag i % av månadslön. Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6%.

Semestertillägg i %:
Semesterlagen säger minst 0,43% men många avtal har fortfarande 0,8%. Vill du kan du ändra det förinställda värdet i fältet Semestertillägg i %.

Betala ut semestertillägg separat:
Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året. t.ex i juni? Väljer du en gång om året ska du ange "Ja" vid inställningen Betala ut semestertillägg separat. När det sedan är dags att betala ut semestertillägget klickar du på den anställde i kalendariet och sedan på knappen Övrigt för att lägga till lönearten "Semesterlönetillägg årets", där anger du antalet semesterdagar som tillägget ska avse.

 

 

Rörligt tillägg


Det finns två sätt att beräkna det rörliga tillägget på. Du väljer under Inställningar - Lön - Avtal för arbetare Semester och Avtal för tjänsteman Semester hur den rörliga delen ska beräknas i ditt företag för arbetare och tjänstemän.

Rörligt tillägg i %:
Rörliga delar är t.ex. bonus, om företaget har en högre procentsats än 12% så ändras det vid inställningen "Rörligt tillägg (%)". Ange då Nej i inställningarna på avtalet så beräknas rörliga tillägget på semestergrundande rörlig lön med den procentsats ni har angett på Rörligt tillägg i %
Exempel enligt inställning blir semestergrundande rörlig lön * 12%.

 

ro_rligt-tilla_gg-i-procent.png

 

Rörligt tillägg i % per dag:
Om du inte har ställt in att ni följer semesterlagen kan det vara så att det rörliga tillägget ska räknas ut per dag och då anger du "Ja" vid inställningen Rörligt tillägg i % per dag och ändrar procentsatsen i fältet "Rörligt tillägg (%)". Det vanligaste är en procentsats på 0,5%, men givetvis anger du den procentsats som stämmer överens med ert avtal.

ro_rligt-tilla_gg-i-procent-per-dag.png

 

Procentregeln

Semesterersättning i %:
Här anger man den procent som semesterersättningen ska beräknas med. Vanligast är 12%, men om ert avtal säger något annat så kan ni ändra värdet.

Minimilön per dag:
Många avtal som har procentregeln har också en minimidaglön, och här lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid enligt ditt avtal som sedan anpassas för anställda som inte jobbar heltid. Om någon anställd har en avvikande minimidaglön så gör du ändringen inne på den anställda, man registrerar alltid värdet för en heltidsanställd.

 

 

Övriga inställningar

Semesterlön per dag, förskottssemester i %:
Tillämpar ditt företag förskottssemester ska du även göra en inställning om hur mycket den anställde ska få vid uttagstillfället för förskottssemester, det skiljer sig mellan olika avtal. I fältet Semesterlön per dag, förskottssemester i % anger du 4,6% om de anställda har bibehållen månadslön. Ange 5,03% om de får utbetald förskottssemester med den nya semesterlagens semestertillägg. Om du istället vill betala ut 0,8% i ersättning anger du 5,4%.

Följer semesterlagen för sparade dagar: 
Enligt semesterlagens regler får sparade semesterdagar alltid samma värde som årets dagar och rörligt tillägg justeras inte för semestergrundande frånvaro. Även den rörliga delen beräknas enligt semestergrundande lön * %. Många kollektivavtal har beräkningar som säger att sparade semesterdagar ska har värde enligt den snittsysselsättningsgrad som gällde när dagarna tjänades in samt att underlaget för rörligt semestertillägg ska justeras för semestergrundande frånvaro. Följer ni semesterlagen ska du ange "Ja" vid inställningen Följer semesterlagen för sparade dagar.

 

2. Inställningar i personalkortet


Om du har en anställd som avviker från de generella värdena som ni precis har gått igenom enligt ovan så kan ni justera detta på personalkortet. Klicka på Register uppe till höger, välj Personal klicka på aktuell anställd. Välj sedan fliken Semester. Läs mer i Semesterfliken i Personalkortet.

Eller har du bytt från ett annat löneprogram till Fortnox Lön så behöver du fylla i den semester som den anställde har kvar att plocka ut under det aktuella semesteråret. Hur man gör detta kan du läsa mer i Lägg till ingående saldo.