Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar

Följ

För att göra inställningar för Leverantörsfakturaattest klickar du på Inställningar som du hittar längst upp till höger i programmet och väljer delen Leverantörsfakturor och sedan blocket Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar.

 

1._Inst_llningar_-_f_rsta_blocket.jpg

 

Attesthantering
Här finns det möjlighet att ställa in hur du ska jobba med attest. De olika valen som finns är Ingen, Enkel attest och Attest via attestflöde, se förklaring nedan.


Betalattest
Aktiverar du betalattest innebär det att alla leverantörsfakturor måste attesteras innan det går att bokföra någon betalning på dem. En bokförd faktura kan alltså inte bli del-/slutbetald innan den attesterats om du använder dig utav betalattesten. 


Prioritera betalning
Att prioritera betalningar innebär att det går att markera de fakturor som bör betalas i första hand. Den används om det är olika personer som attesterar och betalar fakturorna, t.ex. kan ekonomichefen prioritera vilka fakturor som ekonomiassistenten ska betala i första hand. Funktionen kan vara användbar när företag har likviditetsbrist.

 

Levattest-bokfo_ring.png

 

Enkel attest
Enkel attest innebär att om användaren inte har behörighet att bokföringsattestera fakturor så kommer personen endast kunna välja Spara när han/hon lägger upp en ny leverantörsfaktura, se exempel i bilden nedan. Fakturan kan alltså först bokföras när en användare med behörighet att bokföringsattestera fakturor har attesterat den. För detta alternativ behövs ingen licens för Leverantörsfakturaattest. 

 

bokf_ringsattest_beh_righet.png

 
För att läsa mer om de generella inställningarna om du arbetar med leverantörsfakturaattest via attestflöde, klickar du här.
(Leverantörsfakturaattest via attestflöde kräver licens för Leverantörsfakturaattest.)