Kopiera inställningar i Fortnox Digital byrå

För att förenkla och göra det lättare att komma igång med nya klienter som lagts upp i Fortnox finns det nu ny funktionalitet i Digital byrå som ger möjligheten att kopiera inställningar från en redan befintlig klient.

Inställningarna som kan kopieras är:
* Kontoplan
* Momskoder
* Verifikationsserier med tillhörande koppling
* Automatkontering
* Konteringsmallar
* Låsning av period
* Periodiseringar
* Registreringsmallar
* Inställningar för kostnadsställen
* Påminnelser


Funktionen för att kopiera inställningar är endast tillgänglig för nya klienter som ännu inte har något räkenskapsår och är då tillgänglig via knappen Kopiera inställningar under Grunduppgifter inne på klienten i Digital byrå.

KopieraKnapp.png

För att kunna kopiera inställningar till en klient krävs att användaren har behörighet till inställningarna som kopieras samt behörighet att se klienten som inställningarna ska kopieras ifrån.

 

Val av klient och kontoplan samt inställningar för nytt räkenskapsår
Första steget vid kopiering är att välja klient att kopiera ifrån och eftersom kontoplanen är kopplad till räkenskapsår väljs därefter från vilket räkenskapsår kontoplanen ska kopieras.
För att ha möjlighet att att kopiera inställningar från en klient behöver användaren ha åtkomst att se klienten i Digital byrå men inga övriga rättigheter behöver vara tilldelade till klienten.


KI_Wiz_1.png

Förutom val av räkenskapsår på vald klient anges även information om intervallet för det nya räkenskapsår som ska skapas samt vilken bokföringsmetod som ska användas.  

KI_Wiz_2.png

På det andra steget går det själv att välja vilka inställningar som ska kopieras.
Valen påverkar inte inställningarna i sig utan markerar endast om de ska kopieras från vald klient eller ej

Obligatorisk kopiering
Då kontoplan och verifikationsserier är grunden till många inställningarna i klienten kommer dessa automatiskt att kopieras.


Behörighet krävs till Register-Kontoplan och Bokföring-Inställningar.

För kontoplan kopieras konto, benämning, SRU-kod, Momskod, kvantitetsenhet och inställning för om kostnadsställe , projekt, transaktionsinfo och kvantitet ska vara obligatoriskt, tillåtet eller ej tillåtet. Både aktiva och inaktiva konton kopieras och får samma status efter kopiering.

Obs! Information om föreslaget kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo kopieras ej.

Utöver kontoplan kopieras upplagda verifikationsserier tillsammans med dess kopplingar samt upplagda momskoder med benämning och momssats.


Inställningar för automatlåsning av period
Om valet att kopiera inställningar för automatlåsning av period är aktivt kommer även dessa inställningar att kopieras vilket innebär om automatlåsning av period skall vara påslaget eller ej samt valt intervall för automatlåsning och hur många dagar innan låsningstillfälle som notifiering skall ske.
Inställningar av manuell låsning av period för användare kommer ej att kopieras.

För att kunna kopiera inställningarna för automatlåsning av period behövs behörighet till Bokföring - Inställningar - Låsa period utöver Bokföring - Inställningar.

Obs! Vid konvertering av klienter från andra system kan låsning av period hindra inläsning av exporterad SIE-fil om data påverkar låsta perioder.


Registreringsmallar
Med valet Registreringsmallar går det att kopiera de mallar som har skapats för kvitto och dagskassa. Samtliga mallar kopieras när valet är aktivt.

Registreringsmall.png

Konteringsmallar
Med valet Konteringsmallar kommer de mallar som har skapats att kopieras till den nya klienten.

Konteringsmallar.png

Automatkontering
Även inställningar för Automatkontering kan kopieras. Samtliga upplagda automatkonteringar kopieras om valet är aktivt.

Automatkontering.png

Periodisering
Om valet att kopiera Periodisering är aktiverat kommer inställningarna för periodisering att kopieras till den nya klienten enligt bilden nedan.

Periodisering.png

Påminnelser
Med valet för Påminnelser kan egna inställningar för Fakturering - Påminnelser kopieras vilket inkluderar egna val för när påminnelse ska skickas, påminnelseavgift samt påminnelsetexter.

Konstnadställen
Valet kopierar inställningar för om stöd för kostnadsställen ska vara aktiverat samt om kostnadsställe ska ingå vid tabb-/enterinmatning.
Upplagda kostnadsställen i Register kommer ej att kopieras.


Kostnadssta_llen.png


Kopiera
När val och inställningar är gjorda startas kopieringen med knappen Kopiera och när kopieringen är klar visas resultat. Klicka på Stäng för att återgå till klienten.

KI_Wiz3.png