Nyheter Juni 2017

Följ

Fortnox Bokföring

Förbättring i utökad sökning för verifikationer och leverantörsfakturor
Den utökade sökningen för verifikationer och leverantörsfakturor har uppdaterats och fått fler sökkriterier för att göra det möjligt att på ett bättre sätt söka efter specifika dokument, såsom en leverantörsfaktura, baserat på flera olika parametrar. Nu söker även den utökade sökningen på bland annat projekt, kostnadsställe, konto- och beloppsrad. 

3.20_Uto_kad_so_kning_levfaktura.png

3.20_Uto_kad_so_kning_ver.png

 

Förbättringar i Stäm av konto
Funktionen Stäm av konto i Fortnox Bokföring har fått en översyn för att förtydliga och för att göra den lättare att använda. 

3.20_-_Sta_m_av_konto.png

* Du kan nu skapa ny verifikation från inlästa kontotransaktioner. På så sätt kan man skapa ny verifikation från vyn, till exempel en bankavgift som har dragits från kontot men inte blivit bokförd. När du klickar på plusikonen slussas du till den vanliga vyn för att skapa ny verifikation, och du får då med dig beskrivning, datum och en konteringsrad med kontot, beloppet i kredit om det är en minuspost och debet om det är en pluspost.

* Inläsningshistorik med nedladdning av fil. Istället för att bara kunna återställa ser man nu också vilka inläsningar som gjorts och man kan ladda ned filen som skapat transaktionerna för spårbarhet bland annat.

* Information om saldo, summa markerade och utgående saldo visas längst ner i listen. Detta för att du inte ska behöva skrolla ner till slutet på sidan för att se summan av de markerade posterna. Eventuell differens mellan saldo av summa markerade bokföringstransaktioner och summa markerade inlästa transaktioner visas i rött, för att fånga eventuell felmatchning.

* För att kunna stämma av över räkenskapsår samt för att förbättra arbetsgången så har nya datumfält för visa öppna poster lagts till. Här föreslås alltid månaden innan avstämningsperioden som förvald period.

3.20_-_Sta_m_av_konto_-_Visa_o_ppna_poster_fa_lt.png

* När du ska matcha transaktioner mellan bokföringstransaktioner och inlästa transaktioner (ofta banktransaktioner) så matchar programmet nu även på radnivå. Detta innebär att om du till exempel inte skapar betalfil utan gjort betalningen på internetbanken så matchar programmet på raden.

* Kortkommando för att enklare stämma av hämtade bokföringstransaktioner på ett balanskonto. Pilen ner/upp för att förflytta dig samt markera rad med mellanslagstangenten. 

* Matchning mellan bokföringstransaktioner och inlästa transaktioner i posten Övrigt matchar nu när det är flera bokföringstransaktioner samma dag som matchar en total på bankkontoutdraget, till exempel när bokföringen sker per lönebesked men löneutbetalningen dras som klump på banken.

* När du gör en massavstämning så kan du stå i till exempel räkenskapsår 2017 och göra en massavstämning för perioder i tidigare räkenskapsår.


Kopiera konteringsmallar
Under Inställningar - Bokföring - Konteringsmallar finns det nu möjlighet att kopiera en redan befintlig konteringsmall för att snabbare ha möjlighet att skapa upp liknande konteringsmallar.


3.20_-_Kopiera_konteringsmall.png

Momsprocent i inkomna fakturor
Under fliken Inkomna fakturor ser du nu en egen kolumn med fakturans beräknade momssats , det vill säga momsbeloppets andel av totalbeloppet.


3.20_-_Bera_knad_momsats_pa__inkomna_fakturor.png

IBAN i identifiering av leverantör för inkomna fakturor
För att identifiera leverantör på inkomna fakturor görs matchning mot leverantörsregistret. Sedan tidigare sker denna på  organisationsnummer, VAT-nummer och Bankgiro/Plusgiro-nummer, nu läggs det även till matchning på IBAN-nummer. 

Möjlighet att skriva ut rapporten från en betalfil igen
Nu får du möjlighet att skriva ut en rapport på innehållet i en specifik betalfil i efterhand. Verktyget Återställ betalfil byter namn till Behandla betalfiler och där finns nu möjligheten att när som helst skriva ut en rapport på innehållet i en specifik betalfil genom att klicka på länken med tidsstämpeln.

3.20_-_Behandla_betalfiler__skriv_ut_rapport_igen_i_efterhand.png

Förbättringar i Bokföringsattest
* De e-post och SMS notiser som skickas ut till attestanter kan nu innehålla företagsnamnet genom den nya kommandotexten {company}. E-postnotisen innehåller även en länk som leder direkt till verifikationslistans filter Ej attesterade.

* I inställningarna för Bokföringsattest - notiser kan man nu ställa in om man vill att notiser ska skickas ut till attestanter som ej har attesterat färdigt sina verifikationer om man arbetar med manuell låsning av period. Samma notiser som kan schemaläggas månadsvis och årsvis skickas därmed till berörda attestanter omedelbart då man manuellt låser perioden. 

3.20_-_Bokfo_ringsattest_skicka_notis_insta_llningar.png

Kopplad bild följer med vid periodisering
För att göra det mer tydligt så följer nu eventuellt kopplade bilder från en leverantörsfaktura eller en verifikation med vid periodisering. De syns med bildikonen i listan över periodiseringar men även kopplad till periodiseringsverifikatet.


Se vilken kontoplan man skapat för nya räkenskapsår
Nu ser du tydligt vilken kontoplan som använts vid skapandet av ett nytt räkenskapsår. Du ser detta under Inställningar - Räkenskapsår. Har du skapat via SIE visas detta som från föregående år.

3.20_Se_kontoplanen_i_skapade_ra_kenskapsa_r.png

(OBS! Detta gäller endast räkenskapsår som skapas efter att denna nya funktion tillkommit.)


Fortnox Fakturering

Förbättring i utökad sökning för projekt och kostnadsställe
Eftersom det går att ange projekt och kostnadsställe både i huvudet på ett dokument och på dess rader, har nu den utökade sökningen förbättrats så att den söker både i huvudet och på raderna.

Förvald mall för påminnelser
Sedan tidigare går det via inställningarna att ställa in en förvald mall för offert, order, faktura och kontantfaktura. Nu finns det även möjlighet att ställa in en förvald mall för påminnelser under samma inställningar. Detta underlättar om du har en specifikt mall för dina påminnelser att den alltid väljs, istället för att behöva byta till den för varje utskrift.

3.20_-_Fo_rvald_pa_minnelsemall_1.png
3.20_-_Fo_rvald_pa_minnelsemall_2.png

Öppna order efter makulerad faktura
Om du från en order har skapat en faktura och den fakturan blir makulerad fungerade det tidigare inte att återigen skapa en faktura från den ursprungliga ordern, då den var låst och lagersaldot räknades inte tillbaka. Detta är nu förbättrat så att makuleras fakturan, blir ordern upplåst och det finns numera möjlighet att skapa en ny korrekt faktura ifrån ordern alternativt makulera ordern. Kopplingen mellan den makulerade fakturan och ordern kommer att försvinna, men det kommer loggas i behandlingshistoriken att den aktuella kopplingen har försvunnit.

Ändra text för "Ej klar" / "Klarmarkera" på dokument
För att göra det tydligare, är numera "Ej klar" "Klarmarkera" verktyget på offert, order och faktura ändrat. Med ökad tydlighet heter nu verktyget "Markera som ej klar" samt "Markera som klar".

3.20_-_Markera_som_ej_klar.png
3.20_-_Markera_som_klar.png


Företagsnamn och användar-ID i e-postpåminnelser kring e-faktura
E-postpåminnelser som skickas ut från Fortnox vid inkommen e-faktura eller inkommen inbjudan om e-faktura innehåller numera vilket företag och användar-ID det gäller. För att underlätta för de med flera bolag att hitta vilket företag de ska logga in på för att hantera e-fakturan.


Låsning av värden vid aktiv e-fakturakoppling
Crediflow använder de värden som ligger i organisationsnummer eller GLN-nummer vid e-fakturering. Det är viktigt att dessa inte ändras då det skapar problem. Därför blir numera följande fält låsta och går inte att redigera ifall kunden har en aktiv e-fakturakoppling:

- Organisationsnummer på kunden
- GLN-nummer på kunden
- GLN-nummer för leverans på kunden
- GLN-nummer på faktura/avtal
- GLN-nummer på leverans på faktura/avtal


Massbearbetning för att aktivera/inaktivera artiklar
I artikelregistret finns det nu möjlighet att markera ett större antal artiklar och utföra massbearbetning på de markerade artiklarna. Sätt en markering på de artiklar i listan du vill bearbeta, sedan har du möjligheten att utföra prisuppdatering, inaktivering och aktivering på alla artiklar med en knapptryckning.

3.20_-_Massbearbetning_fo_r_att_aktivera_inaktivera_artiklar.pngTitel för restorder/order inne på ordern
För att förtydliga så är nu titeln för Order och Restorder tydligare. Nu ser du tydligare inne på en order via titeln om det är en Order eller Restorder.

Ändrad sortering vid skapande av avtalsfakturor
Tidigare var sorteringen av nyskapade avtalsfakturor otydlig. Detta är nu förbättrat så att avtalsfakturor sorteras i stigande ordning baserat på avtalsnummer.


Avskrivning av påminnelseavgift hos Nox Finans
Det finns nu en möjlighet att hantera och skriva av eventuell påminnelseavgift via Nox Finans på egen hand i programmet. I Nox Finans dialogen på en faktura finner du nu knappen Hantera påminnelseavgift som ger dig möjlighet att skriva av eventuell påminnelseavgift på fakturan. Väljs påminnelseavgiften bort från fakturan kommer den att debiteras på ditt klientmedelskonto.

3.20_-_Hantera_pa_minnelseavgift_med_Nox_Finans.PNG

 


Fortnox Lön


Kontroll av clearing- och bankontonummer på anställda
När man lägger in ett clearing- och bankkontonummer på en anställd görs numera en kontroll att det är ett korrekt kontonummer. Kontrollen görs numera redan på personalkortet för att undvika att utbelningsfilen stoppas när den kommer till banken.


Avvikelseperiod specificerat på lönebesked
På lönebeskeden har vi nu specificerat avvikelseperioden. Detta för att tydliggöra för den anställde vilken period lönen avser och vilken period avvikelserna kommer med för.

3.20_avvikelseperiod_lo_n.png

Fortnox Arkivplats

Användares e-postadresser valideras som betrodda
En förändring har skett i Arkivplatsen när det gäller betrodda e-postadresser. Numera kommer alla användares e-postadresser att automatiskt valideras som betrodda för att slippa behöva gå in och lägga dessa som betrodda, vid e-post från deras e-postadress.

3.20_-_A_ndring_betrodda_anva_ndare_arkivplatsen.png