Nyheter september 2017

Följ

Fortnox Bokföring

Automatisk artikelregistrering på inkommande e-faktura
För att underlätta och göra arbetet snabbare och mer effektivt går det nu att föra över artiklar från en e-faktura till leverantörsfakturan som skapas i Fortnox. De eventuella artiklar som följer med på en e-faktura matchas mot artikelregistret i Fortnox utifrån artikelnummer, tillverkarens artikelnummer eller EAN-nummer. Om artikeln inte matchar artikelregistret framgår detta tydligt och man får hjälp att snabbt och enkelt skapa upp artikeln. Information såsom artikelnummer, leverantör, benämning, enhet, inköpskonto och kalkylkostnad förs med över till skapandet av ny artikel.

3.21-inkomna_e-fakturor.png

3.21-Plustecken_fo_r_artiklar_e-faktura.png


Massuppdatera attestflöden
För att underlätta och göra det lättare att byta ut attestanter i ett attestflöde finns det nu ett verktyg som hjälper till att massuppdatera attestflöden. Via massuppdateringen kan du välja mellan:

* Lägg till ersättare (mellan olika datum)
* Byt ut ersättare
* Ta bort ersättare
* Byt ut attestant
* Ta bort attestant

Funktionen är användbar exempelvis vid de tillfällen någon slutar, byter tjänst eller när personal ska vara ledig en period.

3.21-Massbearbeta_attestflo_den.png

3.21-Massbearbeta_attestflo_den_2.png

Möjlighet att ladda ner kopplade bilder från leverantörsfakturalistan
Att spara ner kopplade bilder från leverantörsfakturor har nu blivit enklare och mer effektivt. Genom att markera vilka leverantörsfakturor du vill exportera och sedan klicka på Ladda ner kopplade bilder, sparas dessa ner i en zipfil på din dator. 

3.21-Ladda_ner_kopplade_bilder_levfaktura.png


Total och saldo summeras per leverantör i leverantörsfakturalistan
För att kunna betalplanera på ett effektivare sätt kan du nu sortera per leverantör i leverantörsfakturalistan. Den totala summan och saldo per leverantör visas i ett nytt fönster för att få en bättre sammanfattning.
Med hjälp av denna funktion blir det lättare att planera betalningar till respektive leverantör och det går snabbare och smidigare att få en överblick över hur mycket som till exempel är förfallet. Men den utökade sökningen kan du nu också till exempel ta fram alla leverantörsfakturor för en viss period, projekt eller för andra kriterier. Summeringar och statistik per leverantör förenklar arbetet ytterligare med att få ut relevant information.

3.21-Total_och_saldo_summeras_per_leveranto_r_i_leveranto_rsfakturalistan.png

3.21-Total_och_saldo_summeras_per_leveranto_r_i_leveranto_rsfakturalistan_2.png


Hjälp att lägga till kreditfakturor i betalfilen
För att ge mer stöd i att hantera kreditfakturor mer effektivt får du nu hjälp att enkelt lägga till en kreditfaktura som matchar vid skapandet av en betalfil i Fortnox. Du kommer få upp en ruta med vilka kreditfakturor som finns för respektive leverantör, genom att klicka på de poster du vill ha med i din betalfil så läggs de till i filen du skapar. 

3.21-La_gga_till_kreditfakturor_till_betalfil.png

Du kommer kunna sortera listan i modalen efter leverantörsnamn respektive status på fakturan, vilket gör att du enkelt kan få en överblick på vilka/hur många kreditar som är under attest och ej bokförda. Kombinerar du detta med den automatiska bankintegrationen sparar du tid och minskar risken för manuella fel.


Möjlighet att skapa och sätta en egen föreslagen momssats för inkomna leverantörsfakturor
Det finns nu en möjlighet i Fortnox att via inställningarna för moms skriva in en egen föreslagen momssats för din ingående moms.

Har du leverantörsfakturor som inkommit tolkade eller som e-fakturor kan du numera göra en inställning för om den ingående momsen ska vara den föreslagna, den tolkade eller om den ska ignorera momsen helt.

Att kunna ha en egen föreslagen momssats underlättar för de som vill att programmet ska hjälpa till att beräkna moms efter egen momsprocent, exempelvis när företaget har både momspliktig och momsfri verksamhet och man har räknat fram momsen enligt en fördelningsgrund.
3.21-Fo_reslagen_moms_pa__inkommande_levfakturor.png


Momsen summeras i listvyn över leverantörsfakturor
En ytterligare förbättring i leverantörsfakturalistan är att nu summeras inte bara totalen och saldot utan även momsen.

 

Fortnox Fakturering

Förbättrad lista för affärshändelser på artiklar
I och med Fortnox Lager så ökar behovet att att kunna följa upp vilka affärshändesler som har påverkat lagersaldot. Detta kan man göra med hjälp av fliken affärshändelser inne på en artikel. Det finns nu möjlighet att se fler händelser än tidigare på varje artikel. Följande affärshändelser listas nu:

* Offert
* Order
* Kundfaktura
* Leverantörsfaktura
* Manuell inleverans
* Manuell utleverans

3.21-Affa_rsha_ndelser-Artiklar.png

Förbättrade mallar för orderbekräftelse
Tidigare så beräknade utskriftsmallen för orderbekräftelse på artikelradernas värde levererat antal, detta gjorde att man vid delleveranser inte fick med ordervärde baserat på det faktiska beställda antalet. Med dessa förbättringar finns det nu två olika mallar:

* Orderbekräftelse - levererat antal: Som baserar sina uträkningar på levererat antal.
* Orderbekräftelse - Beställt antal: Som baserar sina uträkningar på beställt antal.


Massbearbetning för att aktivera eller inaktivera artiklar
Utifrån artikellistan kan du nu massbearbeta fler artiklar för att göra dem aktiva eller inaktiva. De markerade artiklarna i listan kommer att bearbetas utifrån valet längst ner på artikellistan.

3.21-Massbearbeta_kunder.png


Tydligare information om kreditupplysningar
För att förtydliga har vi nu förbättrat informationen om vad varje storlek av kreditupplysningar innehåller.

3.21-Kreditupplysning.png

Länk till avtalsfakturan ifrån avtalet
Nu kan du även från själva avtalet se länkar till de avtalsfakturor som har skapats, med information om avtalet samt att länken är klickbar och leder till fakturan.

3.21-Se_fakturor_fra_n_avtal.png

 

Fortnox Anläggningsregister

Möjlighet att återställa tillgång
Alla utförda avskrivningar av en tillgång framgår i tillgångens flik historik. Där går det även att återställa den senaste avskrivningen på en tillgång, så länge tillgången inte sålts, utrangerats eller skrivits upp/ned sedan efter avskrivningen. När du återställer avskrivningen genom att klicka på symbolen enligt nedan bild kommer verifikationens resulterande konteringsrader att strykas. Återställa en avskrivning får endast göras så länge en period inte är låst.

3.21-A_tersta_ll_tillga_ng.png

Visa tillgångens kopplade bilder på verifikationen
I Fortnox Anläggningsregister kan du koppla bilder och dokument till varje tillgång. För att på ett bättre sätt särskilja, inte bara med benämning, utan också med bild så följer nu den kopplade bilden med till verifikationer som skapas vid avskrivning av tillgången.

3.21-Bild_pa__tillga_ngen_fo_ljer_med_pa__verifikationen.png

Begränsa antalet avskrivningar som hamnar på samma verifikation
För att undvika att alldeles för långa verifikationer skapas utifrån avskrivningar av tillgångar i Anläggningsregistret så ligger det nu en begränsning på maximalt 100 konteringsrader per verifikation. Vid avskrivningar som genererar fler än 100 konteringsrader så kommer avskrivningar läggas på en ytterligare verifikation.
Fortnox Lön

Fler Ob-tillägg
I Fortnox Lön har vi nu utökat så att det nu är möjligt att använda upp till 5 olika nivåer för Ob-tillägg. 

3.21-Lo_n_OB5.png

 
Ny löneart 222 - Semesterlönetillägg, engångsbelopp
I Fortnox Lön har vi lagt till en ny löneart för utbetalning av semesterlönetillägg som är engångsskattegrundnade, 222 - Semesterlönetillägg, engångsbelopp