Personer i utsatt politisk ställning

Bakgrund
Enligt penningtvättslagen behöver vi bland annat veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, begreppet omfattar såväl svenskbosatta som utlandsbosatta kunder. Vi ställer av den anledningen frågor till dig som kund.

Vad betyder PEP?
En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott.
Vad menas med viktiga offentliga funktioner?

  • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
  • Riksdagsledamöter/parlamentsledamöter
  • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas)
  • Riksrevisorerna (högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter)
  • Riksbankens direktion (ledamöter i centralbanks styrande organ) 
  • Ambassadörer och beskickningschefer
  • Höga officerare i försvarsmakten (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
  • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

Vad menas med närstående?
Med närstående avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambor samt föräldrar.
Med känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.
En person som har nära förbindelse med en PEP är en person inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelser genom medlemskap i samma politiska parti m.m.


Kontroll även efter man slutat vara PEP
När en PEP har upphört att utöva sina funktioner ska denne under minst 18 månader därefter fortsätta att ses som en PEP. Därefter ska banken göra en riskbedömning.