Nyheter November 2017

Följ

Fortnox Bokföring

Nytt bankkontoregister
Nu har bankinställningarna som berör bankkonton flyttat från Bankinställningar till Bankkontoregister i ett första steg för att i framtiden förbättra hanteringen av bankkonton. Du når nu de inställningarna och uppgifterna för ditt företag genom att klicka på Register - Bankkonton.

Ska_rmavbild_2017-11-09_kl._16.18.29.png

 

 

Utökad möjlighet för kredithantering för SEPA
Kredithanteringen har förbättrats och när en betalfil i formatet ISO20022 (Pain.001) skapas finns nu möjligheterna till:

* 5 kreditposter per leverantörsfaktura om betalningen ska gå till leverantörens Bankgiro, i övrigt gäller samma begränsningar som tidigare.
* Numera hanteras det så att om det finns flera debetfakturor skall respektive kredit matchas mot bäst lämpade debet, det vill säga, den debet med minst kvar.

 

Förbättrade möjligheter och hantering för att kvitta en kredit mot en debet
Om en kreditfaktura skapas utifrån en debetfaktura kommer det nu att dyka upp en ny fråga i samband med att kreditfakturan bokförs. Frågan syftar till att ge möjligheten att slutbetala krediten och originalfakturan direkt.

3.22_-_Kvittning_av_debet_och_kredit.png

- Om ja, får man välja datum och konto betalningen ska bokföras mot så skapas och bokförs betalverifikatet för de båda.
- Om nej, bokförs endast kreditfakturan. 

 

Möjlighet att välja bland valbara enheter vid artikelregistrering
Det blir nu lättare att hantera artikelregistreringen vid registrering av en leverantörsfaktura som inkommit som e-faktura. Enheten per artikel blir nu valbart och sökbart för enheter som redan används.

Artikelregistrering_Enheter.png

 

Förbättrad felhantering av misslyckade sändningar vid skicka för tolkning
I vyn Skicka för tolkning finns nu ett nytt filter vid namn, Kunde ej skickas. Alla fakturor som försökt att skickas med fastnat i integrationen till Banctec hamnar i detta filter så att det lättare framgår att de fastnat och du ges möjligheten att skicka om dem. Både fakturor som skickats manuellt och vid inställningen automatiskt skicka för tolkning kan hamna i detta filter.

3.22_-_Kunde_ej_skicka__fakturatolkning.png

 

Utökad sökning på Register - Kontoplan
För att hålla ner antalet konton för att på så sätt kunna samarbeta enklare och därmed få en mer konsekvent bokföring finns det nu möjlighet att via den utökade sökningen under Register - Kontoplan välja att söka fram konton som är använda eller inte använda under ditt räkenskapsår. Efter att du valt fram exempelvis dina ej använda konton så kan du markera dessa i listan och sedan klicka på inaktivera. På så sätt kan du få en kontoplan som endast visar de konton som används. Det gör ditt arbete effektivare och enklare när du har färre konton att välja mellan. 


3.22_-_Uto_kad_so_kning_register_kontoplan.png


Överföra balanser från föregående år i samband med att du tar ut Balansrapport
Efter att ett nytt räkenskapsår skapats och de utgående balanserna förts över till ingående balanser så bokför man under en viss tid ofta både i det gamla räkenskapsåret som i det nya.

Ofta så missar man att föra över nya värden av de utgående balanserna så av den anledningen får du nu information när en balansrapport tas ut i det nya året och det finns differenser mellan åren.

När du tar ut en balansrapport kontrolleras det att aktuellt räkenskapsår har samma ingående balanser som föregående års utgående balanser. Om inte ställer vi frågan:

* Företagets ingående balanser i aktuellt räkenskapsår stämmer inte överens med föregående år. Vill du överföra överföra balanser från föregående år?
JA / NEJ - visa inte igen

- Vid Ja, överför vi balanserna från föregående år
- Vid Nej, låter vi de aktuella balanserna vara kvar
- Vid val; "Visa inte igen" så visar vi inte frågan igen när man tar ut balansrapport på nytt.

o_verfo_ra_balanser.png

 

 

Fortnox Lön

Möjlighet att skapa fördelningsmallar på kostnadsställe/projekt/konto
Det går nu att skapa upp fördelningsmallar för att fördela lön på kostnadsställe, projekt och konto på en anställd. Dessa fördelningsmallar använder du genom att lägga in dem på personalkortet i personalregistret.

3.22_-_Fo_rdelningsmallar_1.png

 
Förbättringar i funktionen Slutlön
I guiden för Slutlön finns det numera en inställning som gör det möjligt att markera att en anställd inte längre ska ingå i semesterberedningen efter genomgången slutlönsguide. Detta innebär att den anställde, efter att slutlönen är utbetald, automatiskt försvinner från semesterberedningen/skuldlistan.

3.22_-_Lo_n_-_Semesterberedning_i_slutlo_n.png


Obetalda semesterdagar och förskottsdagar synliga på utskriften av lönebesked

Lönebeskedet är numera uppdaterat så att den nu tar med samtliga semesterdagar, även obetalda och förskottsdagar. Tidigare kom endast betalda och sparade semesterdagar med. Nu visas antalet för alla olika semesterdagar på lönebeskedet för den anställde.

3_22_-_Lo_n_-_Obetald_semester_pa__lo_nebeskedet.png


Föräldraledighet per barn
För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn kan du registrera den anställdes barn under Register - Personal på fliken Semester. När du har registrerat barn på den anställde i personalregistret kan du ange vilket barn föräldraledigheten avser när du registrerar föräldraledighet som frånvaro i kalendariet.

3.22_-_Fo_ra_ldrasledighet_registrera_barn_i_fra_nvaro.pngFortnox Fakturering


Fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer och BRF:s organisationsnummer för husfaktura
På kundkortet i kundregistret kan du nu lägga in fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens organisationsnummer på fliken Grunduppgifter. Dessa uppgifter följer sedan med till husfaktura och behövs då ej fyllas i på nytt.

3.22_-_BRF_orgnr_och_fastighetsbeteckning_i_kundregistret.png


Visa antalet händelser under bevakning
För att bättre visa och göra dig uppmärksam om händelser när det gäller bevakning på leverantörer och kunder via kreditupplysningen får du nu en uppräkning av antalet händelser på kundens organisationsnummer inne på en leverantörsfakutura, kundfaktura, leverantörskortet och kundkortet i respektive register. 

3.22_-_Kreditupplysningsvarning_ha_ndelser.jpg


Vill du läsa mer om kreditupplysningen, klicka här.


Startdatum och slutdatum på avtalsfakturering
Nu blir det tydligare och enklare att se ett avtals start och slutdatum när det gäller avtalsfaktureringen. Längst upp till vänster efter avtalets nummer ser du nu information om avtalsstart och avtalsslut.

3.22_-_Avtalsfakturering_start_och_slut.png