Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Semesterberedning

När du skapat en semesterberedning i Fortnox Lön och skrivit ut en semesterskuldslista så kan man ibland undra varifrån vissa värden kommer.

 

Semesterskuldlistan

Dagarna på Kvarvarande och Sparade dagar på semesterskuldslistan är så många dagar den anställde haft angivet i personalkortet minus uttagna dagar från kalendariet.
Om man använt lönearten semesterlön belopp i kalendariet så syns det i personalkortet som Total semesterlön utbetalt och har man betalat ut rörligt semestertillägg så ser man det i personalkortet som Rörligt tillägg utbetalt.

 

Semesterberedning

Gå tillbaka till listvyn i semesterberedningen och klicka dig in på en anställd där du vill kolla närmare på underlaget.

När du gjort det kan du öppna tre olika rubriker: 

* Beräknad semester
* Inställningar vid beredningstillfället
* Underlag

Det är för att du ska kunna se vilka värden programmet beräknat fram semestern på.
Är du osäker på vilken regel som den anställde är inställd på ser du det under rubriken Inställningar vid beredningstillfället. Alla värdena hämtas beroende på vilket intjänandeår du har.

 

Antal semesterdagar

Anser du att de framräknade semesterdagarna är felaktiga. 

Kontrollera följande:

* Anställningsdatum i personalregistret
* Ej semestergrundande frånvarodagar i kalendariet
* Arbetstidsschemat, hur många dagar i veckan arbetar den anställde?
* Kolla faktoruttag under beräknad semester i beredningen , är den mer än 1 så vet man att den anställde arbetar mindre än 5 arbetsdagar i veckan.

Fortnox Lön beräknar fram antal betalda semesterdagar
((anställningstid i dagar - ej semestergrundande frånvarodagar) / 365) * semesterrätten.

Fortnox hanterar semesterdagar i nettodagar (vad den anställde faktiskt kan ta ut) vilken gör att en anställd som arbetar 4 dagar i veckan kan få max 20 betalda semesterdagar.

 

Sammalöneregeln

Är semesterdaglönen eller semestertillägget för högt eller lågt.

Kontrollera följande:

* Månadslönen i personalregistret
* Sysselsättningsgraden i personalregistret
* Inställningarna för semester för respektive arbetare och tjänstemän. Vilken procentsats har du i fälten Lön per dag i % av månadslön och Semestertillägg i % av månadslön per dag.
* Skulle sysselsättningsgraden inte vara samma i beredningen som du har i personalregistret på den anställde så kontrollera vilka schema som ligger på personen i kalendariet under de datumintervall som du väljer att ta ut beredningen på. Har den anställde bytt schema under tiden så räknar vi fram en snittsysselsättningsgrad.


Fortnox Lön beräknar fram semesterdaglönen
((Månadslön heltid * sysselsättningsgraden) * daglön i % av månadslönen) = semester daglönen

Fortnox Lön beräknar fram semestertillägget
((Månadslön heltid * sysselsättningsgraden) * Semestertillägg) = semestertillägg

 

Procentregeln

Är semesterdaglönen för hög eller för låg.

Kontrollera följande:

* Lön för arbetad tid under semestergrundande lön i beredningen
* Närvarotid i dagar under semestergrundande närvaro i beredningen
* Semestergrundande frånvaro dagar under Frånvaro arbetsdagar i beredningen.
* Vilken procentsats finns i semesterersättning under Inställningar vid beredningstillfället i beredningen
* Lön totalt i semestergrundande lön under underlag i beredningen, skulle denna inte stämma tänk på att om ni börjat med Fortnox Lön mitt under ett semesterår måste man komplettera med korrekt utbetald lön.


Fortnox Lön beräknar ((Lön totalt+ (beräknad snittlön per dag * semestergrundande frånvarodagar) * semesterersättning i %) * antal betalda semesterdagar)

Beräknad snittlön per dag får man fram genom
(lön för arbetad tid / närvarotid i dagar)

Ska_rmavbild_2019-06-20_kl._13.54.54.png

Behöver du komplettera beredningen manuellt görs det genom att klicka dig in på den anställde i listvyn under semesterberedning och längst ner till höger tryck på ändra knappen.


Om semesterberedningen fortfarande inte stämmer efter att du har gått igenom ovanstående punkter kan du kontakta vår support för hjälp med kontrollen. Om anställda har felaktiga inställningar, om det gjorts manuella ändringar på lönearter eller något annat handhavandefel så kan vi debitera dig en avgift.